بررسی توزیع فراوانی و عوامل خطر Bronchiectasis در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‌های 96-1395

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات نقص ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات نقص ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به تأثیر قابل توجه Bronchiectasis بر کیفیت زندگی و عدم مطالعه‌ی کافی در زمینه‌ی اتیولوژی این بیماری، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین توزیع فراوانی و عوامل خطر Bronchiectasis در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‌های 96-1395 انجام شد.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی توصیفی- تحلیلی، 63 بیمار مبتلا به Bronchiectasis که طی سال‌های 96-1395 در مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان بستری شده یا به صورت سرپایی به این مرکز مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند و ویژگی‌های دموگرافیک و بالینی، علایم بالینی، شکایت بیماران و عوامل خطر احتمالی در آنان بررسی گردید.یافته‌ها: 34 نفر (54 درصد) از بیماران مورد مطالعه مرد و 29 نفر (46 درصد) زن بودند. میانگین سن بیماران 3/15 ± 08/36 سال (دامنه‌ی 87-12 سال) بود. شایع‌ترین شکایت اولیه‌ی بیماران، سرفه همراه با خلط با فراوانی 19 نفر (2/30 درصد) بود. سابقه‌ی عفونت شدید تنفسی، شایع‌ترین عامل احتمالی مؤثر در بروز Bronchiectasis در بیماران تحت مطالعه بود.نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه‌ی حاضر نشان داد که Bronchiectasis در گروه سنی فعال 39-20 سال شایع‌تر است و شیوع برخی عوامل خطر احتمالی نظیر سابقه‌ی عفونت شدید تنفسی در مبتلایان به این بیماری بالاتر می‌باشد. از این رو، با توجه به این که ابتلا به این بیماری در درصد قابل توجهی از بیماران با منشأ ناشناخته گزارش شده است، لازم است مطالعات بیشتری در خصوص تعیین عوامل خطر مؤثر در بیماری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Frequency Distribution and Risk Factors of Bronchiectasis in Patients Referred to Alzahra Hospital Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran, during the Years 2017 and 2018

نویسندگان [English]

 • Roya Sherkat 1
 • Somayeh Sadeghi 2
 • Ali Mahdi 3
 • Alireza Emami-Naeini 4
1 Associate Professor, Department of Infectious and Tropical Diseases, School of Medicine AND Acquired Immunodeficiency Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Infectious and Tropical Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Considering the significant impact of bronchiectasis on the quality of life, and lack of adequate study on the etiology of this disease, this study aimed to determine the frequency distribution and risk factors for bronchiectasis in patients referred to Alzahra hospital affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran, during the years 2017 and 2018.Methods: In a descriptive-analytic study, 63 patients with bronchiectasis who had been admitted to Alzahra hospital during 2017-2018 were studied. Patients’ demographic and clinical characteristics, clinical manifestations, and complaints, as well as risk factors were determined.Findings: 34 patients (54%) were men and 29 (46%) were women. The mean age of the patients was 36.08 ± 15.3 years (range: 12-87 years). The most common primary complaint was cough associated with sputum with an incidence of 19 patients (30.2%). The history of severe respiratory infection was the most common reported risk factor for bronchiectasis in studied patients.Conclusion: Our findings indicate that bronchiectasis is more common in the active age group of 20-39 years, and the prevalence of certain potential risk factors, including the history of severe respiratory infection, is higher in this group. Therefore, considering that the etiology of bronchiectasis is idiopathic in a significant percentage of patients, more studies are needed to determine the risk factors for the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bronchiectasis
 • Risk Factors
 • Prevalence
 1. Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine. 19th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2015.
 2. Stockley RA. Bronchiectasis--new therapeutic approaches based on pathogenesis. Clin Chest Med 1987; 8(3): 481-94.
 3. Evans DJ, Greenstone M. Long-term antibiotics in the management of non-CF bronchiectasis--do they improve outcome? Respir Med 2003; 97(7): 851-8.
 4. Barker AF. Bronchiectasis. N Engl J Med 2002; 346(18): 1383-93.
 5. Seitz AE, Olivier KN, Adjemian J, Holland SM, Prevots DR. Trends in bronchiectasis among medicare beneficiaries in the United States, 2000 to 2007. Chest 2012; 142(2): 432-9.
 6. Vendrell M, de Gracia J, Olveira C, Martinez Mn, Giron R, Maiz L, et al. Diagnosis and treatment of bronchiectasis. Archivos de Bronconeumologia ((English Edition)) 2008; 44(11): 629-40.
 7. Lonni S, Chalmers JD, Goeminne PC, McDonnell MJ, Dimakou K, De SA, et al. Etiology of non-cystic fibrosis bronchiectasis in adults and its correlation to disease severity. Ann Am Thorac Soc 2015; 12(12): 1764-70.
 8. Johnston ID, Strachan DP, Anderson HR. Effect of pneumonia and whooping cough in childhood on adult lung function. N Engl J Med 1998; 338(9): 581-7.
 9. Sheikh S, Madiraju K, Steiner P, Rao M. Bronchiectasis in pediatric AIDS. Chest 1997; 112(5): 1202-7.
 10. Davis PB, Drumm M, Konstan MW. Cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154(5): 1229-56.
 11. Ninis VN, Kylync MO, Kandemir M, Dadly E, Tolun A. High frequency of T9 and CFTR mutations in children with idiopathic bronchiectasis. J Med Genet 2003; 40(7): 530-5.
 12. AL-Shirawi N, AL-Jahdali HH, Al Shimemeri A. Pathogenesis, etiology and treatment of bronchiectasis. Ann Thorac Med 2006;1(1): 41-51.
 13. Abbasi A, Adhami S, Abbasi S, Kasraeianfard A, Farzanegan R. Results of the surgical treatment versus medical treatment in a group of patients with bronchiectasis. Iran J Surg 2007; 15(2): 22-7. [In Persian].
 14. Aksamit TR, O'Donnell AE, Barker A, Olivier KN, Winthrop KL, Daniels MLA, et al. Adult Patients With Bronchiectasis: A First Look at the US Bronchiectasis Research Registry. Chest 2017; 151(5): 982-92.
 15. Olveira C, Padilla A, Martinez-Garcia MA, de la Rosa D, Giron RM, Vendrell M, et al. Etiology of bronchiectasis in a cohort of 2047 patients. An analysis of the Spanish Historical Bronchiectasis Registry. Arch Bronconeumol 2017; 53(7): 366-74.
 16. Kadowaki T, Yano S, Wakabayashi K, Kobayashi K, Ishikawa S, Kimura M, et al. An analysis of etiology, causal pathogens, imaging patterns, and treatment of Japanese patients with bronchiectasis. Respir Investig 2015; 53(1): 37-44.
 17. Amorim A, Bento J, Vaz AP, Gomes I, de Garcia J, Hespanhol V, et al. Bronchiectasis: A retrospective study of clinical and aetiological investigation in a general respiratory department. Rev Port Pneumol (2006) 2015; 21(1): 5-10.
 18. Baba Ahmadi S. Clinical, radiologic and spirometric findings in patients with Bronchiectasis in Imam Khomeini Hospital [MD Thesis]. Ahvaz, Iran: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences; 2008. [In Persian].
 19. Cheraghvandi A. Epidemiologic and clinical aspects of patients with bronchiectasis in Masih Daneshvari Hospital [MD Thesis]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2000. [In Persian].