بررسی توجیه‌پذیری خدمات سونوگرافی ارایه ‌شده برای بیماران اورژانسی مراجعه کننده به بیمارستان آیت‌اله کاشانی شهرکرد در طی یک سال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی پرتوشناسی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار، گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار، بیمارستان آیت‌اله کاشانی و گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 استادیار، بیمارستان آیت‌اله کاشانی و گروه قلب و عروق و جراحی قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 دانشیار، گروه پرتوپزشکی، دانشکده‌ی مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

6 بخش رادیولوژی تشخیصی، بیمارستان آیت‌اله کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: تصویربرداری با سونوگرافی در موارد اورژانس از دسترسی فراگیر و درخواست رو به افزایش برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی توجیه‌پذیری خدمات تصویربرداری با سونوگرافی در بیماران اورژانسی یک مرکز درمانی مرجع استانی طی یک سال بود.روش‌ها: این مطالعه‌ از نوع توصیفی- مقطعی بود که برای اجرای آن، 400 بیمار اورژانسی با استفاده از سونوگرافی تشخیصی در سال 1396 به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب گردیدند. داده‌های مورد نیاز (سن، جنس، ناحیه‌ی آناتومی، تعداد آزمون، سونوگرافی Focused assessment with sonography for trauma یا FAST و تشخیص) از طریق چک لیست از پرونده‌ی بیماران برداشت گردید. تجزیه و تحلیل از طریق روش‌های توصیفی و آزمون 2χ انجام گرفت.یافته‌ها: بیشترین درخواست سونوگرافی در مردان (0/60 درصد)، در محدوده‌ی سنی 40-۲1 سال (0/40 درصد) و برای بررسی شکم و لگن (8/68 درصد) بود. 0/73 درصد بیماران با سونوگرافی اولیه FAST، بار دیگر تحت سونوگرافی قرار گرفتند. تنها 0/45 درصد از کل موارد سونوگرافی درخواست شده، منجر به تشخیص مثبت شدند. درخواست سونوگرافی در 5/63 درصد از بیماران بیش از یک بار تکرار شده بود.نتیجه‌گیری: کارآمدی تشخیصی سونوگرافی FAST در این مطالعه ضعیف برآورد شد. این امر، سبب افزایش مصرف منابع مالی درمانی و تأخیر در تشخیص موارد اورژانس گردید. آموزش موارد کاربرد سونوگرافی FAST با رویکرد توجیه‌پذیری آن، جای بازنگری و تأمل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A One-Year Study on the Rationality of Requested Sonography in Emergent Patients at Ayatollah Kashani University Hospital in Shahrekord City, Iran

نویسندگان [English]

