چالش‌های آموزش سلامت باروری و جنسی به نوجوانان از دیدگاه والدین در ایران و جهان: مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری و گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: نداشتن آگاهی کافی، فقدان نگرش و عملکرد مطلوب در زمینه‌ی مسایل بلوغ و بهداشت باروری، همچنان در بین نوجوانان وجود دارد. چالش موجود، عدم آگاهی والدین نسبت به نقش مهم خود در انتقال اطلاعات به نوجوانان است. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی مقالات منتشر شده در ارتباط با نیازهای آموزشی والدین در مورد سلامت باروری و جنسی نوجوانان در داخل و خارج از کشور انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه، مقالات چاپ شده‌ی موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی Google Scholar، Pubmed، ScienceDirect، Scopus، Iranmedex، Irandoc، Scientific Information Database (SID) و Magiran جستجو شدند. جستجوی کامل با استفاده از کلید واژه‌های سلامت باروری، سلامت جنسی، نیاز آموزشی، والدین و نوجوانان برای مقالات فارسی و معادل آن‌ها برای مقالات انگلیسی انجام شد. پس از تکمیل جستجو و ارزیابی مقالات، تعداد 45 مطالعه که در سال‌های 2017-2010 در داخل و خارج از کشور انجام شده بود، وارد مطالعه شدند.یافته‌ها: یافته‌های 45 مطالعه‌ی مورد بررسی در 4 طبقه‌ی اصلی جمع‌بندی گردید: نیاز به دانش و نگرش صحیح والدین در مورد مسایل باروری و جنسی نوجوانان (14 مطالعه)، موانع ارتباطی والدین با نوجوانان (15 مطالعه)، محتوای مناسب آموزشی (10 مطالعه) و توانمندسازی والدین جهت آموزش مسایل باروری و جنسی به نوجوانان (12 مطالعه) و 6 مطالعه نیز در 4 طبقه مشترک بودند.نتیجه‌گیری: بحث درباره‌ی موضوعات بهداشت باروری در خانواده، باعث افزایش دانش نسبت به مسایل باروری و جنسی و شیوع پایین‌تر رفتارهای پرخطر جنسی در نوجوانان می‌شود. برای توانمند کردن والدین، طراحی و اجرای راه‌کارهای مداخله‌ای مناسب مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parents’ Perspectives on Challenges of Sexual and Reproductive Health Education to Adolescents in Iran and the World: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Shahrbanoo Salehin 1
 • Masoumeh Simbar 2
 • Zohreh Keshavarz 3
 • Maliheh Nasiri 4
1 PhD Candidate of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor, Midwifery and Reproductive Health Research Center AND Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Nowadays, as a result of urbanization and change in lifestyle, teenagers' health is increasingly at risk. Adolescents do not have the correct knowledge, attitude, and performance in the field of reproductive health. The challenge is parents' lack of awareness of their important role in information transmission to adolescents. This study was conducted to evaluate the articles related to the educational needs of parents about sexual and reproductive health of adolescents inside and outside Iran.Methods: In this systematic review study, published articles in Google Scholar, Pubmed, ScienceDirect, Scopus, Iranmedex, Irandoc, Scientific Information Database (SID), and Magiran were searched. Using keywords of reproductive health, sexual health, educational needs, parents, and adolescents for Persian and English articles. After evaluating the articles, 45 articles conducted inside and outside Iran from 2010 to 2017 were included in this study.Findings: The findings of 45 studies were categorized in four main domains of parents’ needs to proper knowledge and attitude about adolescents’ reproductive and sexual problems (14 studies), parent-adolescent communication barriers (15 studies), appropriate educational content (10 studies), and factors affecting parent empowerment in teaching reproductive and sexual problems to teenagers (12 studies); 6 studies were shared in all 4 domains.Conclusion: Discussion on the issues of reproductive health in the family increases the knowledge of reproductive and sexual issues, and reduces the high risk of sexual behavior in adolescents. To empower parents, designing and implementing appropriate interventions is required.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reproductive health
 • Sexual health
 • Education
 • Needs
 • Parents
 • Adolescents
 1. Bam K, Girase B. Scenario of Adolescent sexual and reproductive health with opportunities for information communication and technology use in selected South Asian countries. Health Science Journal 2015; 9(4:2): 1-7.
 2. Population Reference Bureau. The world's youth. Washington, DC: Population Reference Bureau; 2000.
 3. Ayalew M, Mengistie B, Semahegn A. Adolescent - parent communication on sexual and reproductive health issues among high school students in Dire Dawa, Eastern Ethiopia: a cross sectional study. Reproductive Health 2014; 11(1): 77.
