مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی 4 و 8 میلی‌گرم دگزامتازون اینتراکاف بر گلودرد و سرفه‌ی ‌بعد از عمل جراحی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: گلودرد و سرفه‌ی بعد از اکستوباسیون (Extubation) از عوارض شایع بعد از اعمال جراحی به دنبال بیهوشی عمومی است. روش‌های مختلفی مانند استفاده از داروی دگزامتازون به صورت وریدی و اینتراکاف جهت کنترل این عوارض پیشنهاد شده است، اما همواره یک روش استاندارد برای آن ارایه نشده است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی دو دز متفاوت دگزامتازون اینتراکاف (4 و 8 میلی‌گرم) بر گلودرد و سرفه‌ی بعد از عمل جراحی بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، تعداد 90 بیمار تحت بیهوشی عمومی با اینتوباسیون (Intubation) وارد شدند. بیماران به سه گروه به صورت تصادفی تقسیم شدند. گروه اول 4 میلی‌گرم، گروه دوم 8 میلی‌گرم دگزامتازون و گروه سوم (گروه شاهد) سرم فیزیولوژیک به صورت اینتراکاف قبل از لوله‌گذاری دریافت کردند. درد گلو و سرفه‌ی بعد از عمل در سه گروه مورد مقایسه قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین شدت گلودرد بعد از عمل در زمان‌های بدو ورود به ریکاوری، 1 و 24 ساعت بعد و تعداد سرفه در ریکاوری در گروه‌های 4 و 8 میلی‌گرم دگزامتازون به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد (دارونما) بود (05/0 > P). از طرفی، بین گروه 4 و 8 میلی‌گرم دگزامتازون، اختلاف معنی‌داری بر اساس درد گلو بعد از عمل و سرفه وجود نداشت (05/0 < P). همچنین، بر اساس اطلاعات دموگرافیک بین سه گروه اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: استفاده از دگزامتازون داخل کاف به صورت دو دز 4 و 8 میلی‌گرم تأثیر مفیدی در کاهش عوارض بعد از اکستوباسیون مانند گلودرد و سرفه‌ی بعد از عمل دارد و تفاوتی بین این دو دز در کاهش این عوارض نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Preemptive Effect of 4 and 8 mg Intracuff Dexamethasone on Postoperative Sore Throat and Cough

نویسندگان [English]

 • Mitra Jabalameli 1
 • Azadeh Bahadori 2
 • Reihanak Talakub 3
 • Fatemeh Habibi 4
1 Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center AND Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center AND Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center AND Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Postoperative sore throat after extubation is a common complication after surgery following general anesthesia. Several methods have been proposed, such as the use of intracuff dexamethasone to control these complications, but there is not always a standard method for it. The purpose of this study was to compare the precautionary effect of two different doses of intracuff dexamethasone (4 and 8 mg) on postoperative sore throat and cough.Methods: In this clinical trial study, 90 patients underwent general anesthesia with intubation were included. Patients were randomly divided into three groups. The first group received 4 mg, and the second one, 8 mg dexamethasone, and the third, physiologic serum in the form of intracuff before intubation. Postoperative sore throat and cough were compared between the three groups.Findings: The mean intensity of postoperative sore throat at recovery, and 1 and 24 hours later, and the number of coughing in recovery in the first and second groups was significantly lower than the placebo group (P < 0.05). On the other hand, there was no significant difference between the first and second groups based on postoperative sore throat and cough (P > 0.05). Moreover, there was no significant difference between the three groups based on demographic data.Conclusion: The use of intracuff dexamethasone in doses of 4 and 8 mg has a beneficial effect on reducing complications after extubation, such as sore throat and postoperative cough, and there is no difference between the two doses in reducing these complications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dexamethasone
 • Cough
 • Pharynx
 • Pain
 1. Haider HS, Al-Ali BT. The role of dexamethasone in reducing the severity of postoperative sore throat. The Iraqi Postgraduate Medical Journal 2013; 12(3): 454-9.
 2. Kalil DM, Silvestro LS, Austin PN. Novel preoperative pharmacologic methods of preventing postoperative sore throat due to tracheal intubation. AANA J 2014; 82(3): 188-97.
 3. D'Aragon F, Beaudet N, Gagnon V, Martin R, Sansoucy Y. The effects of lidocaine spray and intracuff alkalinized lidocaine on the occurrence of cough at extubation: a double-blind randomized controlled trial. Can J Anaesth 2013; 60(4): 370-6.
 4. Maruyama K, Sakai H, Miyazawa H, Toda N, Iinuma Y, Mochizuki N, et al. Sore throat and hoarseness after total intravenous anaesthesia. Br J Anaesth 2004; 92(4): 541-3.
 5. Stenqvist O, Nilsson K. Postoperative sore throat related to tracheal tube cuff design. Can Anaesth Soc J 1982; 29(4): 384-6.
 6. Macario A, Weinger M, Carney S, Kim A. Which clinical anesthesia outcomes are important to avoid? The perspective of patients. Anesth Analg 1999; 89(3): 652-8.
 7. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. New York, NY: McGraw-Hill; 2012.
 8. Takekawa K, Yoshimi S, Kinoshita Y. Effects of intravenous lidocaine prior to intubation on postoperative airway symptoms. J Anesth 2006; 20(1): 44-7.
 9. Lee CH, Peng MJ, Wu CL. Dexamethasone to prevent postextubation airway obstruction in adults: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Crit Care 2007; 11(4): R72.
 10. Rafiei MR, Arianpour N, Rezvani M, Ebrahimi A. Effects of intracuff dexamethasone on post-extubation reactions. J Res Med Sci 2012; 17(4): 338-43.
 11. Kep Kee W, Nadia MN, Melvin K, Muhammad M, Raha AR, Nurlia Y. Post-intubation airway related adverse effects: A Comparison between intra-cuff dexamethasone and intra-cuff alkalinized lignocaine. Journal of Surgical Academia 2013; 3(2): 26-31.
 12. Choubsaz M, Amirifard N, Sadeghi M, Sadeghi E, Johari Z. The effect of adding dexamethasone to intracuff lidocaine 2% on decreasing the respiratory complications after general anesthesia: a randomized, double blind, clinical trail. J App Pharm Sci 2016; 6(5): 152-5.
 13. Babu RS, Kadamala P, Velayudhan M. Effect of intracuff lignocaine versus lignocaine with dexamethasone on endotracheal tube induced emergence phenomena after general anaesthesia- comparative study. J Evid Based Med Healthc 2018; 5(5), 392-6.
 14. Bagchi D, Mandal MC, Das S, Sahoo T, Basu SR, Sarkar S. Efficacy of intravenous dexamethasone to reduce incidence of postoperative sore throat: A prospective randomized controlled trial. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2012; 28(4): 477-80.
 15. Lee SH, Lee YC, Lee JH, Choi SR, Lee SC, Lee JH, et al. The prophylactic effect of dexamethasone on postoperative sore throat in prone position surgery. Korean J Anesthesiol 2016; 69(3): 255-61.