بررسی مقایسه‌ای میانگین طول مدت مرحله‌ی فعال زایمان با استفاده از Entonox استنشاقی و دارونما

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: زایمان فرایندی فعال است که باعث یکی از شدیدترین دردهایی می‌شود که یک زن در زندگی تجربه می‌کند. امروزه، روش‌های کنترل درد مانند استفاده از استنشاق انتونکس (Entonox) جهت کاهش درد مرحله‌ی فعال زایمان پیشنهاد شده است. این مطالعه، با هدف بررسی مقایسه‌ای میانگین طول مدت مرحله‌ی فعال زایمان با استفاده از انتونکس استنشاقی و دارونما انجام شد.روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 120 مادر باردار با درجات 1 و 2 بر اساس معیار American Society of Anesthesiologists (ASA)، ابتدای مرحله‌ی فعال یا دیلاتاسیون 4 سانتی‌متر و سن بارداری 41-37 هفته به صورت تصادفی در دو گروه 60 نفره‌ی مورد (تحت تجویز انتونکس استنشاقی) و شاهد (هوای فشرده به عنوان دارونما) تقسیم شدند. طول مدت زایمان در دیلاتاسیون‌های 6-4، 8-6 و 10-8 سانتی‌متر و در نهایت، کل زمان مرحله‌ی فعال در دو گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.یافته‌ها: طول مدت مرحله‌ی فعال زایمان در گروه مورد (2/49 ± 6/201 دقیقه) به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد (4/62 ± 6/252 دقیقه) بود (05/0 > P). همچنین، طول مدت زمان در دیلاتاسیون 6-4 و 8-6 سانتی‌متر در گروه مورد به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (05/0 > P)، اما بین گروه‌ها اختلاف معنی‌داری بر اساس دیلاتاسیون 10-8 سانتی‌متر وجود نداشت (35/0 = P).نتیجه‌گیری: استفاده از انتونکس استنشاقی در مقایسه با دارونما، علاوه بر بی‌دردی، باعث کاهش طول مدت مرحله‌ی فعال زایمان به خصوص در اوایل این مرحله می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Mean Duration of Active Phase of Labor Using Entonox Inhalation and Placebo

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Rahimi 1
 • Anahita Hirmanpour 2
 • Mojgan Keimasi 3
1 Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center AND Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center AND Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Delivery is an active process that causes one of the most severe pains that a woman experiences in her life. Today, pain control methods, such as using Entonox (N2O + O2), have been suggested to reduce the pain of the active phase of labor. This study was conducted with the aim of comparing the mean duration of the active phase of labor using Entonox and placebo.Methods: In this clinical trial study, 120 pregnant women with classes 1 and 2 of American Society of Anesthesiologists (ASA), in the active phase or cervical dilatation of 4 cm, and the gestational age of 37-41 weeks were randomly divided into two equal groups of Entonox inhalation and placebo (compressed air). The duration of delivery in dilates 4 to 6, 6 to 8, and 8 to 10 cm, and finally the total active phase time in the two groups were assessed and compared.Findings: The duration of active phase of labor in the Entonox group (201.6 ± 49.2 minutes) was significantly less than placebo group (252.6 ± 62.4 minutes) (P < 0.05). Moreover, the duration of dilation was 4 to 6 and 6 to 8 cm in the Entonox group, and was significantly less than placebo group (P < 0.05); but there was no significant difference between the groups in terms of dilation of 8 to 10 cm (P = 0.35).Conclusion: Using inhalation of Entonox in comparison with the placebo, decreased pain and the duration of active phase of labor, especially in the first stages of this phase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parturition
 • Pain
 • Oxygen
 1. Leveno KJ, Spong CY, Dashe JS, Casey BM, Hoffman BL, Cunningham FG, et al. Williams obstetrics. 25th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2018.
 2. Zhang J, Landy HJ, Branch DW, Burkman R, Haberman S, Gregory KD, et al. Contemporary patterns of spontaneous labor with normal neonatal outcomes. Obstet Gynecol 2010; 116(6): 1281-7.
 3. Abasi Z, Abedian Z, Fdaii A. Effect of massage on the duration of first stage of labor. J Arak Univ Med Sci 2008; 11(1): 63-71. [In Persian].
 4. Fraser WD, Cayer M, Soeder BM, Turcot L, Marcoux S. Risk factors for difficult delivery in nulliparas with epidural analgesia in second stage of labor. Obstet Gynecol 2002; 99(3): 409-18.
 5. Mirzakhani K, Hejazinia Z, Golmakani N, Mirteimouri M, Ali Sardar M, Taghi Shakeri M. The effect of exercise with special ball during pregnancy on duration of active phase of first stage of birth in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(174): 12-21. [In Persian].
 6. Brown ST, Douglas C, Flood LP. Women's evaluation of intrapartum nonpharmacological pain relief methods used during labor. J Perinat Educ 2001; 10(3): 1-8.
 7. Storton S. Step 4: provides the birthing woman with freedom of movement to walk, move, assume positions of her choice: The coalition for improving maternity services. J Perinat Educ 2007; 16(Suppl 1): 25S-7S.
 8. Karraz MA. Ambulatory epidural anesthesia and the duration of labor. Int J Gynaecol Obstet 2003; 80(2): 117-22.
 9. King R, Hepp M. Isoflurane entonox mixtures for pain relief during labour. Anaesthesia 2000; 55(7): 711-2.
 10. Parsa P, Saeedzadeh N, Roshanaei G, Shobeiri F, Hakemzadeh F. The Effect of entonox on labour pain relief among nulliparous women: A randomized controlled trial. J Clin Diagn Res 2017; 11(3): QC08-QC11.
 11. Talebi H, Nourozi A, Jamilian M, Baharfar N, Eghtesadi-Araghi P. Entonox for labor pain: A randomized placebo controlled trial. Pak J Biol Sci 2009; 12(17): 1217-21.
 12. Naddoni DB, Balakundi SK, Assainar KK. The effect of nitrous oxide (entonox) on labour. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2016; 5(3): 835-9.
 13. Pasha H, Basirat Z, Hajahmadi M, Bakhtiari A, Faramarzi M, Salmalian H. Maternal expectations and experiences of labor analgesia with nitrous oxide. Iran Red Crescent Med J 2012; 14(12): 792-7.
 14. Najefian M, Cheraghi M, Pourmehdi Z, Dadgari Nejad A. The effect of nitrous oxide (entonox) on labour pain relief during delivery stages. International Journal of Pharmacy and Therapeutics 2013; 4(4): 242-6.
 15. Agah J, Baghany R, Safiabadi Tali SH, Tabarraie Y. effects of continuous vs. intermittent method of entonox on labor progress. Zahedan J Res Med Sci 2015; 17(11): e2215.
 16. Mobaraki N, Yousefian M, Seifi S, Sakaki M. A randomized controlled trial comparing use of enthonox with pethidine for pain relief in primigravid women during the active phase of labor. Anesth Pain Med 2016; 6(4): e37420.
 17. Arthurs GJ, Rosen M. Acceptability of continuous nasal nitrous oxide during labour--a field trial in six maternity hospitals. Anaesthesia 1981; 36(4): 384-8.
دوره 36، شماره 511 - شماره پیاپی 511
بهمن و اسفند 1397
صفحه 1616-1621
 • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1397
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401