عوامل پیش‌گویی‌ کننده‌ی اختلال عملکرد جنسی زنان باردار منتخب شهر تهران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مربی، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری و گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه مامایی و بهداشت باروری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 ماما، مرکز بهداشت شمال، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 استادیار، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری و گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بارداری بر عملکرد جنسی زنان اثرگذار است. اگر چه مطالعات قبلی عوامل مختلفی را به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد جنسی معرفی کرده‌اند، اما مطالعات اندکی در زمینه‌ی عوامل پیش‌گویی کننده‌ی اختلال جنسی در دوران بارداری انجام شده‌ است. این عوامل، تحت تأثیر مسایل فرهنگی هر جامعه قرار دارند. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین عوامل پیش‌گویی کننده‌ی اختلال عملکرد جنسی در نمونه‌ای از زنان باردار شهر تهران انجام شد.روش‌ها: این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر روی 250 زن باردار تهرانی با روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل پرسش‌نامه‌ی اطلاعات فردی و مامایی، شاخص عملکرد جنسی زنان، پرسش‌نامه‌ی رضایت زناشویی Enrich (نسخه‌ی کوتاه)، مقیاس دیسترس جنسی زنان و پرسش‌نامه‌ی نگرانی‌های دوره‌ی بارداری بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های آماری‌ Kolmogorov-Smirnov، One-way ANOVA، همبستگی Pearson و Linear regression به روش Enter تجزیه و تحلیل شد. 05/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.یافته‌ها: میانگین ± انحراف معیار نمره‌ی عملکرد جنسی 73/9 ± 7/22 بود و بیشتر زنان باردار (72 درصد) اختلال عملکرد جنسی داشتند. در میان حوزه‌های عملکرد جنسی، زنان در حوزه‌ی «درد» بیشترین میزان اختلال جنسی را داشتند. مدت ازدواج، نگرانی دوران بارداری و دیسترس جنسی به طور معنی‌داری پیش‌گویی کننده‌ی عملکرد جنسی زنان باردار بودند (050/0 ≥ P).نتیجه‌گیری: مدت ازدواج، نگرانی دوران بارداری و دیسترس جنسی، پیش‌گویی کننده‌ی عملکرد جنسی زنان باردار می‌باشند. شناخت این عوامل گامی رو به جلو در راستای طراحی مطالعات مداخلاتی به منظور کمک به زوجین برای بهبود سلامت جنسی در دوران بارداری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prognostic Factors of Sexual Dysfunction among Selected Pregnant Women in Tehran City, Iran

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Darooneh 1
 • Zohreh Sheikhan 2
 • Marzieh Saei Ghare naz 1
 • Fatemeh Jalali-Chimeh 3
 • Farahnaz Kholosi 4
 • Maliheh Nasiri 5
 • Giti Ozgoli 6
1 PhD Student of Reproductive Health, Students Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Instructor, Midwifery and Reproductive Health Research Center AND Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Midwifery and Reproductive Health, Students Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Midwife, North Health Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 Assistant Professor, Midwifery and Reproductive Health Research Center AND Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Pregnancy affects women’s sexual function. Although previous studies have introduced various factors affecting sexual function, but few studies have examined the prognostic factors on sexual dysfunction during pregnancy. These factors are influenced by cultural issues of each society. This study aimed to determine the prognostic factors of sexual dysfunction in selected pregnant women in Tehran City, Iran.Methods: This descriptive analytical study was conducted on 250 pregnant women in Tehran selected using convenience sampling method. The data collection instrument consisted of a questionnaire for individual and midwifery information, female sexual function index, Enrich marital satisfaction questionnaire (short version), female sexual distress scale, and prenatal distress questionnaire. The data were analyzed via SPSS software using Kolmogorov-Smirnov, one-way ANOVA, Pearson correlation, and linear regression (Enter method) statistical tests. The significance level was considered to be less than 0.05.Findings: The mean (standard deviation) of sexual function score was 22.27 (9.73), and the majority of pregnant women (72%) had sexual dysfunction. Among the areas of sexual function, women had the highest rates of sexual dysfunction in the area of “pain”. The duration of marriage, prenatal distress, and sexual distress were significantly predictive factors of sexual dysfunction in pregnant women (P < 0.05).Conclusion: The duration of marriage, prenatal distress, and sexual distress significantly predicted sexual dysfunction in pregnant women. Knowing these factors is an important achievement for better prenatal care and designing interventional studies to improve sexual health during pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sexual dysfunctions
 • Pregnancy
 • Women
 1. Afrakoti NB, Shahhosseini Z. Bio-psycho-social factors affecting women's sexual function during pregnancy: A narrative review. Glob J Health Sci 2016; 8(10): 55246.
