ارزیابی عوامل خطر نیدل استیک در کارکنان بهداشتی- درمانی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تماس‌های شغلی با خون و مایعات بدن و به دنبال آن ایجاد عفونت‌های منتقل شونده از راه خون خطر قابل توجهی را برای پرسنل بهداشتی- درمانی ایجاد می‌کند. آسیب نیدل استیک منجر به آسیب‌های شغلی می‌شود و بار سنگین بهداشتی، روانی و اقتصادی به فرد، نظام سلامت و جامعه تحمیل می‌نماید. مطالعه‌ی حاضر، با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر آسیب نیدل استیک در بزرگ‌ترین بیمارستان اصفهان انجام شد.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، از نوع مورد- شاهدی بود که بر روی 200 نفر (شامل 100 نفر در گروه مورد و 100 نفر در گروه شاهد) از کارکنان بهداشتی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. تعداد 100 نفر از کارکنان دچار آسیب نیدل استیک به عنوان گروه مورد انتخاب شدند و برای مقایسه‌، 100 نفر از کسانی که تا کنون دچار آسیب نیدل استیک نشده بودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌ی محتوای شغلی (Job content questionnaire)، عوامل شغلی (عنوان شغلی، سابقه‌ی کار، شیفت کاری، وضعیت استخدامی و بخش محل فعالیت) و خصوصیات نیدل استیک (شامل شدت مواجهه، نوع فرایند در حال انجام، نوع و خصوصیات ابزار مصرفی) تکمیل گردید.یافته‌ها: ارتباط معنی‌داری میان دست غالب چپ (020/0 = P) و سابقه‌ی شرکت در کلاس‌های آموزشی (010/0 > P) با نیدل استیک یافت شد. بیشترین میزان نیدل استیک در پرستاران (72 درصد در گروه شاهد در برابر 65 درصد در گروه مورد)، شیفت کاری چرخشی (80 درصد در گروه شاهد در برابر 72 درصد در گروه مورد) و با سابقه‌ی کار کمتر از 15 سال (52 درصد در گروه شاهد در برابر 46 درصد در گروه مورد) بود، اما این موارد، رابطه‌ی معنی‌داری با بروز نیدل استیک نداشتند (050/0 < P). آزمون Logistic regression نشان داد که حمایت اجتماعی (85/0 = Odd ratio یا OR؛ 001/0 > P)، تقاضای روحی- روانی شغلی (07/1 = OR؛ 001/0 = P)، جنس (44/0 = OR؛ 010/0 = P)، دست غالب (52/0 = OR، 040/0 = P) و شرکت در کلاس‌های آموزشی (24/0 = OR، 005/0 = P) عوامل مؤثر در نیدل استیک بودند.نتیجه‌گیری: شرکت در کلاس‌های آموزشی توسط کارکنان بهداشتی- درمانی، به صورت چشم‌گیری می‌تواند نقش پیش‌گیرانه در بروز آسیب نیدل استیک داشته باشد. از جمله مواردی که ارتباط معنی‌داری با آسیب نیدل استیک داشت، باید به نگرش به مهارت، قدرت تصمیم‌گیری، فعالیت بدنی و انواع حمایت اجتماعی اشاره نمود که لزوم برنامه‌ریزی جامعی در مراکز بهداشتی- درمانی نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Factors Assessment of Needle-Stick Injury among the Healthcare Workers of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Alireza Safaeian 1
 • Negah Tavakolifard 1
 • Setareh Zand 2
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Occupational exposure to body fluids, and consequently the blood-borne infections, is an important risk to healthcare workers. Needle-stick injury (NSI) causes occupational injuries, and imposes heavy health, as well as psychological and economic burdens on the individual, health system and community. In this study, we evaluated the risk factors of NSI in Alzahra hospital, the largest hospital of Isfahan City, Iran.Methods: This case-control study was carried out on 200 healthcare workers of Alzahra hospital affiliated to Isfahan University of Medical Sciences (100 cases and 100 controls). A total of 100 employees with NSIs were selected as cases and compared with 100 of those who had not NSIs as controls. Job content questionnaire (JCQ), job factors (job title, work experience, shift work, employment status, and department of activity), and NSIs characteristics (exposure severity, type of procedure, type and characteristics of tools) were asked and compared between the groups.Findings: There was a significant association between left dominant hand (P = 0.020), and history of participation in educational classes (P = 0.010) with NSIs. Highest rate of needle-stick was among nurses (72% in controls vs. 65% in cases), those with rotational shifts (80% in controls vs. 72% in cases), and those with less than 15 years of work experience (52% in controls vs. 46% in cases); but the differences were not statistically significance (P > 0.050 for all). Logistic regression analysis showed that social support [odds ratio (OR) = 0.85, P < 0.001)], psychosocial demand (OR = 1.07, P = 0.001), gender (OR = 0.44, P = 0.010), the dominant hand (OR = 0.52, P = 0.040), and participation in educational classes (OR = 0.24; P = 0.005) were risk factors of NSIs.Conclusion: Participating in training classes by healthcare worker can play a crucial role in preventing NSIs. Attitude to skill, decision-making power, physical activity, and social support have a significant relationship with NSIs, and should be planned comprehensively in health care centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Needle-stick injuries
 • Occupational Injuries
 • Risk Factors
 1. Dement JM, Epling C, Ostbye T, Pompeii LA, Hunt DL. Blood and body fluid exposure risks among health care workers: results from the Duke Health and Safety Surveillance System. Am J Ind Med 2004; 46(6): 637-48.
