عوامل مرتبط با اسیدیته‌ی معده‌ی بیماران با شرایط بحرانی: رویکردی جهت تجویز منطقی داروهای سرکوب کننده‌ی اسید معده

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه داروسازی بالینی و خدمات دارویی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکترای داروسازی، گروه داروسازی بالینی و خدمات دارویی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استاد، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات گوارش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اندازه‌گیری pH معده در زمینه‌های مختلف پزشکی نظیر کنترل آسیب‌های وارد شده به مخاط معده در اثر استرس به ویژه در بیماران با شرایط بحرانی، می‌تواند مفید باشد. بنابراین، در مطالعه‌ی حاضر، اسیدیته‌ی معده‌ی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (Intensive care unit یا ICU) با خطر بالای خونریزی گوارشی اندازه‌گیری و تأثیر عوامل مختلف بر آن بررسی گردید.روش‌ها: در مطالعه‌ی بالینی آینده‌نگری، ترشحات معده‌ی 200 بیمار بستری در ICU که داروی سرکوب کننده‌ی اسید معده برای پیشگیری از زخم معده (Stress ulcer prophylaxis یا SUP) دریافت کردند، در صورت داشتن لوله‌ی نازوگاستریک آسپیره شد و با استفاده از pHمتر اندازه‌گیری گردید. بیماران بر اساس نتایج این آزمایش، به دو گروه pH < 4 یا pH ≥ 4 تقسیم شدند. همچنین، میزان خونریزی مخفی در ترشحات آسپیره شده‌ی معده بررسی گردید.یافته‌ها: از بین 740 pH معده‌ی بررسی شده طی پی‌گیری بیماران، 5/26 درصد کمتر از 4 گزارش شدند. امتیاز Acute physiology and chronic health evaluation (APACHE)، عوامل خطر اصلی خونریزی گوارشی، نارسایی مزمن اعضا، مولتیپل‌تروما (Multiple trauma)، تعداد عوامل خطر فرعی و وجود خون مخفی در ترشحات آسپیره، از جمله‌ی سایر عواملی بودند که با pH کمتر از 4 ارتباط معنی‌داری را نشان دادند. پنتوپرازول تزریقی نیز نسبت به سایر داروهای SUP مصرف شده به صورت معنی‌داری با pH > 4 ارتباط داشت.نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد اندازه‌گیری pH معده در بیماران با خطر بالای خونریزی گوارشی و توجه بیشتر به عوامل مرتبط با اسیدیته، می‌تواند به عنوان رویکرد بالینی در راستای تجویز سرکوب کننده‌های قوی‌تر اسید معده به منظور محافظت از مخاط گوارشی و جلوگیری از بروز خونریزی گوارشی شدید در جمعیت‌های آسیب پذیر مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variables Associated with Gastric Acidity in Critically Ill Patients: An Approach to Prescribe Acid-Suppressing Medications

نویسندگان [English]

 • Saeed Abbasi 1
 • Shadi Farsaei 2
 • Niloofar Rafinazari 3
 • Marjan Mansourian 4
 • Peyman Adibi 5
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine AND Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences AND Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Pharm D, Department of Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine AND Integrative Functional Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Measurement of gastric pH potentially could be benefit to apply in various medical fields such as stress-related mucosal damage (SRMD) management especially in critically ill patients. So, we designed this study to measure gastric acidity in high-risk patients for gastrointestinal (GI) bleeding in intensive care unit (ICU), and evaluate variables associated to gastric pH.Methods: In a prospective clinical study, gastric secretions of 200 patients in ICU were aspirated if they received stress ulcer prophylaxis (SUP) or had indication to receive it, and had nasogastric tube to aspirate gastric secretion. Thereafter, the acidity of aspirated gastric juice was tested for recruited patients with the laboratory pH-meter, and the patients were categorized to have gastric pH values < 4 or ≥ 4. Aspirated gastric juice was also tested to determine the degree of occult bleeding.Findings: Among 740 gastric pH tested during patients' follow-up, 26.5% were less than 4. Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) score, all major risk factors of GI bleeding, chronic organ insufficiency, multiple trauma, number of major and minor risk factors, and current occult bleeding were factors which could predict pH < 4 in our population. Intravenous pantoprazole had also significantly effect on pH > 4 compared with other administered SUP medications.Conclusion: It seems that measurement of gastric pH in high-risk patients for GI bleeding, and paying more attention to the variables related to gastric acidity, is a scientific practical method for rational prescription of more potent acid-suppressing medications to protect gastric mucosa, and prevent overt bleeding in vulnerable population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intensive Care Unit
 • Gastric Juice
 • Gastrointestinal hemorrhage
 1. Ali T, Harty RF. Stress-induced ulcer bleeding in critically ill patients. Gastroenterol Clin North Am 2009; 38(2): 245-65.
