بررسی تأثیر مکمل‌های پره‌بیوتیک بر انتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس: یک مرورسیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: انتروکولیت نکروزان، یکی از بیماری‌های شایع و وخیم نوزادان نارس است. به همین علت، مطالعات زیادی بر اتیولوژی و پیش‌گیری آن انجام شده است. از جمله در مطالعاتی به اثر پیش‌گیری کننده‌ی پره‌بیوتیک‌ها پرداخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، ارایه‌ی تصویر روشنی از ارتباط مصرف مکمل‌های پره‌بیوتیک و انتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس بود.روش‌ها: این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه بود و با توجه به روش اجرا، به صورت مرور سیستماتیک انجام شد. جامعه‌ی آماری، شامل کلیه‌ی مطالعات از نوع کارآزمایی بالینی بود که از جوانب مختلف، به اثر پیش‌گیری کننده‌ی پره‌بیوتیک‌ها بر انتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس پرداخته‌ بودند.یافته‌ها: بعد از جستجوی واژه‌های کلیدی مشخص شده در پایگاه‌ها، 1358 مقاله به دست آمد که پس از بررسی‌های دقیق‌تر، 9 مقاله به نسبت بیشتری مرتبط شناخته شدند و در نهایت، با رد مقالات مرور سیستماتیک و توصیفی- تحلیلی از این بین، فقط 5 مقاله با توجه به هدف مرور سیستماتیک وارد مطالعه شدند.نتیجه‌گیری: بعد از تحلیل نهایی، نتایج تمام 5 کارآزمایی بالینی مورد مطالعه، بیانگر کاهش اندک در بروز انتروکولیت نکروزان در گروه‌های مصرف کننده‌ی پره‌بیوتیک‌ها بود، اما با توجه به تعداد کم مطالعات و همچنین، تعداد کم نوزادان شرکت کننده در این مطالعات، این نتیجه از لحاظ آماری معنی‌دار نبود و پیشنهاد می‌شود که مطالعات بیشتری با تعداد نمونه‌های بیشتر در این زمینه صورت بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prebiotic Supplementation and Necrotizing Enterocolitis in Premature Infants: A Systemic Review and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

 • Amirmohammad Armanian 1
 • Fatemeh Najafian-Najafabadi 2
 • Zohreh Badiei 3
 • Soodabeh Teymouri 2
 • Awat Feizi 4
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Necrotizing enterocolitis (NEC) is a common and serious disease among premature infants. That is why a lot of studies have been done to know the etiology and prevent, and a lot of researches to assess the preventive effect of prebiotics on it. The aim of this study was to provide clear picture of the relationship between the consumption of antibiotics and NEC in premature infants.Methods: This was a type of secondary study that done according to a systematic review. This review included clinical trial studies considered the preventive effect of prebiotic supplements on NEC in premature infants.Findings: After searching the keywords, 1358 articles were found in databases in which 9 articles were related to the current research. Finally, by omitting systematic reviews and analytical descriptions, only 5 articles were included in this systematic review.Conclusion: After the final analysis, it was found that the consumption of prebiotics did not have any significant effect on the prevention of NEC. More researches are suggested due to insufficient related articles, and few number of premature infants included in these studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Necrotizing enterocolitis
 • Premature infants
 • Prebiotics
 1. Seki K, Iwasaki S, An H, Horiguchi H, Mori M, Nishimaki S, et al. Early discharge from a neonatal intensive care unit and rates of readmission. Pediatr Int 2011; 53(1): 7-12.
 2. Patel BK, Shah JS. Necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants: A systemic review. ISRN Gastroenterol 2012; 2012: 562594.
 3. Lee JH. An update on necrotizing enterocolitis: Pathogenesis and preventive strategies. Korean J Pediatr 2011; 54(9): 368-72.
 4. Chu A, Hageman JR, Caplan MS. Necrotizing enterocolitis. NeoReviews 2013; 14(3): e113.
 5. Armanian AM, Sadeghnia A, Hoseinzadeh M, Mirlohi M, Feizi A, Salehimehr N, et al. The effect of neutral oligosaccharides on reducing the incidence of necrotizing enterocolitis in preterm infants: A randomized clinical trial. Int J Prev Med 2014; 5(11): 1387-95.
 6. Srinivasjois R, Rao S, Patole S. Prebiotic supplementation in preterm neonates: Updated systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Clin Nutr 2013; 32(6): 958-65.
 7. Cummings JH, Macfarlane GT. Gastrointestinal effects of prebiotics. Br J Nutr 2002; 87(Suppl 2): S145-S151.
 8. Boehm G, Moro G. Structural and functional aspects of prebiotics used in infant nutrition. J Nutr 2008; 138(9): 1818S-28S.
 9. Oozeer R, van LK, Ludwig T, Ben AK, Martin R, Wind RD, et al. Intestinal microbiology in early life: Specific prebiotics can have similar functionalities as human-milk oligosaccharides. Am J Clin Nutr 2013; 98(2): 561S-71S.
 10. Armanian AM, Sadeghnia A, Hoseinzadeh M, Mirlohi M, Feizi A, Salehimehr N, et al. The effect of neutral oligosaccharides on fecal microbiota in premature infants fed exclusively with breast milk: A randomized clinical trial. J Res Pharm Pract 2016; 5(1): 27-34.
 11. Sherman PM, Cabana M, Gibson GR, Koletzko BV,
 12. Neu J, Veereman-Wauters G, et al. Potential roles and clinical utility of prebiotics in newborns, infants, and children: Proceedings from a global prebiotic summit meeting, New York City, June 27-28, 2008. J Pediatr 2009; 155(5): S61-S70.
 13. Mihatsch WA, Hoegel J, Pohlandt F. Prebiotic oligosaccharides reduce stool viscosity and accelerate gastrointestinal transport in preterm infants. Acta Paediatr 2006; 95(7): 843-8.
 14. Modi N, Uthaya S, Fell J, Kulinskaya E. A randomized, double-blind, controlled trial of the effect of prebiotic oligosaccharides on enteral tolerance in preterm infants (ISRCTN77444690). Pediatr Res 2010; 68(5): 440-5.
 15. Westerbeek EA, van den Berg A, Lafeber HN, Fetter WP, van Elburg RM. The effect of enteral supplementation of a prebiotic mixture of non-human milk galacto-, fructo- and acidic oligosaccharides on intestinal permeability in preterm infants. Br J Nutr 2011; 105(2): 268-74.
 16. Riskin A, Hochwald O, Bader D, Srugo I, Naftali G, Kugelman A, et al. The effects of lactulose supplementation to enteral feedings in premature infants: A pilot study. J Pediatr 2010; 156(2): 209-14.
 17. Dasopoulou M, Briana DD, Boutsikou T, Karakasidou E, Roma E, Costalos C, et al. Motilin and gastrin secretion and lipid profile in preterm neonates following prebiotics supplementation: a double-blind randomized controlled study. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2015; 39(3): 359-68.
دوره 37، شماره 516 - شماره پیاپی 516
فروردین و اردیبهشت 1398
صفحه 132-137
 • تاریخ دریافت: 12 آذر 1397
 • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401