اثربخشی افزودن مداخلات درمان جنسی PLISSIT به داروی بوپروپیون بر اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکتری تخصصی سلامت جنسی و باروری، استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه آمار، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از عوارض درمان نگهدارنده با متادون اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی می باشد که باعث عدم تمایل به ادامه درمان در مراجعین می باشد. اثربخشی درمان‌های دارویی مانند بوپروپیون در این افراد در مطالعات قبل مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، اما میزان اثربخشی مداخلات تخصصی درمان جنسی مانند Permission، Limited information، Specific suggestions و Intensive therapy (PLISSIT) تاکنون مطرح نشده است. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی افزودن PLISSIT به داروی بوپروپیون بر اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 50 بیمار مرد تحت درمان نگهدارنده با متادون مبتلا به اختلال عملکرد جنسی از بین مراجعان به درمانگاه‌های ترک اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس، به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تخصیص یافتند (25 = n). هر دو گروه، بوپروپیون آهسته رهش را با دز معمول (300-150 میلی‌گرم) جهت بهبود عملکرد جنسی دریافت کردند. گروه مورد، به مدت شش هفته درمان PLISSIT را نیز دریافت کردند. عملکرد جنسی و رضایت زناشویی مشارکت کنندگان هر دو گروه توسط دو پرسش‌نامه‌ی تجارب جنسی Arizona (Arizona sexual experiences scale یا ASEX) و نسخه‌ی تجدید نظر شده‌‌ی سازگاری زوجی (Revised dyadic adjustment scale یا RDAS) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین تغییرات ایجاد شده در نمرات کلی اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی طی مداخله، بین دو گروه مورد و شاهد دارای تفاوت معنی‌داری بود (001/0 > P برای همه).نتیجه‌گیری: افزودن PLISSIT به داروی بوپروپیون، باعث بهبود اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون می‌شود. پیشنهاد می‌گردد این مداخله توسط مشاورین در درمانگاه‌های ترک اعتیاد به ‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of PLISSIT as Adjuvant Therapy with Bupropion on Sexual Dysfunction and Marital Satisfaction among Men Patients on Methadone Maintenance Therapy

نویسندگان [English]

 • Kourosh Shirani 1
 • Mehrdad Salehi 2
 • Mitra Molaeinezhad 3
 • Masoumeh Safaee 4
 • Behzad Mahaki 5
1 Resident, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 PhD in Sexual and Reproductive Health, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Background: Sexual and marital dissatisfaction seems to be one the most common complications among patients on methadone maintenance therapy (MMT), which may decrease adherence to continue treatment in patients. Efficacy of adding bupropion to MMT protocols has been investigated in previous studies; but evidence for implication of permission, limited information, specific suggestions, intensive therapy (PLISSIT) method for these patients is limited. So, this study was designed to investigate the efficacy of adding PLISSIT as an adjuvant therapy to MMT protocol on sexual dysfunction and marital satisfaction among men patients.Methods: During a clinical trial study conducted in the addiction quitting clinics of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, 50 men patients with sexual dysfunction receiving MMT were randomized into two equal treatment group of 6-week PLISSIT program and control. Both groups received slow-release bupropion with a usual dosage (150 to 300 mg/day) for improving sexual function. Sexual function and marital satisfaction for both groups were assessed accordingly using Arizona sexual experience scale (ASEX), and revised dyadic adjustment scale (RDAS).Findings: During the intervention, the mean changes in the overall scores of sexual dysfunction and marital satisfaction were significantly different between the two groups (P < 0.001 for all).Conclusion: Adding PLISSIT to bupropion could improve sexual function and marital satisfaction among men under MMT. Further studies can support these findings for implication of PLISSIT by counselors in addiction treatment clinics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bupropion
 • Methadone
 • Sexual dysfunction
 • Clinical Trial
 1. Sarrami H, Ghorbani M, Minooei M. Survey of four decades of addiction prevalence researches in Iran. Research on Addiction 2013; 7(26): 29-52. [In Persian].
 2. Dehghani F, Masoomi M, Haghdoost AA. Relation of opium addiction with the severity and extension of myocardial infarction and its related mortality. Addict Health 2013; 5(1-2): 35-42.
 3. Narenjiha H, Rafiei H, Noori R, Shirinbayan R, Farhadi MH, Etemadi H. Rapid assessment of drug abuse in Iran. Tehran, Iran: Danjeh Publicatins; 2009.
 4. Ali R, Chiamwongpae S, Isfandari S, Jirammakoon S, Mardiati R, Murauskiene L, et al. The WHO collaborative study on substitution therapy of opioid dependence and HIV/AIDS. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2005.
 5. Lejuez CW, Zvolensky MJ, Daughters SB, Bornovalova MA, Paulson A, Tull MT, et al. Anxiety sensitivity: A unique predictor of dropout among inner-city heroin and crack/cocaine users in residential substance use treatment. Behav Res Ther 2008; 46(7): 811-8.
 6. Oysu C, Tosun A, Yilmaz HB, Sahin-Yilmaz A, Korkmaz D, Karaaslan A. Topical Nigella Sativa for nasal symptoms in elderly. Auris Nasus Larynx 2014; 41(3): 269-72.
 7. Joseph H, Stancliff S, Langrod J. Methadone maintenance treatment (MMT): A review of historical and clinical issues. Mt Sinai J Med 2000; 67(5-6): 347-64.
 8. Mattick RP, Ali R, Lintzeris N. pharmacotherapies for the treatment of opioid dependence: Efficacy, cost-effectiveness and implementation guidelines. Boca Raton, FL: CRC Press; 2009.
