ارتقای صلاحیت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق طراحی و اجرای آموزش بین حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک و گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات مبتنی بر شواهد، گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی و گروه آموزش پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه فناوری‌های نوین، دانشکده‌ی پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: تغییر رویکرد از آموزش تک حرفه‌ای به آموزش بین حرفه‌ای از جمله تحولات در آموزش علوم سلامت است. هدف از انجام این مطالعه، ارتقای صلاحیت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ی پزشکی مشهد از طریق طراحی و اجرای آموزش بین حرفه‌ای بود.روش‌ها: این فرایند از ابتدای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹6-13۹5 انجام گرفت. ابتدا، پرسش‌نامه‌ی آمادگی برای آموزش بین حرفه‌ای (Readiness for interprofessional learning scale یا RIPLS) توسط ۸۰ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی تکمیل گردید. سپس، فرایند آموزش بین حرفه‌ای به صورت جلساتی منظم با حضور دانشجویان/استادان رشته‌های مختلف به صورت بحث‌های گروهی/سخنرانی و جلسات عملی/آزمایشگاهی برگزار شد. جهت ارزیابی این فرایند، از پرسش‌نامه‌ی استاندارد ابزار درک نسبت به آموزش بین حرفه‌ای (Interdesciplinary education perception scale یا IEPS) استفاده شد.یافته‌ها: نمره‌ی پرسش‌نامه‌ی RIPLS در هر چهار حیطه‌ی کار تیمی و مشارکت، هویت حرفه‌ای منفی، هویت حرفه‌ای مثبت و نقش‌ها و مسؤولیت‌های حرفه‌ای، از میانگین بالاتر بود. در پرسش‌نامه‌ی IEPS، میانگین نمره‌ی حیطه‌ی صلاحیت و استقلال قبل و بعد از فرایند به ترتیب 50/۰ ± 55/33 و ۵0/4 ± 84/38، حیطه‌ی نیازهای درک شده برای همکاری 97/1 ± 50/7 و 32/2 ± 07/9، درک همکاری واقعی 39/5 ± 20/18 و 60/2 ± 53/24 و فهم ارزش دیگران 11/3 ± 20/11 و 67/1 ± 84/14 به دست آمد و در بین حیطه‌ها بیشترین تفاوت در حیطه‌ی «درک همکاری واقعی» مشاهده گردید.نتیجه‌گیری: با توجه به آمادگی بالای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، انجام فعالیت‌های آموزشی که باعث تقویت نگرش بین حرفه‌ای در دانشجویان گردد باید در دستور کار مدیران آموزشی دانشکده و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Learning and Professional Competency among Postgraduate Students through Designing and Implementation of Interprofessional Education

نویسندگان [English]

 • Majid Khazaei 1
 • Hossein Karimi-Moonaghi 2
 • Seyed Mahdi Hassanian 3
 • Amir Avan 4
1 Professor, Neurogenic inflammation Research Center AND Department of Physiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor, Evidence-Based Caring Research Center, Department of Medical-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery AND Department of Medical Education, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Department of New Sciences and Technology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Changing the approach form professional education to interprofessional education is one of the new methods in health science education. The aim of this study was to evaluate improvement of learning and professional competency among postgraduate students through designing and implementation of interprofessional education (IPE).Methods: This method was started from 1st semester of educational year of 2016-2017. First, the Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS) questionnaire was completed by 80 postgraduate students. Then, IPE method was implemented through lecture/group discussion and practical/laboratory workshops with attendance of students/staffs from different disciplines. For evaluation of implementation, we used Interdisciplinary Education Perception Scale (IPES).Findings: Score of RIPLS questionnaire in four domains including team work and collaboration, negative professional identity, positive professional identity, and roles and responsibilities were more than average. In IEPS questionnaire, before and after implementation, the score improved in four fields of competency and autonomy (33.55 ± 0.5 vs. 38.84 ± 4.5), perceived needs for cooperation (7.50 ± 1.97 vs. 9.07 ± 2.32), perception of actual cooperation (18.20 ± 5.39 vs. 24.53 ± 2.60), and understanding others value (11.20 ± 3.11 vs. 14.84 ± 1.67); and the most improvement was observed in field of perception of actual cooperation.Conclusion: Considering high susceptibility of post-graduate students, using education strategy based on IPE can improve health system and its responsibility in our country, and should be noticed by policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Students
 • Education
 • Learning
 • Interprofessional relations
 1. Salehi S. Effective teaching. J Shahrekord Univ Med Sci 2001; 3(2): 12-21. [In Persian].
 2. Ministry of Health and Medical Education. Comprehensive scientific health plan [Online]. [cited 2010]. Available from: URL: http://www.behdasht. gov.ir/uploads/1_101_S&T%20Map-20%20PP-Final%20%20_89_10_14_.pdf [In Persian].
 3. Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Education. Comprehensive health higher education plan [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: http://dme.behdasht.gov.ir/uploads/113_2546_24_edudep_plan.pdf [In Persian].
 4. Vafadar Z. Designing a practical interprofessional education model in Health Sciences [Thesis]. Tehran, Iran: Baqiyatallah University of Medical Scinces; 2015. [In Persian].
 5. Vafadar Z, Vanaki Z, Ebadi A. Inter-professional education: The necessity for ethical growth in health domain. J Med Educ Dev 2014; 9(3): 18-34. [In Persian].
 6. Toner JA. Effective interprofessional education: Argument, assumption and evidence. J Interprof Care 2006; 20(2): 217-8.
