بررسی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی دزهای متفاوت ترامادول تزریقی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی تحت بی‌حسی نخاعی در مقایسه با گروه شاهد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لرز بعد از عمل، یک عارضه‌ی شایع در اعمال جراحی تحت بی‌حسی نخاعی می‌باشد. این مطالعه، با هدف تعیین تأثیر پیش‌گیرانه‌ی دزهای متفاوت ترامادول تزریقی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی تحت بی‌حسی نخاعی در مقایسه با گروه شاهد انجام شد.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 128 بیمار تحت اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی در 4 گروه 32 نفره توزیع شدند. در گروه‌های مداخله، به ترتیب 5/0، 75/0و 1 میلی‌گرم/کیلوگرم ترامادول در 5 دقیقه قبل از بی‌حسی نخاعی تزریق شد و در گروه شاهد، نرمال‌سالین با حجم مساوی تزریق گردید و بروز لرز بعد از عمل در 4 گروه مقایسه شد.یافته‌ها: بررسی بروز لرز بعد از عمل در 4 گروه مورد مطالعه نشان داد که در مجموع، 11 نفر دچار لرز بعد از عمل شدند که به ترتیب 1 نفر (6/2 درصد)، 2 نفر و 1 نفر (6/2 درصد) از گروه‌های دریافت‌کننده‌ی 5/0، 75/0و 1 میلی‌گرم/کیلوگرم ترامادول و 7 نفر (9/17 درصد) از گروه شاهد بودند و بروز لرز در گروه شاهد به طور معنی‌داری بیشتر بود (021/0 = P).نتیجه‌گیری: در این مطالعه، هر سه دز 5/0، 75/0و 1 میلی‌گرم/کیلوگرم ترامادول در مقایسه با گروه شاهد در پیش‌گیری از لرز بعد از عمل مؤثر هستند، اما دز 1 میلی‌گرم/کیلوگرم ترامادول، تأثیر بیشتری بر کاهش شدت لرز بعد از عمل دارد. از این رو، به نظر می‌رسد دز 1 میلی‌گرم/کیلوگرم، دز مناسب‌‌تری برای کنترل لرز بعد از عمل باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventive Effect of Different Doses of Tramadol on Postoperative Shivering during and after Lower Limb Orthopedic Surgery under Spinal Anesthesia as Compared to Control Group

نویسندگان [English]

 • Azim Honarmand 1
 • Mohammadreza Safavi 1
 • sanaz zare 2
1 Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Postoperative shivering is a common complication of surgical procedures under spinal anesthesia. The aim of this study was to determine the preventive effect of different doses of tramadol injection on shivering during and after lumbar orthopedic surgery under spinal anesthesia as compared to control group.Methods: In a clinical trial study, 128 patients underwent lower limb orthopedic surgery in 4 groups of 32 patients received 0.5, 0.75, and 1 mg/kg, tramadol and normal saline with equal volume, 5 minutes before spinal anesthesia. The incidence of postoperative shivering was compared in four groups.Findings: A total of 11 patients suffered from postoperative shivering, 1 (6.2%), 2 (1/5), and 1 (2.6%) received tramadol 0.5, 0.75, and 1 mg/kg, respectively, and 7 (17.9%) were of the control group. The incidence of shivering in the control group was significantly higher than other groups (P = 0.021).Conclusion: In this study, all three doses of 0.5, 0.75, and 1 mg/kg of tramadol were effective in preventing postoperative shivering, but the dose of 1 mg/kg was more effective. Therefore, a dose of 1 mg/kg tramadol seems to be a more appropriate dose for controlling postoperative shivering.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shivering
 • Tramadol
 • Orthopedic surgery
 • Anesthesia
 • Spinal
 1. Hidayah MN, Liu CY, Joanna OS. Ketamine and tramadol for the prevention of shivering during spinal anaesthesia. Clin Ter 2014; 165(4): 193-8.
 2. Bansal P, Jain G. Control of shivering with clonidine, butorphanol, and tramadol under spinal anesthesia: a comparative study. Local Reg Anesth 2011; 4: 29-34.
 3. Shukla U, Malhotra K, Prabhakar T. A comparative study of the effect of clonidine and tramadol on post-spinal anaesthesia shivering. Indian J Anaesth 2011; 55(3): 242-6.
 4. De WJ, Sessler DI. Perioperative shivering: physiology and pharmacology. Anesthesiology 2002; 96(2): 467-84.
 5. Sessler DI, Ponte J. Shivering during epidural anesthesia. Anesthesiology 1990; 72(5): 816-21.
 6. Sessler Daniel I. Temperature monitoring. In: Millar RD, editor. Textbook of Anaesthesia. 5th ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 1994. pp. 1367-89.
 7. Dal D, Kose A, Honca M, Akinci SB, Basgul E, Aypar U. Efficacy of prophylactic ketamine in preventing postoperative shivering. Br J Anaesth 2005; 95(2): 189-92.
 8. Kranke P, Eberhart LH, Roewer N, Tramer MR. Pharmacological treatment of postoperative shivering: a quantitative systematic review of randomized controlled trials. Anesth Analg 2002; 94(2): 453-60.
 9. Mahesh T, Kaparti L. A randomised trial comparing efficacy, onset and duration of action of pethidine and tramadol in abolition of shivering in the intra operative period. J Clin Diagn Res 2014; 8(11): GC07-GC09.
 10. Mahesh T, Kaparti L. A randomised trial comparing efficacy, onset and duration of action of pethidine and tramadol in abolition of shivering in the intra operative period. J Clin Diagn Res 2014; 8(11): GC07-GC09.
 11. Zahedi H. Comparison of tramadol and pethidine for postanesthetic shivering in elective cataract surgery. J Res Med Sci 2004; 9(5): 235-9.
 12. Mohta M, Kumari N, Tyagi A, Sethi AK, Agarwal D, Singh M. Tramadol for prevention of postanaesthetic shivering: a randomised double-blind comparison with pethidine. Anaesthesia 2009; 64(2): 141-6.
 13. Katyal S, Tewari A, et al. Shivering: Anesthetic considerations. J Anaesth Clin Pharmacol 2002;18:363-376.
 14. Wason R, Jain N, Gupta P, Gogia AR. Randomized double-blind comparison of prophylactic ketamine, clonidine and tramadol for the control of shivering under neuraxial anaesthesia. Indian J Anaesth 2012; 56(4): 370-5.
 15. Tobi K, Imarengiaye C, Edomwonyi N. Tramadol effects on perioperative shivering in lower limb orthopedic surgeries under spinal anaesthesia. J West Afr Coll Surg 2012; 2(2): 63-79.