 4. Alimordi Z, Simbar M. Puberty health education for Iranian adolescent girls: Challenges and priorities to design school-based interventions for mothers and daughters. Payesh 2014; 13(5): 621-36. [In Persian].
 5. Nundwe CS. Barriers to communication between parents and adolescents concerning sexual and reproductive health issues: A case study of Kinondoni Municipality, Tanzania [MSc Thesis]. Dar es Salaam, Tanzania: Muhimbili University of Health and Allied Sciences; 2012.
 6. Whitaker DJ, Miller KS. Parent-adolescent discussions about sex and condoms: Impact on peer influences of sexual risk behavior. J Adolesc Res 2000; 15(2): 251-73.
 7. Parkes A, Henderson M, Wight D, Nixon C. Is parenting associated with teenagers' early sexual risk-taking, autonomy and relationship with sexual partners? Perspect Sex Reprod Health 2011; 43(1): 30-40.
 8. Bahrami N, Simbar M, Soleimani M. Sexual health challenges of adolescents in Iran: A review article. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2013; 10(4): 1-16. [In Persian].
 9. Anoosheh M, Niknami S, Tavakoli R, Faghihzadeh S. preliminary study of puberty education in adolescent girls: A qualitative research. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2003; 9(2): 64-70. [In Persian].
 10. Abdi F, Simbar M. The peer education approach in adolescents- narrative review article. Iran J Public Health 2013; 42(11): 1200-6.
 11. Shahhosseini Z, Simbar M, Ramezankhani A, Majd HA. Supportive family relationships and adolescent health in the socio-cultural context of Iran: A qualitative study. Ment Health Fam Med 2012; 9(4): 251-6.
 12. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Med 2009; 6(7): e1000097.
 13. Wilson EK, Koo HP. Mothers, fathers, sons, and daughters: Gender differences in factors associated with parent-child communication about sexual topics. Reprod Health 2010; 7: 31.
 14. Guilamo-Ramos V, Soletti AB, Burnette D, Sharma S, Leavitt S, McCarthy K. Parent-adolescent communication about sex in rural India: U.S.-India collaboration to prevent adolescent HIV. Qual Health Res 2012; 22(6): 788-800.
 15. Kaljee LM, Green M, Lerdboon P, Riel R, Pham V, Tho lH, et al. Parent-youth communication and concordance between parents and adolescents on reported engagement in social relationships and sexually intimate behaviors in Hanoi and Khanh Hoa Province, Vietnam. J Adolesc Health 2011; 48(3): 268-74.
 16. Emelumadu OF, Ezeama NN, Ifeadike CO, Ubajaka CF, Adogu PO, Umeh U, et al. Parents' perceptions of timing of initiation of sexuality discussion with adolescents in Anambra State, South Eastern Nigeria. J Pediatr Adolesc Gynecol 2014; 27(5): 294-300.
 17. Mirzaii Nagmabadi, K, Babazadeh R, Shariati M, Mousavi SA. Iranian adolescent girls and sexual and reproductive health information and services: A qualitative study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(92): 9-18. [In Persian].
 18. Sridawruang C, Pfeil M, Crozier K. Why Thai parents do not discuss sex with their children: a qualitative study. Nurs Health Sci 2010; 12(4): 437-43.
 19. Shams M, Parhizkar S, Mousavizadeh A, Majdpour M. Mothers' views about sexual health education for their adolescent daughters: a qualitative study. Reprod Health 2017; 14(1): 24.
 20. Iliyasu Z, Aliyu MH, Abubakar IS, Galadanci HS. Sexual and reproductive health communication between mothers and their adolescent daughters in northern Nigeria. Health Care Women Int 2012; 33(2): 138-52.
 21. Hajikazemi E, Oskouie F, Mokari H, Faghanipour S, Hosseini A. Parents' views about teaching contraceptive methods to female adolescent students. Iran J Nurs 2014; 27(87): 55-66. [In Persian].
 22. Ojo OO, Aransiola JO, Fatusi A, Akintomide A. Pattern and socio-demographic correlates of parent-child communication on sexual and reproductive health issues in southwest Nigeria: A mixed method study. The African Symposium 2011; 11(2): 29-48.
 23. Akers AY, Schwarz EB, Borrero S, Corbie-Smith G. Family discussions about contraception and family planning: a qualitative exploration of black parent and adolescent perspectives. Perspect Sex Reprod Health 2010; 42(3): 160-7.
