ترجمه و روان‌سنجی مقیاس سنجش استیگمای درک شده‌ی ناباروری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و گروه مامایی و بهداشت باروری و مرکز تحقیقات بهداشت زنان، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مرکز علوم رفتاری، انستیتو سبک زندگی، دانشکده‌ی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (عج)، تهران، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری و گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ناباروری و استیگمای ناشی از آن، یکی از چالش‌های آسیب‌رسان به سلامت باروری است. این مطالعه، با هدف روان‌سنجی مقیاس استیگمای درک شده در زنان نابارور انجام شد.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، یک پژوهش روش شناختی با طرح توصیفی مقطعی است. مقیاس سنجش استیگمای درک شده‌ی ناباروری با استفاده از روش ترجمه‌ی برگشتی به نسخه‌ی فارسی ترجمه شد. سپس، 200 نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان و دارای معیارهای ورود به مطالعه با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. اعتبار ساختاری ابزار با روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی و محاسبه‌ی شاخص‌های نیکویی برازش محاسبه گردید. ثبات درونی و بیرونی پرسش‌نامه به ترتیب با استفاده از ضریب Cronbach's alpha و شاخص درون خوشه‌ای بررسی شد.یافته‌ها: روایی سازه‌ی پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دست آمد که سه عامل با ارزش ویژه‌ی بیشتر از یک را نشان داد. سه عامل استخراجی، 09/57 درصد از کل واریانس پرسش‌نامه را تبیین کردند. برازش مدل سه عاملی بر اساس شاخص‌های نیکویی برازش در حد مطلوب تأیید شد. پایایی مقیاس شامل ضریب Cronbach's alpha 72/0 و همبستگی درون خوشه‌ای 97/0 (99/0-68/0 :Confidence interval یا CI 95 درصد) تأیید گردید.نتیجه‌گیری: ویژگی‌های روان‌سنجی این پرسش‌نامه مناسب بود و این پرسش‌نامه، می‌تواند در پژوهش‌های آتی در افراد نابارور به عنوان یک مقیاس روا و پایا جهت سنجش استیگمای ناباروری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translation and Psychometric Evaluation of the Infertility Stigma Consciousness Questionnaire

نویسندگان [English]

 • Mahboubeh Taebi 1
 • Abbas Ebadi 2
 • Giti Ozgoli 3
 • Nourossadat Kariman 3
1 PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran AND Department of Midwifery and Reproductive Health AND Women Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Behavioral Sciences Research Center, Life Style Institute, School of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Midwifery and Reproductive Health Research Center AND Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Infertility and resulting stigma are of the challenges in reproductive health. This study was conducted with the aim of psychometric evaluation of the perceived stigma scale in infertile women.Methods: The present methodological research with cross-sectional design was carried out on 200 women who refer to Isfahan Fertility and Infertility Center, Iran, in 2018. The original English version of the stigma consciousness questionnaire (SCQ) was translated into Persian version using the back translation method. Exploratory and confirmatory factor analysis methods were used to determine the construct validity, as well as Cronbach's alpha and intraclass correlation coefficient to determine the reliability of the questionnaire.Findings: Exploratory and confirmatory factor analysis determined three factors that explained 57.09% of the total variance. The goodness of fit of the three factors model was confirmed based on standard indices. Moreover, the reliability of the SCQ was confirmed with Cronbach's alpha coefficient of 0.72 and intra-cluster correlation of 0.97 [Confidence interval (CI) of 95%: 0.68-0.99].Conclusion: Based on appropriate psychometric properties, the SCQ could be used in future studies in infertile people as a valid and reliable scale.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychometrics
 • Scale
 • Social stigma
 • Infertility, Iran
 1. Hershberger PE, Stevenson EL. Advancing the care of individuals and couples at risk for and diagnosed with infertility. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2016; 45(1): 98-9.
 2. Inhorn MC, Patrizio P. Infertility around the globe: New thinking on gender, reproductive technologies and global movements in the 21st century. Hum Reprod Update 2015; 21(4): 411-26.
 3. Direkvand Moghadam A, Delpisheh A, Sayehmiri K. The prevalence of infertility in Iran, a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(81). 1-7. [In Persian].
