بررسی فراوانی نسبی موارد مثبت آزمایش BACTEC، کشت خون، کشت ادرار و کشت مایع مغزی- نخاعی در نوزادان بستری شده در واحد مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان و بخش داخلی نوزادان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال‌های 95-1390

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان و گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شیوع باکتری‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان (Neonatal intensive care unit یا NICU) و بخش نوزادان همواره در حال تغییر است و برخی اوقات، به خاطر مقاومت این باکتری‌ها، تجویز آنتی‌بیوتیک‌های تجربی مؤثر نیست. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی نسبی موارد مثبت کشت خون، کشت ادرار و کشت مایع مغزی- نخاعی در نوزادان بستری شده در NICU و بخش داخلی نوزادان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی 5 سال اخیر بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی، 466 نمونه‌ی کشت مثبت از 2853 نمونه‌ی کشت مختلف (خون، ادرار، مایع مغزی- نخاعی و ...) از نوزادان بستری شده در NICU و بخش نوزادان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان که همگی دارای علایم بالینی عفونت نوزادی بودند، در سال‌های 95-1390 جمع‌آوری و از نظر نوع باکتری و حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها بررسی شد.یافته‌ها: از بین کشت‌های BACTEC، خون، Cerebrospinal fluid (CSF) و ادرار به ترتیب 5/15، 3/9، 4/6 و 6/28 درصد مثبت گزارش شد. همچنین، از بین کشت‌های BACTEC بیشترین گونه Staphylococcus epidermidis (7/46 درصد)؛ از کشت خون بیشترین گونه Staphylococcus epidermidis (1/53 درصد)، از کشت‌های CSF بیشترین گونه Staphylococcus epidermidis (1/37 درصد)، از کشت‌های ادرار بیشترین گونه Klebsiella pneumonia (0/28 درصد) و بیشترین حساسیت در مجموع کشت‌های ارسالی مطالعه‌ی حاضر، به ترتیب مربوط به کوتریماکسازول، کلیندامایسین، آمیکاسین و اگزاسیکلین بود.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از کشت‌های BACTEC و خون، اتخاذ سیاست‌های لازم جهت کاهش عفونت‌های ناشی از Staphylococcus ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Relative Frequency of Positive Cultures of BACTEC, Blood, Cerebrospinal Fluid, and Urine in Infants Admitted to the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) and the Department of Neonatal Diseases in Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, during th

نویسندگان [English]

 • Amir Mohammad Armanian 1
 • Maedeh Farajollahi 2
1 Associate Professor, Child Growth and Development Research Center AND Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The prevalence of bacteria in the neonatal intensive care unit (NICU) and the department of neonatal diseases is constantly changing, and the empiric practice of antibiotics is not effective due to the resistance of these microorganisms. Therefore, the purpose of this study was to determine the relative frequency of positive cultures of BACTEC, blood, cerebrospinal fluid, and urine in infants admitted to NICU and neonatal diseases section of Alzahra hospital, Isfahan, Iran, during the years 2011-2016.Methods: In this cross-sectional descriptive study, 466 positive-culture samples from 2853 different cultures [blood, urine, cerebrospinal (CSF) fluid, etc.] from infants were evaluated for the type of microorganisms and sensitivity to antibiotics. All the infants have clinical signs of neonatal infection and were admitted to NICU and neonatal diseases section of Alzahra hospital during 2011-2016.Findings: Among BACTEC, blood, CSF, and urine cultures, 15.5%, 9.3%, 6.4%, and 28.6% were positive, respectively. Staphylococcus epidermidis was the most prevalent species in the BACTEC (46.7%), blood (53.1%) and CSF (37.1%) cultures, and Klebsiella pneumoniae was the most prevalent species of urinary cultures (28%). The highest susceptibility in our study population was to co-trimoxazole, clindamycin, amikacin, and oxacillin, respectively.Conclusion: Regarding the results of BACTEC and blood cultures, it is essential to use necessary policies to reduce staphylococcal infections.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prevalence
 • Bacteria
 • Sensitivity
 • Neonate
 1. Klinger G, Levy I, Sirota L, Boyko V, Reichman B, Lerner-Geva L. Epidemiology and risk factors for early onset sepsis among very-low-birthweight infants. Am J Obstet Gynecol 2009; 201(1): 38-6.
 2. Morales WJ, Dickey SS, Bornick P, Lim DV. Change in antibiotic resistance of group B streptococcus: Impact on intrapartum management. Am J Obstet Gynecol 1999; 181(2): 310-4.
 3. Schrag SJ, Cutland CL, Zell ER, Kuwanda L, Buchmann EJ, Velaphi SC, et al. Risk factors for neonatal sepsis and perinatal death among infants enrolled in the prevention of perinatal sepsis trial, Soweto, South Africa. Pediatr Infect Dis J 2012; 31(8): 821-6.
 4. Camacho-Gonzalez A, Spearman PW, Stoll BJ. Neonatal infectious diseases: Evaluation of neonatal sepsis. Pediatr Clin North Am 2013; 60(2): 367-89.
 5. Coburn B, Morris AM, Tomlinson G, Detsky AS. Does this adult patient with suspected bacteremia require blood cultures? JAMA 2012; 308(5): 502-11.
 6. Arshad M, Seed PC. Urinary tract infections in the infant. Clin Perinatol 2015; 42(1): 17-28.
 7. Bonadio W, Maida G. Urinary tract infection in outpatient febrile infants younger than 30 days of age: A 10-year evaluation. Pediatr Infect Dis J 2014; 33(4): 342-4.
 8. Barichello T, Fagundes GD, Generoso JS, Elias SG, Simoes LR, Teixeira AL. Pathophysiology of neonatal acute bacterial meningitis. J Med Microbiol 2013; 62(Pt 12): 1781-9.
 9. Beam KS, Laughon MM, Hornik CP, Cohen-Wolkowiez M, Clark RH, Benjamin DK, Jr., et al. Predictors of positive cerebrospinal fluid cultures in infants with bacteremia. Pediatr Infect Dis J 2014; 33(4): 360-5.
 10. Villari P, Sarnataro C, Iacuzio L. Molecular epidemiology of Staphylococcus epidermidis in a neonatal intensive care unit over a three-year period. J Clin Microbiol 2000; 38(5): 1740-6.
 11. Behmadi H, Borji A, Taghavi-Rad A, Soghandi L, Behmadi R. Prevalence and antibiotic resistance of neonatal sepsis pathogens in Neyshabour, Iran. Arch Pediatr Infect Dis 2016; 4(2):e33818.
 12. Oordt-Speets AM, Bolijn R, van Hoorn RC, Bhavsar A, Kyaw MH. Global etiology of bacterial meningitis: A systematic review and meta-analysis. PLoS One 2018; 13(6): e0198772.
 13. Blewitt J. Meningitis part 1: Causes, diagnosis and treatment. British Journal of School Nursing 2010; 5(6): 278-82.
 14. Gupta A. Hospital-acquired infections in the neonatal intensive care unit--Klebsiella pneumoniae. Semin Perinatol 2002; 26(5): 340-5.