 24. Do LA, Boonmongkon P, Paek SC, Guadamuz TE. 'Hu Hong' (bad thing): parental perceptions of teenagers' sexuality in urban Vietnam. BMC Public Health 2017; 17(1): 226.
 25. Fongkaew W, Cupp PK, Miller BA, Atwood KA, Chamratrithirong A, Rhucharoenpornpanich O, et al. Do Thai parents really know about the sexual risk taking of their children? A qualitative study in Bangkok. Nurs Health Sci 2012; 14(3): 391-7.
 26. Bennett C, Harden J, Anstey S. The silencing effects of the childhood innocence ideal: the perceptions and practices of fathers in educating their children about sexuality. Sociol Health Illn 2017; 39(8): 1365-80.
 27. Wilson EK, Dalberth BT, Koo HP, Gard JC. Parents' perspectives on talking to preteenage children about sex. Perspect Sex Reprod Health 2010; 42(1): 56-63.
 28. Shariati M, Babazadeh R, Mousavi SA, Najmabadi KM. Iranian adolescent girls' barriers in accessing sexual and reproductive health information and services: A qualitative study. J Fam Plann Reprod Health Care 2014; 40(4): 270-5.
 29. Noone J, Young HM. Rural mothers' experiences and perceptions of their role in pregnancy prevention for their adolescent daughters. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2010; 39(1): 27-36.
 30. Frost M, Cares A, Gelman K, Beam R. Accessing sexual and reproductive health care and information: Perspectives and recommendations from young Asian American women. Sex Reprod Healthc 2016; 10: 9-13.
 31. Khamalikhah T, Rahmati Najarkolaei F, Karimi. Barriers of reproductive health education in schools. Zahedan J Res Med Sci 2012; 14(2): 71-5. [In Persian].
 32. Motsomi K, Makanjee C, Basera T, Nyasulu P. Factors affecting effective communication about sexual and reproductive health issues between parents and adolescents in zandspruit informal settlement, Johannesburg, South Africa. Pan Afr Med J 2016; 25: 120.
 33. Jerman P, Constantine NA. Demographic and psychological predictors of parent-adolescent communication about sex: A representative statewide analysis. J Youth Adolesc 2010; 39(10): 1164-74.
 34. Tipwareerom W, Weglicki L. Parents' knowledge, attitudes, behaviors, and barriers to promoting condom use among their adolescent sons. Nurs Health Sci 2017; 19(2): 212-9.
 35. Javadnoori M, Torki Harchegani M, Shiralinia K. The relationship between parenting style and mother-daughter communication. Int J Bioassays 2015; 4(11): 4479-82.
 36. Randolph SD, Coakley T, Shears J, Thorpe RJ, Jr. African-American fathers' perspectives on facilitators and barriers to father-son sexual health communication. Res Nurs Health 2017; 40(3): 229-36.
 37. Christensen MC, Wright R, Dunn J. ‘It's awkward stuff’: Conversations about sexuality with young children. Child Fam Soc Work 2017; 22(2): 711-20.
 38. Stidham-Hall K, Moreau C, Trussell J. Patterns and correlates of parental and formal sexual and reproductive health communication for adolescent women in the United States, 2002-2008. J Adolesc Health 2012; 50(4): 410-3.
 39. Abedini E, Tabibi Z, Ziaee P, Zarezade Kheibari S. A qualitative study on mothers' experiences from sex education to female adolescents underlining cultural factors. J Fundam Ment Health 2016; 18(4): 202-11. [In Persian].
 40. Rhucharoenpornpanich O, Chamratrithirong A, Fongkaew W, Miller BA, Cupp PK, Rosati MJ, et al. Parent-teen communication about sex in urban Thai families. J Health Commun 2012; 17(4): 380-96.
 41. Bello BM, Fatusi AO, Adepoju OE, Maina BW, Kabiru CW, Sommer M, et al. Adolescent and parental reactions to puberty in nigeria and kenya: A cross-cultural and intergenerational comparison. J Adolesc Health 2017; 61(4S): S35-S41.
 42. Manu AA, Mba CJ, Asare GQ, Odoi-Agyarko K, Asante RK. Parent-child communication about sexual and reproductive health: evidence from the Brong Ahafo region, Ghana. Reprod Health 2015; 12: 16.
 43. Atienzo EE, Ortiz-Panozo E, Campero L. Congruence in reported frequency of parent-adolescent sexual health communication: A study from Mexico. Int J Adolesc Med Health 2015; 27(3): 275-83.