 7. Freeth DS, Hammick M, Reeves S, Koppel I, Barr H. Effective Interprofessional Education: Development, Delivery, and Evaluation. Oxford, UK: Wiley-Blackwell; 2007.
 8. Reeves S, Goldman J, Oandasan I. Key factors in planning and implementing interprofessional education in health care settings. J Allied Health 2007; 36(4): 231-5.
 9. Haidet P, Fecile ML, West HF, Teal CR. Reconsidering the team concept: Educational implications for patient-centered cancer care. Patient Educ Couns 2009; 77(3): 450-5.
 10. Reid R, Bruce D, Allstaff K, McLernon D. Validating the Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS) in the postgraduate context: are health care professionals ready for IPL? Med Educ 2006; 40(5): 415-22.
 11. Thistlethwaite JE. Interprofessional education: implications and development for medical education. Educacion Medica 2015; 16(1): 68-73.
 12. Jafaei Dalooei R, Karimi Moonaghi H, Yamani N, Irajpoor A R, Saadatyar F S. Interprofessional Education: the Strategy to Improve Health Care. Research in Medical Education 2015; 7 (1) :54-62. [In Persian].
 13. Momeni S, Ashourioun V, Abdolmaleki M, Irajpour A, Naseri K. Interprofessional education: A step towards team work improvement in cardio-pulmonary resuscitation. Iran J Med Educ 2011; 10(5): 660-7. [In Persian].
 14. Yamani N, Asgarimoqadam M, Haghani F, Alavijeh AQ. The effect of interprofessional education on interprofessional performance and diabetes care knowledge of health care teams at the level one of health service providing. Adv Biomed Res 2014; 3: 153.
 15. Robben S, Perry M, van Nieuwenhuijzen L, van Achterberg T, Rikkert MO, Schers H, et al. Impact of interprofessional education on collaboration attitudes, skills, and behavior among primary care professionals. J Contin Educ Health Prof 2012; 32(3): 196-204.
 16. Barr H, Freeth D, Hammick M, Koppel I, Reeves S. The evidence base and recommendations for interprofessional education in health and social care. J Interprof Care 2006; 20(1): 75-8.
 17. Carlisle C, Cooper H, Watkins C. "Do none of you talk to each other?": the challenges facing the implementation of interprofessional education. Med Teach 2004; 26(6): 545-52.
 18. West C, Graham L, Palmer RT, Miller MF, Thayer EK, Stuber ML, et al. Implementation of interprofessional education (IPE) in 16 U.S. medical schools: Common practices, barriers and facilitators. J Interprof Educ Pract 2016; 4: 41-9.
 19. Yamani N, Jafae R, Karimi H, Erajpour A, Jarahi L. Medical, nursing and radiology students Readiness for Interprofessional Education in Mashhad University of Medical Sciences. J Med Educ Dev 2015; 8(17): 113-21. [In Persian].
 20. Parsell G, Bligh J. The development of a questionnaire to assess the readiness of health care students for interprofessional learning (RIPLS). Med Educ 1999; 33(2): 95-100.
 21. Irajpour A, Alavi M. Readiness of postgraduate students of Isfahan University of Medical Sciences for inter professional learning. Iran J Med Educ 2012; 11(9): 1050-6. [In Persian].
 22. Maharajan MK, Rajiah K, Khoo SP, Chellappan DK, De Alwis R, Chui HC, et al. Attitudes and readiness of students of healthcare professions towards interprofessional learning. PLoS One 2017; 12(1): e0168863.
 23. Furze J, Lohman H, Mu K. Impact of an interprofessional community-based educational experience on students' perceptions of other health professions and older adults. J Allied Health 2008; 37(2): 71-7.
 24. Luecht RM, Madsen MK, Taugher MP, Petterson BJ. Assessing professional perceptions: design and validation of an Interdisciplinary Education Perception Scale. J Allied Health 1990; 19(2): 181-91.
 25. Coster S, Norman I, Murrells T, Kitchen S, Meerabeau E, Sooboodoo E, et al. Interprofessional attitudes amongst undergraduate students in the health professions: a longitudinal questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2008; 45(11): 1667-81.
 26. Horsburgh M, Lamdin R, Williamson E. Multiprofessional learning: The attitudes of medical, nursing and pharmacy students to shared learning. Med Educ 2001; 35(9): 876-83.
 27. Tan CE, Jaffar A, Tong SF, Hamzah MS, Mohamad N. Comprehensive healthcare module: medical and pharmacy students' shared learning experiences. Med Educ Online 2014; 19: 25605.
 28. Morison S, Boohan M, Moutray M, Jenkins J. Developing pre-qualification inter-professional education for nursing and medical students: sampling student attitudes to guide development. Nurse Educ Pract 2004; 4(1): 20-9.
 29. Alizadeh M, Nasiri K, Ghaniafshord H. Attitude and readiness of medical students for interprofessional education. Strides Develop Med Educ. 2007:75-6.
 30. Harden RM. AMEE guide No. 12: Multiprofessional education: Part 1 - effective multiprofessional education: A three-dimensional perspective. Med Teach 1998; 20(5): 402-8.
 31. Lister L. Role training for interdisciplinary health teams. Health Soc Work 1982; 7(1): 19-25.
 32. Carpenter J, Hewstone M. shared learning for doctors and social workers: Evaluation of a programme. Br J Soc Work 1996; 26(2): 239-57.
 33. Hean S, Dickinson C. The contact hypothesis: An exploration of its further potential in interprofessional education. J Interprof Care 2005; 19(5): 480-91.