 9. Quaglio G, Lugoboni F, Pattaro C, Melara B, Mezzelani P, Des Jarlais DC. Erectile dysfunction in male heroin users, receiving methadone and buprenorphine maintenance treatment. Drug Alcohol Depend 2008; 94(1-3): 12-8.
 10. Brown R, Balousek S, Mundt M, Fleming M. Methadone maintenance and male sexual dysfunction. J Addict Dis 2005; 24(2): 91-106.
 11. Bang-Ping J. Sexual dysfunction in men who abuse illicit drugs: A preliminary report. J Sex Med 2009; 6(4): 1072-80.
 12. Hallinan R, Byrne A, Agho K, McMahon C, Tynan P, Attia J. Erectile dysfunction in men receiving methadone and buprenorphine maintenance treatment. J Sex Med 2008; 5(3): 684-92.
 13. Kiyani-Selmi A, Badami R, Thaghian F. Comparison of the effect of resistance training and lavender fragrances on erection function in men during methadone treatment of opioid dependence. J Isfahan Med Sch 2018; 35(458): 1755-61. [In Persian].
 14. Teusch L, Scherbaum N, Bohme H, Bender S, Eschmann-Mehl G, Gastpar M. Different patterns of sexual dysfunctions associated with psychiatric disorders and psychopharmacological treatment. Results of an investigation by semistructured interview of schizophrenic and neurotic patients and methadone-substituted opiate addicts. Pharmacopsychiatry 1995; 28(3): 84-92.
 15. Kaplan HI, Sadock BJ. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. 8th ed. Philadelphia, PA: Williams and Wilkins; 1998.
 16. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2009.
 17. Nik Jaafar NR, Mislan N, Abdul AS, Baharudin A, Ibrahim N, Midin M, et al. Risk factors of erectile dysfunction in patients receiving methadone maintenance therapy. J Sex Med 2013; 10(8): 2069-76.
 18. Zhang Y, Wang P, Ma Z, Xu Z, Li Y. Sexual function of 612 male addicts treated by methadone. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2011; 36(8): 739-43.
 19. Tatari F, Shakeri J, Farnia V, Heidari F, Rezaei M. Bupropion in methadone induced erectile dysfunction. Ann Psychiatry Ment Health 2014; 2(3): 1015.
 20. Maxwell S, Shinderman MS. Use of naltrexone in the treatment of alcohol use disorders in patients with concomitant major mental illness. J Addict Dis 2000; 19(3): 61-9.
 21. Wilczek H, Vesely Z, Presl J. Long-term follow-up of the health status of opiate abusers treated with methadone--pilot study. Cas Lek Cesk 2002; 141(12): 393-7. [In Czech].
 22. Yee A, Loh HS, Hisham Hashim HM, Ng CG. The prevalence of sexual dysfunction among male patients on methadone and buprenorphine treatments: A meta-analysis study. J Sex Med 2014; 11(1): 22-32.
 23. Palha AP, Esteves M. A study of the sexuality of opiate addicts. J Sex Marital Ther 2002; 28(5): 427-37.
 24. Hallinan R, Byrne A, Agho K, McMahon CG, Tynan P, Attia J. Hypogonadism in men receiving methadone and buprenorphine maintenance treatment. Int J Androl 2009; 32(2): 131-9.
 25. Taylor B, Davis S. The extended plissit model for addressing the sexual wellbeing of individuals with an acquired disability or chronic illness. Sex Disabil 2007; 25(3): 135-9.
 26. Faghani S, Ghaffari F. Effects of sexual rehabilitation using the PLISSIT model on quality of sexual life and sexual functioning in post-mastectomy breast cancer survivors. Asian Pac J Cancer Prev 2016; 17(11): 4845-51.
 27. Rutte A, van OP, Nijpels G, Snoek FJ, Enzlin P, Leusink P, et al. Effectiveness of a PLISSIT model intervention in patients with type 2 diabetes mellitus in primary care: design of a cluster-randomised controlled trial. BMC Fam Pract 2015; 16: 69.
 28. Dixon KD, Dixon PN. The PLISSIT Model: Care and management of patients' psychosexual needs following radical surgery. Lippincotts Case Manag 2006; 11(2): 101-6.
 29. Delgado PL, McGahuey CA, Moreno FA, Laukes C, Gelenberg AJ. Treatment strategies for depression and sexual dysfunction. Journal of Clinical Psychiatry Monograph Series 1999; 17(1): 15-21.
 30. Salehi M, Barekatain M, Faghani F, Karimian N, Molaeinezhad M, Asadalloahi GA, et al. Bupropion efficacy on sexual dysfunction among male patients on methadone maintenance therapy: A double-blind placebo-controlled trial. Sex Relation Ther 2015; 30(3): 364-75.
 31. Hollist CS, Miller RB. Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Family Relations 2004; 54(1): 46-57.
 32. Nejati B, Kazemi F, Masoumi SZ, Parsa P, Karami M, Mortazavi A. Efficacy of sexual consultation based on plissit model (permission, limited information, specific suggestions, intensive therapy) on sexual function among pregnant women: A randomized controlled clinical trial. J Isfahan Med Sch 2017; 35(435): 739-48. [In Persian].
 33. Khakbazan Z, Daneshfar F, Behboodi-Moghadam Z, Nabavi SM, Ghasemzadeh S, Mehran A. The effectiveness of the Permission, Limited Information, Specific suggestions, Intensive Therapy (PLISSIT) model based sexual counseling on the sexual function of women with multiple sclerosis who are sexually active. Mult Scler Relat Disord 2016; 8: 113-9.
 34. Ayaz S. Approach to Sexual Problems of Patients with Stoma by PLISSIT Model: An Alternative. Sexuality and Disability 2009; 27(2): 71-81.