بررسی تأثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیماری‌‌های عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اسهال، از جمله شایع‌ترین عوامل مرگ و میر به دنبال دهیدراتاسیون در کودکان می‌باشد. همچنین، رابطه‌ی مستقیمی بین کاهش سطح روی و اسهال وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 82 کودک با علایم اسهال حاد که به کلینیک‌های وابسته به مراکز دانشگاهی- آموزشی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، با توجه به معیارهای ورود و به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین (پایین یا بالا)، در تحقیق شرکت داده شدند. نمونه‌های گروه مداخله (38 مورد) تحت درمان با سولفات روی متناسب با سن قرار گرفتند و گروه دارونما به همان شکل دارونما دریافت نمود. در نهایت، داده‌ها بین دو گروه مقایسه گردید.یافته‌ها: میانگین مدت زمان بهبودی در گروه مداخله به صورت معنی‌داری کمتر از گروه دارونما بود که این وضعیت در همه‌ی بیماران (در هر دو وضعیت اقتصادی بالا و پایین) مشاهده شد (050/0 > P). همچنین، در پیگیری 5 و 14 روزه، میزان بروز اسهال، مراجعه‌ی سرپایی و بستری شدن در گروه مداخله به طور معنی‌داری کمتر از گروه دارونما بود (050/0 > P). در پیگیری 1 و 3 ماهه، میزان بروز اسهال مجدد و بستری شدن به علت آن در گروه مداخله، کاهش معنی‌داری را نسبت به گروه دارونما نشان داد (050/0 > P).نتیجه‌گیری: استفاده از سولفات روی در بیماران با سطوح اقتصادی- اجتماعی مختلف به عنوان یک داروی مکمل، بسیار مؤثر، ایمن و بدون عوارض جانبی جهت کاهش بروز، شدت، دوره‌ی بهبودی، مراجعه‌ی سرپایی و بستری به علت اسهال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Zinc Sulfate on Acute Diarrhea in Children Based on the Socioeconomic Status of Parents in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Sayed Nassereddin Mostafavi 1
 • Rasoul Kermani 2
 • Zeynab Soleymani 3
 • Armindokht Shahsanai 4
1 Assistant Professor, Department of Infectious Disease, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Community and Family Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Diarrhea is one of the most common causes of death in children, and there is also a direct relationship between low level of zinc and diarrhea. The purpose of this study was to evaluate the effect of zinc sulfate on acute diarrhea in children, in terms of the socioeconomic status of parents in Isfahan City, Iran.Methods: In this clinical trial study, 82 children with acute diarrhea, referred to clinics affiliated to educational centers in Isfahan, entered the study according to the criteria for entering socioeconomic level (low or high). The intervention group (38 cases) received zinc sulfate according to the age group, and the placebo group was under treatment with placebo same as the other group. The data of this study were compared between the two groups.Findings: The mean recovery time in the intervention group was significantly lower than placebo group (P < 0.050). Moreover, in the follow up of 5 and 14 days, the incidence of diarrhea, outpatient visits, and hospitalization in the intervention group was significantly lower than placebo group (P < 0.050). In follow up of 1 and 3 months, the incidence of diarrhea and hospitalization was significantly lower in the intervention group compared to placebo group, too (P < 0.050).Conclusion: The use of zinc sulfate in patients with different socioeconomic levels is a highly effective, safe, and non-adverse drug supplement to reduce the incidence, severity, recovery period, outpatient visits, and hospitalization due to diarrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diarrhea
 • Acute disease
 • Zinc sulfate
 • Children
 • Socioeconomic Status
 1. Skrovanek S, DiGuilio K, Bailey R, Huntington W, Urbas R, Mayilvaganan B, et al. Zinc and gastrointestinal disease. World J Gastrointest Pathophysiol 2014; 5(4): 496-513.
