بررسی مقایسه‌ای نتایج لیفت اندوسکوپیک ابرو و پیشانی به روش با سه برش و دایسکشن وسیع خلفی و روش با پنج برش و دایسکشن محدود

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه، با هدف مقایسه‌ی نتایج لیفت اندوسکوپیک پیشانی با سه برش و دایسکشن وسیع خلفی با لیفت اندوسکوپیک پیشانی با پنج برش و دایسکشن محدود انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 50 بیمار کاندیدای لیفت اندوسکوپیک ابرو و پیشانی در دو گروه 25 نفره توزیع شدند. گروه اول، تحت لیفت اندوسکوپیک با ایجاد سه انسیزیون قرار گرفتند و لیفت پیشانی و ابرو با دایسکشن وسیع خلفی انجام شد. در گروه دوم، لیفت اندوسکوپیک پیشانی با پنج برش و بدون دایسکشن خلفی انجام گرفت و مختصات پیشانی و ابرو و وضعیت چروک‌های ناحیه‌ی پیشانی و صورت در قبل و بعد از عمل در دو گروه اندازه‌گیری و مقایسه شد.یافته‌ها: در شش ماه بعد از عمل، اختلاف میانگین مختصات ابرو و پیشانی در گروه سه برش بیشتر بود. میزان بهبودی چین‌های پنجه غازی و عرضی در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (110/0 = P)، اما میزان بهبودی چین‌های گلابلار در گروه سه برش، به طور معنی‌داری بیشتر بود؛ به طوری که 6/63 درصد از گروه سه برش و 3/14 درصد از گروه پنج برش، بهبودی کامل پیدا کرده بود (004/0 = P). برجستگی تمپورال نیز در 8/31 درصد از گروه سه برش بهبود یافت و موردی از بهبودی برجستگی تمپورال در گروه پنج برش دیده نشد (013/0 = P).نتیجه‌گیری: دو روش سه برش با دایسکشن عمیق و پنج برش با دایسکشن سطحی در اصلاح چین‌های صورت مؤثرند، اما میزان بهبودی در برخی از موارد نظیر اصلاح چین‌های گلابلار و افتادگی ابرو و پلک در روش سه برش مطلوب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Results of Frontal Endoscopic Lift with Three Incisions and Deep Posterior Dissection and Five Incisions and Districted Dissection

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Omranifard 1
 • Sajjad Armanfar 2
1 Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident of Post Specialty of Plastic Surgery, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to compare the results of frontal endoscopic lift with three incisions and deep posterior dissection and five incisions with districted dissection.Methods: In a clinical trial study, 50 patients who were candidates for endoscopic lift of eyebrow and forehead were selected and randomly divided into two group of 25. The first group was operated with three incisions and deep posterior dissection and the second group was operated with five incisions with districted dissection. Characteristics and wrinkles of the forehead and eyebrow were measured before and after intervention, and compared between the two groups.Findings: Six months after operation, the mean difference of eyebrows and foreheads characteristics was higher in the group with three incisions. There was no significant difference between the two groups in the improvement of gaze and transverse claws (P = 0.110), but the improvement in glabellar crowns was significantly higher in the three incisions group; so that 63.6% of the patients in three incisions and 14.3% of patients in five incisions groups were completely improved (P = 0.004). Temporal prominence was improved in 31.8% of the patients in three incisions group, and no evidence of improvement of temporal prominence was seen in five incisions group (P = 0.013).Conclusion: Both methods, three incisions with deep dissection and five incisions with districted dissection, are effective in improving facial wrinkles. However, the improvement in some cases, including the repair of pear-shaped chin, as well as eyebrows and eyelids, are more favorable in the endoscopic lifting by three incisions and deep posterior dissection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cosmetic Surgery
 • Dissection
 • Skin wrinkle
 1. Angelos PC, Stallworth CL, Wang TD. Forehead lifting: state of the art. Facial Plast Surg 2011; 27(1): 50-7.
 2. Keller GS, Mashkevich G. Endoscopic forehead and brow lift. Facial Plast Surg 2009; 25(4): 222-33.
 3. Guyuron B, Lee M. A reappraisal of surgical techniques and efficacy in forehead rejuvenation. Plast Reconstr Surg 2014; 134(3): 426-35.
 4. Sundine MJ, Connell BF. The open browlift. Facial Plast Surg 2018; 34(2): 128-38.
 5. Azizzadeh B, Murphy MR, Johnson CM, Massry GG, Fitzgerald R. Master techniques in facial rejuvenation e-book. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2018.
 6. Czyz CN, Foster JA. Endoscopic brow lift. In: Rosenberg ED, Nattis AS, Nattis RJ, editors. Operative dictations in ophthalmology. New York, NY: Springer; 2017. p. 631-4.
 7. Sanger JR. Flaps: Practical reconstructive surgery. Plast Reconstr Surg 2018; 141(1): 245-6.
 8. Piovano L, D’Ettorre M. Forehead and brow rejuvenation: definition of a surgical algorithm. Eur J Plast Surg 2018; 41(3): 285-92.
 9. Li T, Zhang D, Li B, Shao Y. A technique for the prevention of recurrent eyebrow ptosis after brow lift surgery. Ann Plast Surg 2018; 81(3): 263-8.
 10. Gulbitti HA, Colebunders B, Pirayesh A, Bertossi D, van der Lei B. Thread-lift sutures: still in the lift? A systematic review of the literature. Plast Reconstr Surg 2018; 141(3): 341e-7e.
 11. Guyuron B, Kinney BM. Aesthetic plastic surgery video atlas e book. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2011.
 12. Lee H, Quatela VC. Endoscopic Browplasty. Facial Plast Surg 2018; 34(2): 139-44.
 13. Adetayo OA, Wong WW, Motakef S, Frew TG, Campwala I, Gupta SC. Endoscopic brow lift fixation with Mitek suture anchors: A 9-year experience of a new “ideal” technique. Plast Surg (Oakv) 2018; 2292550318800504.
 14. Jones BM, Grover R. Endoscopic brow lift: A personal review of 538 patients and comparison of fixation techniques. Plast Reconstr Surg 2004; 113(4): 1242-50.
 15. Dayan SH, Perkins SW, Vartanian AJ, Wiesman IM. The forehead lift: Endoscopic versus coronal approaches. Aesthetic Plast Surg 2001; 25(1): 35-9.
دوره 36، شماره 511 - شماره پیاپی 511
بهمن و اسفند 1397
صفحه 1641-1647
 • تاریخ دریافت: 17 آبان 1397
 • تاریخ بازنگری: 12 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401