بررسی تأثیر جلسات آموزشی زوجین بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان با ماستکتومی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات روان‌تنی و گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز پیش‌گیری و کنترل سرطان آلا (مکسا)، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات روان‌تنی و گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 روان‌شناس بالینی، مرکز پیش‌گیری و کنترل سرطان آلا (مکسا) و مرکز تحقیقات روان‌تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 روان‌شناس بالینی، مرکز تحقیقات روان‌تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 روان‌شناس، مرکز تحقیقات روان‌تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان پستان، شایع‌ترین بدخیمی‌ در بین زنان می‌باشد که کیفیت زندگی آن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. ماستکتومی، به عنوان یکی از شایع‌ترین درمان‌های سرطان پستان، دارای اثرات منفی متعددی بر روی عملکرد جنسی و کیفیت زندگی این بیماران می‌باشد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر جلسات آموزش زوجین بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان با ماستکتومی‌ انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی مورد- شاهدی، تعداد 45 بیمار مبتلا به سرطان پستان در دو گروه مورد (21 نفر) و شاهد (24 نفر) قرار گرفتند. در گروه مورد، بیماران در طی 3 جلسه، آموزش در زمینه‌ی شرایط بعد از ماستکتومی، روابط جنسی، احساسات متقابل و نوازشگری دریافت کردند. کیفیت زندگی در ویزیت غربالگری و دوازده هفته بعد از مداخله با استفاده از پرسش‌نامه‌ی World Health Organization's quality of life-brief (WHOQOL-BREF) ارزیابی شد.یافته‌ها: در گروه مورد، زیرمقیاس‌های کیفیت زندگی شامل سلامت جسمانی، سلامت روان‌شناختی، روابط اجتماعی، سلامت محیط و سلامت عمومی به ‌طور معنی‌داری پس از دریافت آموزش افزایش یافت (010/0 > P). در گروه شاهد، تفاوت معنی‌داری در زیرمقیاس‌های سلامت جسمانی، سلامت روان‌شناختی، روابط اجتماعی و سلامت محیط بین ویزیت غربالگری و هفته‌ی 12 وجود نداشت (050/0 < P).نتیجه‌گیری: آموزش در خصوص شرایط پس از ماستکتومی، روابط جنسی، احساسات متقابل و نوازشگری به عنوان یک برنامه‌ی درمانی و پیش‌گیری، می‌تواند باعث افزایش کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستکتومی‌ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational Sessions for Couples on Quality of Life among Patients with Breast Cancer Undergoing Mastectomy

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Sharbafchi 1
 • Fatemeh Rajabi 2
 • Forugh Sheshboluki 3
 • Soleyman Ghaderi 4
 • Maryam Fayazi 5
 • Seyedeh Zeinab Mousavi 6
1 Assistant Professor, Psychosomatic Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences AND ALA Cancer Prevention and Control Center (MACSA), Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Psychosomatic Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Clinical Psychologist, ALA Cancer Prevention and Control Center (MACSA) and Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Clinical Psychologist, Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Psychologist, Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Breast cancer is the most common malignancy among women, which greatly affects their quality of life. Mastectomy as one of the most used treatment strategies in breast cancer has many negative effects on sexual relationship and quality of life in these patients. Therefore, in this study, we aimed to investigate the effect of an educational program for couples, on quality of life in patients with breast cancer after mastectomy.Methods: In this randomized controlled clinical trial study, 45 patients with breast cancer were divided into two groups of intervention (n = 21) and control (n = 24). In intervention group, the patients received education in the field of sexual relations, reciprocal emotions, and post-mastectomy conditions during three sessions. Quality of life was evaluated using the World Health Organization's quality of life-brief (WHOQOL-BREF) questionnaire in the screening visit and 12 weeks after intervention.Findings: In intervention group, the subscales of quality of life including physical health, psychological health, social relationships, environmental health, and general health significantly increased after education (P < 0.010). There was no significant difference in control group in the physical health, psychological health, social relationships, and environmental health subscales between the screening visit and 12 week later (P > 0.050).Conclusion: Education regarding post-mastectomy conditions, sexual relations, reciprocal emotions, and caressing as a therapeutic and preventive program can increase the quality of life in patients with breast cancer after mastectomy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast Cancer
 • Mastectomy
 • Quality of Life
 1. Akram M, Iqbal M, Daniyal M, Khan AU. Awareness and current knowledge of breast cancer. Biol Res 2017; 50(1): 33.
 2. Akbari ME, Sayad S, Sayad S, Khayamzadeh M, Shojaee L, Shormeji Z, et al. Breast cancer status in Iran: Statistical analysis of 3010 cases between 1998 and 2014. Int J Breast Cancer 2017; 2017: 2481021.