 44. Kalantary S, Ghana S, Sanagoo A, Jouybari L. Puberty and sex education to girls: experiences of Gorganians' mothers. J Health Promot Manag 2013; 2(3): 74-90. [In Persian].
 45. Widman L, Choukas-Bradley S, Helms SW, Golin CE, Prinstein MJ. Sexual communication between early adolescents and their dating partners, parents, and best friends. J Sex Res 2014; 51(7): 731-41.
 46. Vaghari Zamharir Z, Hejazi Z, Abiri S, Saeedy M. Investigating parents attitude and practice about sextual education of children. Proceedings of the 9th National Conference of Eshraghe Andisheye Motahhar: Family and Sexual Education; 2015 May 6; Mashhad, Iran. p. 343-60. [In Persian].
 47. Kazemi Z. The effect of family variables on information rate of guidance school female students about maturity health. Journal of Family Research 2012; 8(31): 319-35. [In Persian].
 48. Farahani FK, Cleland J, Mehryar AH. Associations between family factors and premarital heterosexual relationships among female college students in Tehran. Int Perspect Sex Reprod Health 2011; 37(1): 30-9.
 49. Shiferaw K, Getahun F, Asres G. Assessment of adolescents' communication on sexual and reproductive health matters with parents and associated factors among secondary and preparatory schools' students in Debremarkos town, North West Ethiopia. Reprod Health 2014; 11(1): 2.
 50. Madkour AS, Farhat T, Halpern CT, Gabhainn SN, Godeau E. Parents' support and knowledge of their daughters' lives, and females' early sexual initiation in nine European countries. Perspect Sex Reprod Health 2012; 44(3): 167-75.
 51. de GH, Vanwesenbeeck I, Woertman L, Keijsers L, Meijer S, Meeus W. Parental support and knowledge and adolescents' sexual health: testing two mediational models in a national Dutch sample. J Youth Adolesc 2010; 39(2): 189-98.
 52. Harris AL, Sutherland MA, Hutchinson MK. Parental influences of sexual risk among urban African American adolescent males. J Nurs Scholarsh 2013; 45(2): 141-50.
 53. Shariati M, Keramat A, Chaman R, Effatpanah M, Sooki Z. Exploring mothers' experiences of their roles in their adolescent daughters' reproductive health in puberty: A qualitative study. J Fundam Appl Sci 2017; 9(1): 1117-35.
 54. Coetzee J, Dietrich J, Otwombe K, Nkala B, Khunwane M, van der Watt M, et al. Predictors of parent-adolescent communication in post-apartheid South Africa: A protective factor in adolescent sexual and reproductive health. J Adolesc 2014; 37(3): 313-24.
 55. Akinwale O, Adeneye A, Omotola D, Manafa O, Idowu T, Adewale B, et al. Parental perception and practices relating to parent-child communication on sexuality in Lagos, Nigeria. J Fam Reprod Health 2009; 3(4): 123-8.
 56. Refaie Shirpak K, Eftekhar-Ardebili H, Mohammad K, Tyndale EM, Chinichian M, Ramenzankhani A, et al. Developing and testing a sex education program for the female clients of health centers in Iran. Sex Educ 2007; 7(4): 333-49.
 57. Simbar M, Alizadeh S, Hajifoghaha M, Golezar S. Review of Iranian adolescents' educational needs for sexual and reproductive health. J Isfahan Med Sch 2017; 34(412): 1563-72. [In Persian].
 58. Fattahi Z, Masoumi SZ, Soltani F, Roshanaei G. The effect of educating mothers on the girls' knowledge level of reproductive health. Payesh 2017; 16(5): 627-35. [In Persian].
 59. Zadehmohammadi A, Ahmadabadi Z. Risk-taking behaviors among adolescents:The strategies to prediction crimes commitment. Journal of Family Research 2011; 5(4): 467-85. [In Persian].
 60. Shahhosseini Z, Simbar M, Ramezankhani A. Female adolescents health-information needs: A qualitative study. J Mazandaran Univ Med Sci 2011; 20(80): 82-5. [In Persian].
 61. Abdollahi F, Geran Ouremi T, Barzegar A, Yazdani Charati J. Knowledge of girls on reproductive health and their desire for communication with mothers about this. J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 26(144): 28-38. [In Persian].
دوره 36، شماره 508 - شماره پیاپی 508
بهمن و اسفند 1397
صفحه 1540-1553
 • تاریخ دریافت: 29 تیر 1397
 • تاریخ بازنگری: 13 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401