بررسی وضعیت استرس شغلی و روش‌های مدیریت استرس در پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان‌‌های منتخب شهرستان یزد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، طب اورژانس، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: استرس در شغل‌هایی مانند پزشکی می‌تواند اثرات مخرب فیزیولوژیکی و روان‌شناختی ایجاد کند. از این رو، هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسه‌ی استرس پزشکان اورژانس، شناسایی راه‌کارهای اداره و مدیریت استرس و رتبه‌بندی این راه‌کارها است.روش‌ها: مطالعه‌ی مقطعی حاضر برای 91 نفر از پزشکان اورژانس بیمارستان‌های شهید صدوقی، شهدای کارگر، افشار و شهید رهنمون یزد در سال 1396 انجام گرفت. افراد مورد مطالعه با روش سرشماری و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و عدم ورود از پزشکان عمومی، متخصصین طب اورژانس، دستیاران داخلی، جراحی، قلب و طب اورژانس وارد مطالعه شدند. پرسش‌نامه‌ی مورد استفاده در این مطالعه، از تحقیق Miguel استخراج شد و بر اساس نظر استادان مربوط، تعداد سؤالات آن از 192 سؤال به 125 سؤال کاهش یافت و پس از بررسی روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: بالاترین میانگین استرس در بیمارستان افشار (3/57 ± 2/325) بود و بیمارستان‌های شهید صدوقی (8/52 ± 9/304)، شهید رهنمون (0/39 ± 0/288) و شهدای کارگر (6/21 ± 7/174) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین، ابعاد ارتباط با سرپرست (29/2 ± 4/17) و ارتباط با کارکنان (6/2 ± 2/20) کمترین میانگین استرس و شغل پزشکی در کل (7/2 ± 2/18) و شرایط خانواده (9/2 ± 1/27)، بالاترین میانگین استرس مربوط به ابعاد را داشتند. نتایج رتبه‌بندی راه‌کارهای مدیریت استرس نیز نشان داد که پزشکان اورژانس در موقعیت تنش‌زا برای کاهش استرس واکنش‌های منفی از خود نشان می‌دهند.نتیجه‌گیری: پزشکان اورژانس در محیط پراسترسی فعالیت می‌کنند و این موضوع، باعث کاهش کارایی و فرسودگی شغلی آن‌ها می‌شود. از این رو، شناخت ابعاد استرس و راه‌کارهای مدیریت نمودن آن، می‌تواند باعث بهبود شرایط کاری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Job Stress and Stress Management Methods among Employed Physicians in the Emergency Departments of Selected Hospitals in Yazd City, Iran

نویسندگان [English]

 • Alireza Safaeian 1
 • Majid Hajimaghsioudi 2
 • Parastoo Golshiri 1
 • Leili Mahmoodi-Meymand 3
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Stress in jobs such as medicine can cause physiological and psychological damage. Therefore, the aim of this study was to investigate and compare the stress among emergency physicians, identify strategies for managing stress, and ranking these strategies.Methods: This cross-sectional study was conducted on 91 emergency physicians of Shahid Sadoughi, Shohadaye Kargar, Afshar, and Shahid Rahnemoon hospitals in Yazd City, Iran, in year 2017. The participants were selected using convenience sampling method. In this survey, we studied general physicians, emergency medicine specialists, and the residents of internal medicine, general surgery, cardiology, and emergency medicine. The questionnaire used in this article was obtained from Miguel research, and according to the opinion of the professors, its questions reduced from 192 to 125 questions, and after verification of validity and reliability, it was used.Findings: Afshar hospital had the highest mean of stress (325.20 ± 57.30), and hospitals of Shahid Sadoughi (304.9 ± 52.8), Shahid Rahnemoon (288.02 ± 39.01), and Shohadaye Kargar (174.70 ± 21.60) were ranked next. Moreover, the dimensions of communication with the supervisor (17.40 ± 2.29) and communication with the staff had the lowest (20.24 ± 2.60) and medical care in general (18.20 ± 2.73) and family conditions (27.12 ± 2.98) had the highest mean of dimensional stress. The results of ranking stress management strategies also showed that emergency doctors showed negative reactions in stressful situations to reduce stress.Conclusion: Emergency practitioners work in a high-profile environment, which reduces their work efficiency and burnout. Therefore, recognizing the dimensions of stress and its management solutions can improve working conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Occupational stress
 • Emergency ward
 • Physicians
 1. Glazer S, Gyurak A. Sources of occupational stress among nurses in five countries. Int J Intercult Relat 2008; 32(1): 49-66.
 2. Baehler K, Bryson J. Stress, minister: Government policy advisors and work stress. International Journal of Public Sector Management 2008; 21(3): 257-70.
 3. American Psychological Association. Psychology at work [online]. [cited 1996]; Available from: URL: https://www.apa.org/
 4. Chang EM, Bidewell JW, Huntington AD, Daly J, Johnson A, Wilson H, et al. A survey of role stress, coping and health in Australian and New Zealand hospital nurses. Int J Nurs Stud 2007; 44(8): 1354-62.
 5. Hashemizadeh H. Analysis of relation between time management behaviors and occupational stress of medical surgical ward's head nurses of educational hospitals depend on Shaheed Beheshti Medical University. J Fundam Ment Health 2006; 8(29-30): 51-6. [In Persian].
 6. Brown H, Edelmann R. Project 2000: A study of expected and experienced stressors and support reported by students and qualified nurses. J Adv Nurs 2000; 31(4): 857-64.
 7. Miguel BA, Mary Joyce C, Jordan A. Common stressful situations and stress management practices among emergency room nurses in selected private hospitals in Marikina city [BSc Thesis]. Makati, Philippines: AMA School of Medicine; 2007.
 8. Farshadfar E. Statistical methods. Kermanshah, Iran: Taghe Bostan Publications; 2000. [In Persian].
 9. Jami M, Shahabizadeh F. The role of existential anxiety on occupational stress in physicians working in hospitals in Birjand. Proceedings of the 1st National Conference on Sustainable Development in Education and Psychology, Social and Cultural Studies; 2014 Nov 11; Tehran, Iran. [In Persian].
 10. Jafarpoor A. Identification and ranking of stressor factors in managers of public and private hospitals in Tehran [MSc Thesis]. Tehran, Iran: State Management Training Center; 2000. [In Persian].
 11. Rajaei M, Haghighi H, Dadipoor S, Fallaghi S, Salimi M, Sareghi Brojeni M, et al. Relationship between occupational stress and job satisfaction among Iranian obstetricians. Hormozgan Med J 2013; 17(3): 249-55.
 12. Didehvar M, Jalili Z, Zareban I, Bakhshani N M, Shahrakipour M. The effect of stress management education based on precede model on occupational stress of nurses in hospitals of Iranshahr, Iran. Strides Dev Med Educ 2015; 12(3): 472-84. [In Persian].
 13. Alavi Arjmand N, Kashaninia Z, Hosseini M A, Rezasoltani P. Effect of stress management on job stress and work-family conflict among nurses. Hayat 2013; 18(4): 81-91. [In Persian].