 2. Krag M, Perner A, Wetterslev J, Wise MP, Borthwick M, Bendel S, et al. Stress ulcer prophylaxis in the intensive care unit: an international survey of 97 units in 11 countries. Acta Anaesthesiol Scand 2015; 59(5): 576-85.
 3. Saxena B, Singh S. Comparison of three acute stress models for simulating the pathophysiology of stress-related mucosal disease. Drug Discov Ther 2017; 11(2): 98-103.
 4. Colak S, Erdogan MO, Sekban H, Afacan MA, Uras AR, Ibrahim A, et al. Emergency diagnosis of upper gastrointestinal bleeding by detection of haemoglobin in nasogastric aspirate. J Int Med Res 2013; 41(6): 1825-9.
 5. ASHP Therapeutic Guidelines on Stress Ulcer Prophylaxis. ASHP Commission on Therapeutics and approved by the ASHP Board of Directors on November 14, 1998. Am J Health Syst Pharm 1999; 56(4): 347-79.
 6. Rafinazari N, Abbasi S, Farsaei S, Mansourian M, Adibi P. Adherence to stress-related mucosal damage prophylaxis guideline in patients admitted to the Intensive Care Unit. J Res Pharm Pract 2016; 5(3): 186-92.
 7. Hammond DA, Kathe N, Shah A, Martin BC. Cost-Effectiveness of histamine2 receptor antagonists versus proton pump inhibitors for stress ulcer prophylaxis in critically Ill patients. Pharmacotherapy 2017; 37(1): 43-53.
 8. Alquraini M, Alshamsi F, Moller MH, Belley-Cote E, Almenawer S, Jaeschke R, et al. Sucralfate versus histamine 2 receptor antagonists for stress ulcer prophylaxis in adult critically ill patients: A meta-analysis and trial sequential analysis of randomized trials. J Crit Care 2017; 40: 21-30.
 9. Brophy GM, Brackbill ML, Bidwell KL, Brophy DF. Prospective, randomized comparison of lansoprazole suspension, and intermittent intravenous famotidine on gastric pH and acid production in critically ill neurosurgical patients. Neurocrit Care 2010; 13(2): 176-81.
 10. Allen ME, Kopp BJ, Erstad BL. Stress ulcer prophylaxis in the postoperative period. Am J Health Syst Pharm 2004; 61(6): 588-96.
 11. Klebl FH, Scholmerich J. Therapy insight: Prophylaxis of stress-induced gastrointestinal bleeding in critically ill patients. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2007; 4(10): 562-70.
 12. Shears M, Alhazzani W, Marshall JC, Muscedere J, Hall R, English SW, et al. Stress ulcer prophylaxis in critical illness: A Canadian survey. Can J Anaesth 2016; 63(6): 718-24.
 13. Krag M, Perner A, Moller MH. Stress ulcer prophylaxis in the intensive care unit. Curr Opin Crit Care 2016; 22(2): 186-90.
 14. Sugimoto M, Uotani T, Sahara S, Ichikawa H, Yamade M, Sugimoto K, et al. Efficacy of tailored Helicobacter pylori eradication treatment based on clarithromycin susceptibility and maintenance of acid secretion. Helicobacter 2014; 19(4): 312-8.