 3. Zarei M, Bagheri-Saweh MI, Rasolabadi M, Vakili R, Seidi J, Kalhor MM, et al. Breast cancer research in Iran: A scientometric analysis of publications output from 1991 to 2015 in Scopus. Electron Physician 2017; 9(2): 3816-22.
 4. Jafari A, Goudarzian AH, Bagheri NM. Depression in women with breast cancer: a systematic review of cross-sectional studies in Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2018; 19(1): 1-7.
 5. McCall M. Yoga intervention may improve health-related quality of life (HRQL), fatigue, depression, anxiety and sleep in patients with breast cancer. Evid Based Nurs 2018; 21(1): 9.
 6. Ribnikar D, Ratosa I, Perhavec A, Amir E. General overview and treatment recommendations for young women with breast cancer. Rev Invest Clin 2017; 69(2): 77-93.
 7. Izci F, Ilgun AS, Findikli E, Ozmen V. Psychiatric symptoms and psychosocial problems in patients with breast cancer. J Breast Health 2016; 12(3): 94-101.
 8. Carroll AJ, Baron SR, Carroll RA. Couple-based treatment for sexual problems following breast cancer: A review and synthesis of the literature. Support Care Cancer 2016; 24(8): 3651-9.
 9. Mendoza N, Molero F, Criado F, Cornellana MJ, Gonzalez E. Sexual health after breast cancer: Recommendations from the Spanish Menopause Society, Federacion Espanola de Sociedades de Sexologia, Sociedad Espanola de Medicos de Atencion Primaria and Sociedad Espanola de Oncologia Medica. Maturitas 2017; 105: 126-31.
 10. Faghani S, Ghaffari F. Effects of sexual rehabilitation using the PLISSIT model on quality of sexual life and sexual functioning in post-mastectomy breast cancer survivors. Asian Pac J Cancer Prev 2016; 17(11): 4845-51.
 11. Abbasi B, Mirzakhany N, Angooti OL, Irani A, Hosseinzadeh S, Tabatabaei SM, et al. The effect of relaxation techniques on edema, anxiety and depression in post-mastectomy lymphedema patients undergoing comprehensive decongestive therapy: A clinical trial. PLoS One 2018; 13(1): e0190231.
 12. Juhl AA, Christensen S, Zachariae R, Damsgaard TE. Unilateral breast reconstruction after mastectomy - patient satisfaction, aesthetic outcome and quality of life. Acta Oncol 2017; 56(2): 225-31.
 13. Amiel CR, Fisher HM, Carver CS, Antoni MH. The importance of stress management among postresection breast cancer patients. Future Oncol 2016; 12(24): 2771-4.
 14. Gudenkauf LM, Ehlers SL. Psychosocial interventions in breast cancer survivorship care. Breast 2018; 38: 1-6.
 15. Jang Y, Hsieh CL, Wang YH, Wu YH. A validity study of the WHOQOL-BREF assessment in persons with traumatic spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(11): 1890-5.
 16. Skevington SM, Lotfy M, O'Connell KA. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group. Qual Life Res 2004; 13(2): 299-310.
 17. Nejat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad K, Majdzadeh S. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2006; 4(4): 1-12. [In Persian].
 18. Sharif F, Abshorshori N, Tahmasebi S, Hazrati M, Zare N, Masoumi S. The effect of peer-led education on the life quality of mastectomy patients referred to breast cancer-clinics in Shiraz, Iran 2009. Health Qual Life Outcomes 2010; 8: 74.
 19. Heravi Karimovi M, Pourdehqan M, Jadid Milani M, Foroutan S, Aieen F. Study of the effects of group counseling on quality of sexual life of patients with breast cancer under chemotherapy at Imam Khomeini Hospital. J Mazandaran Univ Med Sci. 2006; 16(54): 43-51. [In Persian].