مقایسه‌ی میزان افسردگی در زنان استفاده‌کننده از قرص‌های ضد بارداری خوراکی با استفاده‌کنندگان از روش‌های طبیعی جلوگیری از بارداری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه زنان، دانشکده‌ی پزشکی و بیمارستان شریعتی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

مقدمه: تصور می‌شود که هورمون‌های استروئیدی (استروژن و پروژسترون) نقش فعالی در بروز علایم افسردگی ایفا می‌کنند. بنابراین، هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی ارتباط بین مصرف قرص‌های خوراکی ضد بارداری (Oral contraceptive pills یا OCPs) و افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان طی سال‌های 96-1395 بود.روش‌ها: در این پژوهش آینده‌نگر و تحلیلی- مقطعی، 204 نفر از زنان شرکت‌کننده به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول زنانی که انواع مختلفی از OCPs را مصرف کرده بودند (102 نفر) و گروه دوم زنانی که از روش‌های طبیعی جلوگیری از بارداری استفاده نمودند (102 نفر). مقیاس افسردگی Beck (Beck Depression Inventory یا BDI-II) و پرسش‌نامه‌ی اطلاعات دموگرافیک برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون Independent t در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: رابطه‌ی معنی‌داری بین شدت (930/0 = P، 09/0- = r) و نمره‌ی افسردگی (889/0 = P، 014/0- =r) با مصرف انواع OCPs وجود نداشت؛ در حالی که ارتباط مثبت و معنی‌داری بین شدت (001/0 > P، 507/0 = r) و نمره‌ی افسردگی (001/0 > P، 528/0 = r) با مدت زمان مصرف OCPs مشاهده گردید. در گروه اول، رابطه‌ی منفی و معنی‌داری بین میزان تحصیلات و شدت و نمره‌ی افسردگی وجود داشت، اما در گروه دوم فقط ارتباط منفی بین میزان تحصیلات و نمره‌ی افسردگی معنی‌دار بود (018/0 = P، 235/0 = r).نتیجه‌گیری: در صورت بروز علایم افسردگی پس از مصرف OCPs، استفاده از روش‌های مطمئن غیر هورمونی پیشنهاد و توصیه می‌شود. علاوه بر این، مصرف OCPs برای مدت طولانی (بیشتر از 5 سال) توصیه نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Depression Rates between the Women Using Oral Contraceptive Pills (OCPs) or Natural Methods of Contraception

نویسندگان [English]

 • Ghazaleh Heidari 1
 • Nahid ُSaadat Melli 2
1 Student of Medicine, School of Medicine, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Gynecology, School of Medicine, Shariati Hospital, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Background: Steroid hormones (estrogen and progesterone) have been hypothesized to play significant role in the cause of depressive symptoms. Therefore, this study examined the association between the use of oral contraceptive pills (OCPs) and depression in women referred at health care centers in Isfahan City, Iran during the years 2016-2017.Methods: In this cross-sectional anterograde study, 204 participants were assessed in two equal groups of women who used OCPs (group 1) or natural methods of birth control (group 2). Beck Depression Inventory (BDI-II) and demographic information questionnaires were used to collect the data. Pearson test was then applied to examine possible significant relationships.Findings: There was no significant relationship between depression severity (P = 0.930, r = -0.09) and depression score (P = -0.889, r = -0.014) with the use of OCPs; while there was a significant positive relationship between depression severity (P < 0.001, r = 0.507) and depression score (P < 0.001, r = 0.528) with the duration of using OCPs. In group 1, there was a negative relationship between the level of education with depression severity and score (P < 0.001, r = -0.36 for both). In group 2, only a negative relationship was found between the degree of education and depression score (P = 0.018, r = -0.235).Conclusion: To reduce depression symptoms and rate in women after taking OCPs, it is recommended to use other safe non-hormonal methods. Moreover, taking OCPs should not be utilized for more than a five-year period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Depression
 • Pregnancy
 • Contraceptive methods
 • Oral contraceptives
 1. Skovlund CW, Morch LS, Kessing LV, Lidegaard O. Association of hormonal contraception with depression. JAMA Psychiatry 2016; 73(11): 1154-62.
 2. Albert PR. Why is depression more prevalent in women? J Psychiatry Neurosci 2015; 40(4): 219-21.
 3. Worly BL, Gur TL, Schaffir J. The relationship between progestin hormonal contraception and depression: A systematic review. Contraception 2018; 97(6): 478-89.
 4. Cheslack-Postava K, Keyes KM, Lowe SR, Koenen KC. Oral contraceptive use and psychiatric disorders in a nationally representative sample of women. Arch Womens Ment Health 2015; 18(1): 103-11.
 5. Kavanaugh ML, Jerman J. Contraceptive method use in the United States: trends and characteristics between 2008, 2012 and 2014. Contraception 2018; 97(1): 14-21.
 6. Polis CB, Bradley SE, Bankole A, Onda T, Croft T, Singh S. Typical-use contraceptive failure rates in 43 countries with Demographic and Health Survey data: summary of a detailed report. Contraception 2016; 94(1): 11-7.
 7. Koohi Habibi L, Rasoulian M. The association of oral contraceptive pills and symptoms of anxiety-depression. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2005; 11(3): 263-9. [In Persian].
 8. Samson ME, Adams SA, Mulatya CM, Zhang J, Bennett CL, Hebert J, et al. Types of oral contraceptives and breast cancer survival among women enrolled in Medicaid: A competing-risk model. Maturitas 2017; 95: 42-9.
 9. Lisofsky N, Riediger M, Gallinat J, Lindenberger U, Kuhn S. Hormonal contraceptive use is associated with neural and affective changes in healthy young women. Neuroimage 2016; 134: 597-606.
 10. Jenabi E, Ghodsi Z. The Correlation of Oral Contraceptive Pills (OCPs) use and Depression. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14(2): 44-7. [In Persian].
 11. Kulkarni J, Liew J, Garland KA. Depression associated with combined oral contraceptives--a pilot study. Aust Fam Physician 2005; 34(11): 990.
 12. Welling LL. Psychobehavioral effects of hormonal contraceptive use. Evol Psychol 2013; 11(3): 718-42.
 13. Duke JM, Sibbritt DW, Young AF. Is there an association between the use of oral contraception and depressive symptoms in young Australian women? Contraception 2007; 75(1): 27-31.
 14. Redmond G, Godwin AJ, Olson W, Lippman JS. Use of placebo controls in an oral contraceptive trial: Methodological issues and adverse event incidence. Contraception 1999; 60(2): 81-5.
 15. Ehsanpour S, Aghaii A, Kheirabadi GR. The association of contraceptive methods and depression. Iran J Nurs Midwifery Res 2012; 17(3): 234-8.