بررسی سطح آگاهی پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی شهر اصفهان در مورد سیستم‌های رادیوگرافی دیجیتال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پرتوکاران باید از اصول فیزیکی و قابلیت‌های سیستم‌های رادیوگرافی دیجیتال در کاهش دز و بهبود کیفیت تصویر، آگاهی داشته باشند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی میزان آگاهی پرتوکاران شاغل در بیمارستان‌های شهر اصفهان در مورد سیستم‌های رادیوگرافی دیجیتال بود.روش‌ها: این مطالعه به ‌صورت توصیفی- تحلیلی با استفاده از یک پرسش‌نامه‌ی پژوهشگرساخته پایا و روا انجام شد. پرسش‌نامه، شامل سؤالاتی درباره‌ی اطلاعات جمعیت‌شناختی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، سابقه‌ی کار و محل کار) و سؤالاتی مربوط به آگاهی در زمینه‌ی مبانی حفاظت پرتویی و اصول فیزیکی کار با دستگاه‌های رادیوگرافی دیجیتال بود. پرسش‌نامه‌ها در بین ۴۰۰ نفر از پرتوکاران توزیع گردید.یافته‌ها: نرخ مشارکت پرتوکاران 5/57 درصد بود. میانگین نمره‌ی کسب‌ شده توسط پرتوکاران برای سطح آگاهی کلی ۸۸/۱۱ ± 29/40 از ۱۰۰ و به تفکیک درباره‌ی اصول فیزیکی و مبانی حفاظتی دستگاه‌های رادیوگرافی دیجیتال به ترتیب 88/16 ± 04/36 و ۵۲/۱۴ ± ۵۴/۴۴ از ۱۰۰ بود. سطح آگاهی کلی و همچنین، سطح آگاهی در مورد اصول فیزیکی با سن و سابقه‌ی کار پرتوکاران ارتباط معکوس و ضعیفی داشت (05/0 > P). بیش از ۷۷ درصد از پرتوکاران جهت شرکت در دوره‌های آموزشی مربوط به رادیوگرافی دیجیتال اظهار تمایل نمودند.نتیجه‌گیری: سطح آگاهی پرتوکاران در زمینه‌ی اصول فیزیکی و مبانی حفاظتی سیستم‌های رادیولوژی دیجیتال، پایین بود. بنابراین، هم‌زمان با گسترش و به کارگیری سیستم‌های رادیولوژی دیجیتال، باید آموزش‌های لازم به پرتوکاران درباره‌ی این سیستم‌ها ارایه گردد. برگزاری چنین کلاس‌های آموزشی، می‌تواند باعث کاهش دز تابشی به بیماران و کاهش خطرات ناشی از تابش‌های یونیزان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Digital Radiography Awareness among the Radiographers Occupied in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Somayeh Sousany 1
 • Ali Chaparian 2
 • Romina Rajaei 1
1 Student, Department of Technology of Radiology, Student Research Committee, School of Paramedicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Technology of Radiology, School of Paramedicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Radiographers must be aware of the physical principles and capabilities of digital radiography systems in order to reduce radiation doses, and improve image quality. The aim of this study was to evaluate the knowledge of radiographers in occupied radiology centers in Isfahan City, Iran, regarding digital radiography systems.Methods: This descriptive-analytic study was carried out using a researcher-made valid and reliable questionnaire. The questionnaire included questions about demographic characteristics (age, gender, educational, and work experience), as well as questions about knowledge about radiation protection and physical principles of digital radiography systems. The questionnaires were distributed among 400 radiographers.Findings: The participation rate of radiographers was 57.5%. The average score of the general level of awareness among the radiographers was 40.29 ± 11.88 from 100, and in terms of radiation protection and physical principles of digital radiography systems, were 36.04 ± 16.88 and 44.54 ± 14.52 from 100, respectively. The level of general awareness as well as the level of knowledge about the physical principles had an inverse and weak relationship with the age and work experience of the radiographers (P < 0.05). More than 77 percent of the radiographers expressed their desire to participate in digital radiography courses.Conclusion: Awareness of radiographers about radiation protection and physical principles of digital radiography systems was at a low level. Therefore, with the development and deployment of digital radiology systems, the radiographers should be trained about these systems. Conducting such training classes can reduce radiation dose to patients, and reduce the risks of ionizing radiation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital radiography
 • Awareness
 • Radiographers
 1. Schauer DA, Linton OW. NCRP Report No. 160, Ionizing Radiation Exposure of the Population of the United States, medical exposure--are we doing less with more, and is there a role for health physicists? Health Phys 2009; 97(1): 1-5.
 2. Zhang M, Chu C. Optimization of the radiological protection of patients undergoing digital radiography. J Digit Imaging 2012; 25(1): 196-200.
 3. Kaheni H, Chaparian A, Nafisi-Moghadam R, Hamzian N. Assessment of image quality and radiation dose in some models of digital radiography systems?–?A Pehamed FLUORAD A+D phantom study. Radioprotection 2018; 53(2): 139-44.
 4. Honey I, Hogg P. Balancing radiation dose and image quality in diagnostic imaging. Radiography 2012; 18(1): e1-e2.
 5. Managing patient dose in digital radiology. A report of the International Commission on Radiological Protection. Ann ICRP 2004; 34(1): 1-73.
 6. Davoudian Talab A, Badiee Nejad A, Beit Abdollah M, mahmoudi F, barafrashtehpour M, Akbari G. Assessment of Awareness, Performance, and Attitudes of Radiographers Toward Radiological Protective Principles in Khuzestan, Irangraphers. Journal of Health Research in Community 2015; 1(3): 16-24.
 7. Chaparian A, Shamsi F, Heydari A. Assessment of awareness, attitude, and practice of radiographers about radiation protection in Yazd Province. Occup Med 2013; 5(1): 16-23. [In Persian].
 8. Paolicchi F, Miniati F, Bastiani L, Faggioni L, Ciaramella A, Creonti I, et al. Assessment of radiation protection awareness and knowledge about radiological examination doses among Italian radiographers. Insights Imaging 2016; 7(2): 233-42.
 9. Dehghani A, Ranjbarian M, Mohammadi A, Soleiman-Zade M, Dadashpour-Ahangar A. Radiation safety awareness amongst staff and patients in the hospitals. Int J Occup Hyg 2014; 6(3): 114-9.