 2. Alsibiani SA. Effects of pregnancy on sexual function. Findings from a survey of Saudi women. Saudi Med J 2014; 35(5): 482-7.
 3. Leite AP, Campos AA, Dias AR, Amed AM, De Souza E, Camano L. Prevalence of sexual dysfunction during pregnancy. Rev Assoc Med Bras (1992) 2009; 55(5): 563-8.
 4. Aydin M, Cayonu N, Kadihasanoglu M, Irkilata L, Atilla MK, Kendirci M. Comparison of sexual functions in pregnant and non-pregnant women. Urol J 2015; 12(5): 2339-44.
 5. Monteiro MN, Lucena EE, Cabral PU, Queiroz FJ, Queiroz J, Goncalves AK. Prevalence of sexual dysfunction among expectant women. Rev Bras Ginecol Obstet 2016; 38(11): 559-63.
 6. Liu HL, Hsu P, Chen KH. Sexual activity during pregnancy in Taiwan: A qualitative study. Sex Med 2013; 1(2): 54-61.
 7. Staruch M, Kucharczyk A, Zawadzka K, Wielgos M, Szymusik I. Sexual activity during pregnancy. Neuro Endocrinol Lett 2016; 37(1): 53-8.
 8. Torkestani F, Hadavand SH, Khodashenase Z, Besharat S, Davati A, Karimi Z, et al. Frequency and perception of sexual activity during pregnancy in Iranian couples. Int J Fertil Steril 2012; 6(2): 107-10.
 9. Seven M, Akyuz A, Gungor S. Predictors of sexual function during pregnancy. J Obstet Gynaecol 2015; 35(7): 691-5.
 10. Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R, et al. The Female Sexual Function Index (FSFI): A multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. J Sex Marital Ther 2000; 26(2): 191-208.
 11. Mohammadi K, Heydari M, Faghihzadeh S. The Female Sexual Function Index (FSFI): Validation of the Iranian version. Payesh 2019; 7(3): 269-78. [In Persian].
 12. Fowers B, Olson DH. ENRICH Marital Satisfaction Scale: A brief research and clinical tool. J Fam Psychol 1993; 7(2): 176-85.
 13. Raeisipoor Z, Fallahchai R, Zarei E. The study of adult attachment styles, communication patterns, and marital satisfaction. J Life Sci Biomed 2013; 3(1): 64-8.
 14. Alidousti AA, Nakhaee N, Khanjani N. Reliability and validity of the Persian versions of the ENRICH Marital Satisfaction (Brief version) and Kansas Marital Satisfaction Scales. Health Develop J 2015; 4(2): 158-67. [In Persian].
 15. Azimi NE, Burri A, Ashrafti F, Fridlund B, Koenig HG, Derogatis LR, et al. Psychometric properties of the Iranian version of the female sexual distress scale-revised in women. J Sex Med 2014; 11(4): 995-1004.
 16. Roshan Chesli R, Mirzaei S, Nikazin A. Validity and reliability of Multidimensional Sexual Satisfaction Scale for Women (SSSW) in one sample of Iranian women. Clinical Psychology and Personality 2014; 2(10): 129-40. [In Persian].
 17. Alderdice F, Lynn F. Factor structure of the Prenatal Distress Questionnaire. Midwifery; 27(4): 553-9.
 18. Davoudi Z, Khodabakhshi-Kolaee A, Falsafinejad, M. The effectiveness of training of self-help program toward the parenthood on worry in pregnancy period among the nulliparous women. J Health Lit 2018; 3(1): 61-71.
 19. Yousefi R. Psychometric properties of Persian version of Renatal Distress Questionnaire (PDQ). J Urmia Nurs Midwifery Fac 2015; 13(3): 215-25. [In Persian].
 20. Jamali S, Mosalanejad L. Sexual dysfnction in Iranian pregnant women. Iran J Reprod Med 2013; 11(6): 479-86.
 21. Alidost F, Dolatian M, Shams J, Nasiri M, Sarkhoshpour E. The correlation of sexual dysfunction with prenatal stress and quality of life: A path analysis. Iran Red Crescent Med J 2017; 19(7): e55686.
 22. McCabe M, Althof SE, Assalian P, Chevret-Measson M, Leiblum SR, Simonelli C, et al. Psychological and interpersonal dimensions of sexual function and dysfunction. J Sex Med 2010; 7(1 Pt 2): 327-36.
 23. Hayes RD. Assessing female sexual dysfunction in epidemiological studies: Why is it necessary to measure both low sexual function and sexually-related distress? Sex Health 2008; 5(3): 215-8.
 24. Read J. Sexual problems associated with infertility, pregnancy, and ageing. BMJ 2004; 329(7465): 559-61.