 2. Muhsen K, Levine MM. A systematic review and meta-analysis of the association between Giardia lamblia and endemic pediatric diarrhea in developing countries. Clin Infect Dis 2012; 55)Suppl 4): S271-S293.
 3. Farthing M, Salam MA, Lindberg G, Dite P, Khalif I, Salazar-Lindo E, et al. Acute diarrhea in adults and children: a global perspective. J Clin Gastroenterol 2013; 47(1): 12-20.
 4. Patel AB, Dhande LA, Rawat MS. Therapeutic evaluation of zinc and copper supplementation in acute diarrhea in children: Double blind randomized trial. Indian Pediatr 2005; 42(5): 433-42.
 5. Trivedi SS, Chudasama RK, Patel N. Effect of zinc supplementation in children with acute diarrhea: randomized double blind controlled trial. Gastroenterology Res 2009; 2(3): 168-74.
 6. Khan WU, Sellen DW. Zinc supplementation in the management of diarrhoea: Biological, behavioural and contextual rationale. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2011.
 7. Niescierenko ML, Bachur R, Duggan C. Oral zinc for the treatment of acute diarrhea in us children. (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01198587). 2010.
 8. Schulz LL, Tonsor GT. Assessment of the economic impacts of porcine epidemic diarrhea virus in the United States. J Anim Sci 2015; 93(11): 5111-8.
 9. Lazzerini M, Rubert L, Pani P. Specially formulated foods for treating children with moderate acute malnutrition in low- and middle-income countries. Cochrane Database Syst Rev 2013; (6): CD009584.
 10. Sinmegn MT, Asres AG, Shimeka TA. Determinants of childhood diarrhea among underfive children in Benishangul Gumuz Regional State, North West Ethiopia. BMC Pediatr 2014; 14: 102.
 11. Movahedi Z, Sokrollahei M, Tabaraie Y, Alipour Nodoushan K. Effect of zinc sulfate use on acute diarrhea in children (A clinical trial). Qom Univ Med Sci J 2008; 2(2): 33-6. [In Persian].
 12. Baqui AH, Black RE, El Arifeen S, Yunus M, Chakraborty J, Ahmed S, et al. Effect of zinc supplementation started during diarrhoea on morbidity and mortality in Bangladeshi children: community randomised trial. BMJ 2002; 325(7372): 1059.
 13. Gregorio GV, Dans LF, Cordero CP, Panelo CA. Zinc supplementation reduced cost and duration of acute diarrhea in children. J Clin Epidemiol 2007; 60(6): 560-6.
 14. Khan AM, Larson CP, Faruque AS, Saha UR, Hoque AB, Alam NU, et al. Introduction of routine zinc therapy for children with diarrhoea: Evaluation of safety. J Health Popul Nutr 2007; 25(2): 127-33.
 15. Bhutta ZA, Bird SM, Black RE, Brown KH, Gardner JM, Hidayat A, et al. Therapeutic effects of oral zinc in acute and persistent diarrhea in children in developing countries: pooled analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2000; 72(6): 1516-22.
 16. Patel AB, Dhande LA, Rawat MS. Economic evaluation of zinc and copper use in treating acute diarrhea in children: A randomized controlled trial. Cost Eff Resour Alloc 2003; 1(1): 7.
 17. Karamyyar M, Gheibi S, Noroozi M, Kord VA. Therapeutic effects of oral zinc supplementation on acute watery diarrhea with moderate dehydration: A double-blind randomized clinical trial. Iran J Med Sci 2013; 38(2): 93-9.
 18. Lamberti LM, Walker CL, Chan KY, Jian WY, Black RE. Oral zinc supplementation for the treatment of acute diarrhea in children: A systematic review and meta-analysis. Nutrients 2013; 5(11): 4715-40.
 19. Lassi ZS, Moin A, Bhutta ZA. Zinc supplementation for the prevention of pneumonia in children aged 2 months to 59 months. Cochrane Database Syst Rev 2016; 12: CD005978.