 4. Slade P, O'Neill C, Simpson AJ, Lashen H. The relationship between perceived stigma, disclosure patterns, support and distress in new attendees at an infertility clinic. Hum Reprod 2007; 22(8): 2309-17.
 5. Ezzati A, Nouri R, Hasani J. Structural relationship model between social support, coping strategies, stigma and depression in infertile women in Tehran, Iran, 2010. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(45): 20-8. [In Persian].
 6. Onat G, Kizilkaya BN. Effects of infertility on gender differences in marital relationship and quality of life: a case-control study of Turkish couples. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012; 165(2): 243-8.
 7. Whiteford LM, Gonzalez L. Stigma: The hidden burden of infertility. Soc Sci Med 1995; 40(1): 27-36.
 8. Sternke EA, Abrahamson K. Perceptions of Women with infertility on stigma and disability. Sex Disabil 2015; 33(1): 3-17.
 9. Van den Broeck U, Emery M, Wischmann T, Thorn P. Counselling in infertility: Individual, couple and group interventions. Patient Educ Couns 2010; 81(3): 422-8.
 10. Freeman EW, Boxer AS, Rickels K, Tureck R, Mastroianni L, Jr. Psychological evaluation and support in a program of in vitro fertilization and embryo transfer. Fertil Steril 1985; 43(1): 48-53.
 11. Younesi SJ, Akbari-Zardkhaneh S, Behjati Ardakani Z. Evaluating stigma among infertile men and women in Iran. J Reprod Fertil 2006; 6(5): 531-46. [In Persian].
 12. Jansen NA, Saint Onge JM. An internet forum analysis of stigma power perceptions among women seeking fertility treatment in the United States. Soc Sci Med 2015; 147: 184-9.
 13. Monga M, Alexandrescu B, Katz SE, Stein M, Ganiats T. Impact of infertility on quality of life, marital adjustment, and sexual function. Urology 2004; 63(1): 126-30.
 14. Jamshidian-Qalehshahi P, Aghaei A, Golparvar M. Investigating the effectiveness of iranian-islamic positive therapy on depression, anxiety, and stress of infertile women. J Isfahan Med Sch 2017; 35(418): 70-6. [In Persian].
 15. Pinel EC. Stigma consciousness: the psychological legacy of social stereotypes. J Pers Soc Psychol 1999; 76(1): 114-28.
 16. Sharif Nia H, Haghdoost A A, Ebadi A, Soleimani M A, Yaghoobzadeh A, Abbaszadeh A, et al . Psychometric Properties of the King Spiritual Intelligence Questionnaire (KSIQ) in physical veterans of Iran-Iraq warfare. J Mil Med 2015; 17(3): 145-53. [In Persian].
 17. Plichta SB, Kelvin EA. Munro's statistical methods for health care research. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012.
 18. Montazeri A, Harirchi AM, Shariati M, Garmaroudi G, Ebadi M, Fateh A. The 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12): Translation and validation study of the Iranian version. Health Qual Life Outcomes 2003; 1: 66.
 19. Sharif Nia H, Ebadi A, Lehto RH, Mousavi B, Peyrovi H, Chan YH. Reliability and validity of the Persian version of Templer Death Anxiety Scale-extended in veterans of Iran-Iraq warfare. Iran J Psychiatry Behav Sci 2014; 8(4): 29-37.
 20. Ebadi A, Zarshenas L, Rakhshan M, Zareian A, Sharifnia SH, Mojahedi M. Principles of scale development in health science. Tehran, Iran: Jame-e-Negar; 2017. [In Persian].
 21. Sharif Nia H, Pahlevan Sharif S, Goudarzian A H, Haghdoost A A, Ebadi A, Soleimani M A. An evaluation of psychometric properties of the Templer’s Death Anxiety Scale-Extended among a sample of Iranian chemical warfare veterans. Hayat 2016; 22(3): 229-44. [In Persian].
 22. Justo J, Pais-Vieira C, Costa E. Stigma Consciousness and Self-Efficacy in infertile couples: correlation and gender differences. International Journal of Developmental and Educational Psychology 2010; 1(2): 17-24.