 2. Garcia VH, Radon K. Preventive training among medical interns in mexico city and its association with needlestick and sharp injuries - a cross sectional study. J Clin Diagn Res 2017; 11(3): IC05-IC07.
 3. Mehrdad R, Meshki M, Pouryagub G. Effects of training course on occupational exposure to bloodborne pathogens: a controlled interventional study. Int J Prev Med 2013; 4(11): 1236-42.
 4. Pruss-Ustun A, Rapiti E, Hutin Y. Estimation of the global burden of disease attributable to contaminated sharps injuries among health-care workers. Am J Ind Med 2005; 48(6): 482-90.
 5. World Health Organization. The world health report 2002 - reducing risks, promoting healthy life. Geneva, Switzerland: WHO; 2002.
 6. Gupta A, Anand S, Sastry J, Krisagar A, Basavaraj A, Bhat SM, et al. High risk for occupational exposure to HIV and utilization of post-exposure prophylaxis in a teaching hospital in Pune, India. BMC Infect Dis 2008; 8: 142.
 7. Worthington MG, Ross JJ, Bergeron EK. Posttraumatic stress disorder after occupational HIV exposure: two cases and a literature review. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27(2): 215-7.
 8. Makary MA, Al-Attar A, Holzmueller CG, Sexton JB, Syin D, Gilson MM, et al. Needlestick injuries among surgeons in training. N Engl J Med 2007; 356(26): 2693-9.
 9. Szereda K, Szymanska J. Accidents at work in the health care - legal aspects in Poland. Pol Merkur Lekarski 2016; 40(235): 70-4.
 10. Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safe. Exposure to Stress: Occupational Hazards in Hospitals (DHHS (NIOSH) Publication No. 2008-136) [Online]. [cited 2008 Jul]; Available from: URL: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2008-136/pdfs/2008-136.pdf. 2018.
 11. Choobineh A, Ghaem H, Ahmedinejad P. Validity and reliability of the Persian (Farsi) version of the Job Content Questionnaire: a study among hospital nurses. East Mediterr Health J 2011; 17(4): 335-41.
 12. Gershon RR, Qureshi KA, Pogorzelska M, Rosen J, Gebbie KM, Brandt-Rauf PW, et al. Non-hospital based registered nurses and the risk of bloodborne pathogen exposure. Ind Health 2007; 45(5): 695-704.
 13. Nsubuga FM, Jaakkola MS. Needle stick injuries among nurses in sub-Saharan Africa. Trop Med Int Health 2005; 10(8): 773-81.
 14. Laishram J, Keisam A, Phesao E, Tarao MS, Laloo VJ, Devi HS. Prevalence of needle stick injuries among nurses in a tertiary care hospital and their immediate response. Int J Med Public Health 2013; 3(4): 257-60.
 15. Rajput PS, Doibale MK, Sonkar VK, Inamdar IF, Nair A, Shingare AD. Prevalence of needle stick injuries and associated risk factors among nurses in a tertiary care hospital. Int J Prevent Public Health Sci 2016; 1(5): 16-9.
 16. Cho E, Lee H, Choi M, Park SH, Yoo IY, Aiken LH. Factors associated with needlestick and sharp injuries among hospital nurses: a cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2013; 50(8): 1025-32.
 17. Macias DJ, Hafner J, Brillman JC, Tandberg D. Effect of time of day and duration into shift on hazardous exposures to biological fluids. Acad Emerg Med 1996; 3(6): 605-10.
 18. Needle stick injuries in the community. Paediatr Child Health 2008; 13(3): 205-18.
 19. Wicker S, Stirn AV, Rabenau HF, von GL, Wutzler S, Stephan C. Needlestick injuries: causes, preventability and psychological impact. Infection 2014; 42(3): 549-52.
 20. Smith DR, Mihashi M, Adachi Y, Nakashima Y, Ishitake T. Epidemiology of needlestick and sharps injuries among nurses in a Japanese teaching hospital. J Hosp Infect 2006; 64(1): 44-9.
 21. Sharma R, Rasania S, Verma A, Singh S. Study of Prevalence and Response to Needle Stick Injuries among Health Care Workers in a Tertiary Care Hospital in Delhi, India. Indian J Community Med 2010; 35(1): 74-7.
 22. Clarke SP, Rockett JL, Sloane DM, Aiken LH. Organizational climate, staffing, and safety equipment as predictors of needlestick injuries and near-misses in hospital nurses. Am J Infect Control 2002; 30(4): 207-16.
دوره 36، شماره 506 - شماره پیاپی 506
بهمن و اسفند 1397
صفحه 1463-1471
 • تاریخ دریافت: 15 شهریور 1397
 • تاریخ بازنگری: 11 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401