 15. Tucci A, Bisceglia M, Rugge M, Tucci P, Marchegiani A, Papadopoli G, et al. Clinical usefulness of gastric-juice analysis in 2007: the stone that the builders rejected has become the cornerstone. Gastrointest Endosc 2007; 66(5): 881-90.
 16. Lenz K, Buder R, Firlinger F, Lohr G, Voglmayr M. Effect of proton pump inhibitors on gastric pH in patients exposed to severe stress. Wien Klin Wochenschr 2015; 127(1-2): 51-6.
 17. Moore JG, Halberg F. Circadian rhythm of gastric acid secretion in men with active duodenal ulcer. Dig Dis Sci 1986; 31(11): 1185-91.
 18. Rigaud D, Accary JP, Chastre J, Mignon M, Laigneau JP, Reinberg A, et al. Persistence of circadian rhythms in gastric acid, gastrin, and pancreatic polypeptide secretions despite loss of cortisol and body temperature rhythms in man under stress. Gastroenterol Clin Biol 1988; 12(1): 12-8.
 19. Ghosh T, Lewis DI, Axon AT, Everett SM. Review article: methods of measuring gastric acid secretion. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33(7): 768-81.
 20. Alhazzani W, Alshahrani M, Moayyedi P, Jaeschke R. Stress ulcer prophylaxis in critically ill patients: review of the evidence. Pol Arch Med Wewn 2012; 122(3): 107-14.
 21. Kashefi P, Saghaei M, Dehghani-Meibodi D. Comparison of sequential organ failure assessment and acute physiology and chronic health evaluation II scoring systems on detection prognosis of mortality in patients with trauma admitted to the intensive care unit. J Isfahan Med Sch 2018; 36(478): 460-5. [In Persian].
 22. Wensel TM. Administration of proton pump inhibitors in patients requiring enteral nutrition. P T 2009; 34(3): 143-60.
 23. Mohebbi L, Hesch K. Stress ulcer prophylaxis in the intensive care unit. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2009; 22(4): 373-6.
 24. Olsen KM, Devlin JW. Comparison of the enteral and intravenous lansoprazole pharmacodynamic responses in critically ill patients. Aliment Pharmacol Ther 2008; 28(3): 326-33.
 25. Salimi G, Navabi S J, Jangi Oskoie N. The effect of Omeprazol and Ranitidine on gastric acidity in ICU patients. J Kermanshah Univ Med Sci 2010; 13(4): 283-9. [In Persian].
 26. Hosseinzadeh H, Somi M H, Rahimipanahi J, Eidi M. Comparison of oral Pantoprazole and Famotidine on gastric volume and pH in elective surgeries. Shiraz E-Med J 2011; 12(2): 57-65.
 27. Hurwitz A, Brady DA, Schaal SE, Samloff IM, Dedon J, Ruhl CE. Gastric acidity in older adults. JAMA 1997; 278(8): 659-62.
 28. Iijima K, Ohara S, Koike T, Sekine H, Shimosegawa T. Gastric acid secretion of normal Japanese subjects in relation to Helicobacter pylori infection, aging, and gender. Scand J Gastroenterol 2004; 39(8): 709-16.
 29. Goldschmiedt M, Barnett CC, Schwarz BE, Karnes WE, Redfern JS, Feldman M. Effect of age on gastric acid secretion and serum gastrin concentrations in healthy men and women. Gastroenterology 1991; 101(4): 977-90.
 30. Feldman M, Cryer B, McArthur KE, Huet BA, Lee E. Effects of aging and gastritis on gastric acid and pepsin secretion in humans: A prospective study. Gastroenterology 1996; 110(4): 1043-52.
 31. Dressman JB, Berardi RR, Dermentzoglou LC, Russell TL, Schmaltz SP, Barnett JL, et al. Upper gastrointestinal (GI) pH in young, healthy men and women. Pharm Res 1990; 7(7): 756-61.