بررسی شیوع مرگ ناگهانی غیر منتظره در بیماران مبتلا به صرع کنترل نشده و بدون سابقه‌ی جراحی صرع تحت مراقبت و پایش طولانی در سال‌های 95-1391 در بیمارستان کاشانی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه نورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه نورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص مغز و اعصاب، گروه نورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی،کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: صرع یک اختلال‌ نورولوژیک شایع در گروه‌های سنی مختلف است. مرگ غیر منتظره، یکی از شایع‌ترین علل مرگ‌ و ‌میر در بیماران مبتلا به صرع به خصوص صرع‌ مزمن است. با توجه به نبود ‌مطالعه‌ی ‌اپیدمیولوژیک در کشور ایران، هدف از انجام این مطالعه، بررسی شیوع مرگ‌ غیر منتظره در بیماران مبتلا به صرع‌ کنترل ‌نشده و بدون سابقه‌ی جراحی صرع در سال‌های 95-1391 بود که تحت مراقبت و پایش طولانی مدت قرار گرفتند.روش‌ها: این مطالعه، یک‌ مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بر روی بیماران مبتلا به صرع کنترل نشده بدون‌ سابقه‌ی ‌جراحی‌ بود که در سال‌های 95-1391 در مرکز ‌جامع ‌صرع بیمارستان کاشانی اصفهان تحت مراقبت و پایش ‌طولانی ‌مدت قرار گرفته بودند. پرونده‌ی این بیماران، از بایگانی دریافت شد و اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات بیماری از پرونده استخراج و با شماره تلفن‌های موجود در پرونده تماس ‌گرفته ‌شد و بروز یا عدم بروز ‌مرگ و علت آن سؤال و ثبت گردید.یافته‌ها: 876 بیمار مبتلا به صرع با میانگین سنی 6/11 ± 5/28 سال بررسی شدند که 2/54 درصد جنسیت مذکر داشتند. بروز کلی مرگ، 5/1 درصد و بروز مرگ غیر منتظره، 7/0 درصد بود. در بیماران با مرگ غیر منتظره‌ی ‌ناگهانی، شایع‌ترین نوع تشنج، اتوموتور همراه با تشنج ثانویه‌ی تونیک- کلونیک منتشر و در بیماران با سایر علل مرگ، شایع‌ترین نوع تشنج، تشنج اتوموتور گزارش شد. در بیشتر بیماران با مرگ ‌غیر منتظره‌، یافته‌ی پاتولوژیک در Magnetic resonance imaging (MRI) مشاهده ‌نشد و در افراد با سایر‌ علل‌ مرگ، شایع‌ترین یافته‌ی MRI تومور ‌تمپورال بود. شایع‌ترین محل‌ درگیری در افراد با مرگ‌ غیر منتظره، لوب تمپورال ‌راست و در افراد با سایر ‌علل ‌مرگ، لوب تمپورال چپ بود.نتیجه‌گیری: در این مطالعه، عامل خطر ‌خاصی برای وقوع مرگ غیر منتظره در بیماران مبتلا به صرع یافت نشده است. صرع لوب تمپورال، شایع‌ترین نوع صرع در بیماران با مرگ‌ غیر منتظره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Sudden Unexpected Death among the Patients with Uncontrolled Epilepsy without History of Previous Epilepsy Surgery and under Long-term Care and Monitoring in Kashani Hospital, Isfahan, Iran, during the Years 2012-2016

نویسندگان [English]

 • Jafar Mehvari-Habibabadi 1
 • Mohammad Zare 2
 • Seyed Navid Naghibi 3
 • Alaleh Bahramian 4
1 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Neurologist, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Epilepsy is a common neurologic disorder in all ages. Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) is one the prevalent causes of mortality in patient with epilepsy, especially those with chronic type disease. According to the lack of epidemiologic study in Iran, this study aimed to evaluate the prevalence of sudden unexpected death in patients with uncontrolled epilepsy without experience of epilepsy surgery and under long-term care and monitoring during the years 2012-2016.Methods: This was a descriptive epidemiologic study on patients with uncontrolled epilepsy without experience of surgery who were monitored in epilepsy center of Kashani Hospital, Isfahan, Iran, during 2012-2016. Patient's records were given from hospital archives, and evaluated for demographic and epilepsy data. Then, telephone call was made to assess the presence of mortality in patients, and its causes.Findings: 876 patients with epilepsy and mean age of 28.5 ± 11.6 years were evaluated, that 54.2% of them were men. The incidence of mortality and sudden unexpected death in epilepsy among them was 1.5% and 0.7%, respectively. The most prevalent type of seizure in patients with sudden unexpected death in epilepsy was automotor with secondary tonic clonic generalization, meanwhile the most common type of seizure in other causes of death was automotor. The most common finding in magnetic resonance imaging (MRI) was normal result in patients with sudden unexpected death in epilepsy, and temporal tumor in patients with other causes of death. The most common epileptogenic zones were right and left temporal in patients with sudden unexpected death in epilepsy, and with other causes of death, respectively.Conclusion: Sudden unexpected death in epilepsy is one of the important causes of death is Iran. There was no risk factor for sudden unexpected death in epilepsy in this study. Temporal lobe epilepsy is the most common epileptogenic zone in patients with sudden unexpected death in epilepsy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Death
 • Epilepsy
 • Surgical procedure
 1. Morrell MJ, Sarto GE, Shafer PO, Borda EA, Herzog A, Callanan M. Health issues for women with epilepsy: a descriptive survey to assess knowledge and awareness among healthcare providers. J Womens Health Gend Based Med 2000; 9(9): 959-65.
