بررسی اثر تیوپنتال سدیم و سالین هایپرتونیک 5 درصد به تنهایی و ترکیب این دو دارو بر تغییرات فشار داخل جمجمه‌ای در اعمال جراحی کرانیوتومی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در طول انجام عمل کرانیوتومی، فشار داخل جمجمه‌ای کافی یک عامل کلیدی جهت تسهیل جراحی برداشتن تومور است. از این رو، یافتن راه درمانی در جهت فشار جمجمه‌ای متناسب، امری ضروری است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر تیوپنتال سدیم و سالین هایپرتونیک 5 درصد به تنهایی و ترکیب این دو دارو بر تغییرات فشار داخل جمجمه‌ای در اعمال جراحی کرانیوتومی بود.روش‌ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور بود که بر روی 67 بیمار کاندیدای کرانیوتومی انجام شد. به روش تصادفی‌سازی ساده، 22 نفر در گروه سالین هیپرتونیک، 22 نفر در گروه سالین هیپرتونیک و تیوپنتال سدیم و 23 نفر در گروه تیوپنتال سدیم قرار گرفتند. داروهای مورد نظر بعد از بیهوشی تجویز شد و علایم حیاتی و فشار داخل جمجمه در بیماران ثبت گردید. از آزمون‌های 2χ و ANOVA جهت مقایسه‌ی داده‌ها استفاده شد.یافته‌ها: میزان ریلکسیشن (35/0 ± 86/3) در گروه دریافت کننده‌ی سالین هایپرتونیک به همراه تیوپنتال سدیم دارای شرایط بهتری بود (001/0 > P) و میزان رضایت بیشتر جراح (35/0 ± 86/3) را نیز در بر داشت (005/0 = P). همچنین، در این گروه ثبات علایم همودینامیک نیز دیده شد (050/0 > P).نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای افزایش فشار مغزی به دنبال اعمال جراحی کرانیوتومی جهت خارج کردن تومورهای سوپراتنتوریال مغز، پیشنهاد می‌شود برای تمام بیماران سالین هایپرتونیک به همراه تیوپنتال سدیم تجویز شود تا سبب کاهش عوارض و بهبود نتیجه‌ی درمانی و افزایش رضایت بیمار و جراح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Thiopental Sodium Supplementation and Hypertonic Saline 5% Alone or their Combination on Intracranial Pressure Changes during Craniotomy Surgeries

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Masoudifar 1
 • Zahra Bahari 2
1 Assistant Professors, Anesthesiology and Critical Care Research Center AND Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: During craniotomy surgery, adequate intracranial pressure is a key factor in facilitating tumor removal surgery. So, it is essential to find a therapeutic approach to have proportional cranial pressure. Therefore, the purpose of this study was to compare the effect of thiopental sodium supplementation and hypertonic saline 5% alone or their combination on intracranial pressure changes and brain relaxation during craniotomy surgeries.Methods: This was a randomized, double-blind clinical trial study performed on 67 patients under craniotomy (22 patients in hypertonic saline, 23 in thiopental sodium, and 22 in hypertonic saline and thiopental sodium group). Patients were randomly assigned into three groups and the drugs were prescribed after anesthesia. Vital signs and intracranial pressure were recorded in patients. Chi-square and ANOVA tests were used to compare the data.Findings: In the group receiving hypertonic saline plus thiopental sodium, the rate of relaxation was the best with highest score of 3.86 ± 0.35 (P < 0.001), and surgeon satisfactory was more with the highest score of 3.86 ± 0.35) (P = 0.005). Moreover, in this group, the stability of hemodynamic symptoms was also observed (P < 0.050).Conclusion: Considering the high prevalence of cerebrospinal hypertension following craniotomy surgery to remove supratentorial brain tumor, hypertonic saline plus thiopental sodium is recommended to be prescribed for all patients to reduce the complications, improve therapeutic outcomes, and increase the satisfaction of the patient and the surgeon.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brain
 • Relaxation
 • Hypertonic saline solution
 • Thiopental sodium
 1. Cheng F, Xu M, Liu H, Wang W, Wang Z. A retrospective study of intracranial pressure in head-injured patients undergoing decompressive craniectomy: A comparison of hypertonic saline and mannitol. Front Neurol 2018; 9: 631.
 2. Wang W, Lin C, Hong J, Wang S, Gu J. Effects of increased intracranial pressure gradient on cerebral venous infarction in rabbits. World Neurosurg 2018; 120: e161-e168.
 3. Madhusudhana R, Aswathappa J, Simha J, Gundappa P, Iyer P. A comparative study of intraoperative brain relaxation with thiopentone and propofol for supratentorial tumour surgery. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences 2014; 13(4): 29-31.
 4. Santra S, Das B. Effect of propofol and thiopentone on intracranial pressure and cerebral perfusion pressure in patients undergoing elective craniotomy - a comparative study. Indian J Anaesth 2007; 51(3): 211-5.
 5. Perez-Barcena J, Llompart-Pou JA, Homar J, Abadal JM, Raurich JM, Frontera G, et al. Pentobarbital versus thiopental in the treatment of refractory intracranial hypertension in patients with traumatic brain injury: a randomized controlled trial. Crit Care 2008; 12(4): R112.
 6. Rahimi Z. The comparison effect of two deferent doses of hypertonic salin (3% and 5%) to reducing intracranial pressure in patients with brain tumor under craniotomy in Alzahra and Kashani Hospitals in 2016-2017 [MD Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2017.
 7. Giles K. Mannitol vs. hypertonic saline for brain relaxation in patients undergoing craniotomy. Am J Nurs 2015; 115(1): 70.
 8. Dunham CM, Malik RJ, Huang GS, Kohli CM, Brocker BP, Ugokwe KT. Hypertonic saline administration and complex traumatic brain injury outcomes: A retrospective study. Int J Burns Trauma 2018; 8(3): 40-53.
 9. Gu J, Huang H, Huang Y, Sun H, Xu H. Hypertonic saline or mannitol for treating elevated intracranial pressure in traumatic brain injury: a meta-analysis of randomized controlled trials. Neurosurg Rev 2018. [Epub ahead of print].
 10. Ali A, Tetik A, Sabanci PA, Altun D, Sivrikoz N, Abdullah T, et al. Comparison of 3% hypertonic saline and 20% mannitol for reducing intracranial pressure in patients undergoing supratentorial brain tumor surgery: a randomized, double-blind clinical trial. J Neurosurg Anesthesiol 2018; 30(2): 171-8.