 2. Berg AT, Berkovic SF, Brodie MJ, Buchhalter J, Cross JH, van Emde BW, et al. Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005-2009. Epilepsia 2010; 51(4): 676-85.
 3. Benbadis S. The differential diagnosis of epilepsy: A critical review. Epilepsy Behav 2009; 15(1): 15-21.
 4. Fisher RS, van Emde BW, Blume W, Elger C, Genton P, Lee P, et al. Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia 2005; 46(4): 470-2.
 5. Ngugi AK, Bottomley C, Kleinschmidt I, Sander JW, Newton CR. Estimation of the burden of active and life-time epilepsy: a meta-analytic approach. Epilepsia 2010; 51(5): 883-90.
 6. Ngugi AK, Kariuki SM, Bottomley C, Kleinschmidt I, Sander JW, Newton CR. Incidence of epilepsy: a systematic review and meta-analysis. Neurology 2011; 77(10): 1005-12.
 7. World Health Organization. Epilepsy in the WHO African Region: Bridging the Gap: The Global Campaign against Epilepsy "Out of the Shadows". Geneva, Switzerland: WHO; 2004.
 8. Lamberts RJ, Thijs RD, Laffan A, Langan Y, Sander JW. Sudden unexpected death in epilepsy: people with nocturnal seizures may be at highest risk. Epilepsia 2012; 53(2): 253-7.
 9. Ficker DM. Sudden unexplained death and injury in epilepsy. Epilepsia 2000; 41(Suppl 2): S7-12.
 10. Nashef L. Sudden unexpected death in epilepsy: Terminology and definitions. Epilepsia 1997; 38(11 Suppl): S6-S8.
 11. Langan Y, Nashef L, Sander JW. Sudden unexpected death in epilepsy: a series of witnessed deaths. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000; 68(2): 211-3.
 12. Devinsky O. Sudden, unexpected death in epilepsy. N Engl J Med 2011; 365(19): 1801-11.
 13. Walczak TS, Leppik IE, D'Amelio M, Rarick J, So E, Ahman P, et al. Incidence and risk factors in sudden unexpected death in epilepsy: a prospective cohort study. Neurology 2001; 56(4): 519-25.
 14. Langan Y, Nashef L, Sander JW. Case-control study of SUDEP. Neurology 2005; 64(7): 1131-3.
 15. Almeida AG, Nunes ML, Palmini AL, Costa JC. Incidence of SUDEP in a cohort of patients with refractory epilepsy: the role of surgery and lesion localization. Arq Neuropsiquiatr 2010; 68(6): 898-902.
 16. Nashef L, Sander JW. Sudden unexpected deaths in epilepsy--where are we now? Seizure 1996; 5(3): 235-8.
 17. Tomson T, Nashef L, Ryvlin P. Sudden unexpected death in epilepsy: Current knowledge and future directions. Lancet Neurol 2008; 7(11): 1021-31.
 18. Jick SS, Cole TB, Mesher RA, Tennis P, Jick H. Sudden unexplained death in young persons with primary epilepsy. Pharmacoepidem Drug Safe 1992; 1(2): 59-64.
 19. Klenerman P, Sander JW, Shorvon SD. Mortality in patients with epilepsy: a study of patients in long term residential care. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993; 56(2): 149-52.
 20. Nashef L, Fish DR, Sander JW, Shorvon SD. Incidence of sudden unexpected death in an adult outpatient cohort with epilepsy at a tertiary referral centre. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995; 58(4): 462-4.
 21. Sillanpaa M, Shinnar S. Long-term mortality in childhood-onset epilepsy. N Engl J Med 2010; 363(26): 2522-9.
 22. Nilsson L, Farahmand BY, Persson PG, Thiblin I, Tomson T. Risk factors for sudden unexpected death in epilepsy: a case-control study. Lancet 1999; 353(9156): 888-93.
 23. Kloster R, Engelskjon T. Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP): A clinical perspective and a search for risk factors. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999; 67(4): 439-44.
 24. Leestma JE, Annegers JF, Brodie MJ, Brown S, Schraeder P, Siscovick D, et al. Sudden unexplained death in epilepsy: Observations from a large clinical development program. Epilepsia 1997; 38(1): 47-55.
 25. Johnston SC, Horn JK, Valente J, Simon RP. The role of hypoventilation in a sheep model of epileptic sudden death. Ann Neurol 1995; 37(4): 531-7.
 26. Snyder BD. The Diagnosis of Stupor and Coma. Arch Neurol 1981; 38(5): 327.
 27. Surges R, Thijs RD, Tan HL, Sander JW. Sudden unexpected death in epilepsy: risk factors and potential pathomechanisms. Nat Rev Neurol 2009; 5(9): 492-504.