 • Milad Kabiri 1
 • Elham Raeisi 2
 • Abdolmajid Taheri 3
 • Mathias Hossain Aazami 4
 • Mohamad Ali Dayani 3
 • Seyed Mahmoud Reza Aghamiri 5
 • Jamshid Abdavi 6
1 Department of Radiology, Student Research Committee, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Medical Physics and Radiology, School of Allied Medical Sciences, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
3 Assistant Professor, Ayatollah Kashani Hospital AND Department of Clinical Radiology, School of Allied Medical Sciences, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
4 Assistant Professor, Ayatollah Kashani Hospital AND Department of Cardiology and Cardiac Surgery, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
5 Associate Professor, Department of Radiation Medicine, School of Nuclear Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
6 Department of Diagnosis Radiology, Ayatollah Kashani Hospital, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: Sonography imaging in emergent situations is of easy-access with an ever-increasing demand. The aim of the current study was to determine the justification of sonography in emergent patients at a tertiary provincial referent medical center in a one-year period.Methods: In a retrospective descriptive cross-sectional study, 400 emergent patients underwent sonography imaging during the year 2017 were selected using systematic random sampling method. The data of age, gender, anatomic area, sonography number, Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) sonography, and diagnosis were extracted from patient profiles, and were entered in a researcher-made checklist. Data analysis was performed using descriptive statistics and chi-square test.Findings: Men patients represented 60.0% of the requested sonography cases, and 40.0% of the exams were performed in the patient at the age range of 20 to 40 years old. 73.0% of patients underwent FAST sonography, required subsequent diagnostic sonography investigation, while FAST sonography led only to a diagnosis in 45.0% of the patients. 63.5% of the patients underwent more than one repeated sonography investigations.Conclusion: Diagnostic efficiency of FAST sonography was found to be underpowered in the current study. This caused wasting the resources, as well inflicting diagnostic retard in the emergent and urgent setting. The training of FAST sonography needs to be reviewed and revised, regarding its rationality and appropriate implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sonography, Medical
 • Emergencies
 • Focused assessment with sonography of trauma
 1. Bernardy M, Ullrich CG, Rawson JV, Allen B, Thrall JH, Keysor KJ, et al. Strategies for managing imaging utilization. J Am Coll Radiol 2009; 6(12): 844-50.
 2. Borretzen I, Lysdahl KB, Olerud HM. Diagnostic radiology in Norway trends in examination frequency and collective effective dose. Radiat Prot Dosimetry 2007; 124(4): 339-47.
 3. Hart D, Wall BF. UK population dose from medical X-ray examinations. Eur J Radiol 2004; 50(3): 285-91.
 4. Carovac A, Smajlovic F, Junuzovic D. Application of ultrasound in medicine. Acta Inform Med 2011; 19(3): 168-71.
 5. Sadeghi A, Keshavarz K, Ahmadzadeh M S, Yousefi A. Survey of appropriate use of magnetic resonance imaging services provided in Shahid Chamran Hospital of Shiraz. J Health Res Commun 2015; 1(3): 33-40. [In Persian].
 6. Gottlieb RH, Weinberg EP, Rubens DJ, Monk RD, Grossman EB. Renal sonography: Can it be used more selectively in the setting of an elevated serum creatinine level? Am J Kidney Dis 1997; 29(3): 362-7.
 7. Bhargavan M, Sunshine JH. Utilization of radiology services in the United States: levels and trends in modalities, regions, and populations. Radiology 2005; 234(3): 824-32.
 8. Chrysanthopoulou A, Kalogeropoulos A, Terzis G, Georgiopoulou V, Kyriopoulos J, Siablis D, et al. Trends and future needs in clinical radiology: Insights from an academic medical center. Health Policy 2007; 80(1): 194-201.
 9. Smith-Bindman R, Miglioretti DL, Johnson E, Lee C, Feigelson HS, Flynn M, et al. Use of diagnostic imaging studies and associated radiation exposure for patients enrolled in large integrated health care systems, 1996-2010. JAMA 2012; 307(22): 2400-9.
 10. Fossati N, Giannarini G, Klatte T, Catto JW, Briganti A. The rapidly evolving role of imaging in urology: how to balance breakthroughs in knowledge with overuse. Eur Urol Focus 2016; 2(2): 111-2.
 11. Blackmore CC, Mecklenburg RS, Kaplan GS. Effectiveness of clinical decision support in controlling inappropriate imaging. J Am Coll Radiol 2011; 8(1): 19-25.
 12. Lehnert BE, Bree RL. Analysis of appropriateness of outpatient CT and MRI referred from primary care clinics at an academic medical center: how critical is the need for improved decision support? J Am Coll Radiol 2010; 7(3): 192-7.
 13. Otero HJ, Ondategui-Parra S, Nathanson EM, Erturk SM, Ros PR. Utilization management in radiology: Basic concepts and applications. J Am Coll Radiol 2006; 3(5): 351-7.
 14. Jha AK, Chan DC, Ridgway AB, Franz C, Bates DW. Improving safety and eliminating redundant tests: Cutting costs in U.S. hospitals. Health Aff (Millwood) 2009; 28(5): 1475-84.
 15. Picano E, Lombardi M, Neglia D, Lazzeri M. Sustainability of medical imaging in cardiology. Recenti Prog Med 2006; 97(11): 652-62. [In Italian].
 16. Iglehart JK. Health insurers and medical-imaging policy--a work in progress. N Engl J Med 2009; 360(10): 1030-7.
 17. Karimi S, Javadi M, Jafarzadeh F. Economic burden and costs of chronic diseases in Iran and the world. Health Inf Manage 2012; 8(7): 984-96. [In Persian].
 18. Sari AA, Nejat S, Ghalichi L, Mobinizadeh M R, Khabiri R. Estimation of the costs of MRI 3 Tesla and MRI 1.5 Tesla in Iran, for the purpose of comparison. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2012; 17(1): 71-81. [In Persian].
 19. Kavosi Z, Esfandiari A, Frazanegan G, Dehghan A, Salari H. Evaluation of prescription appropriateness of CT scan for low back pain in Shiraz's referral trauma hospital using RAND appropriateness method. Hakim Health Sys Res 2018; 20(4): 234-9. [In Persian].
 20. Pezeshki MZ, Pezeshki S. Educating quaternary prevention (P4) in Iran for decreasing the harms and costs of unnecessary services in clinical medicine and public health. Payesh Health Monit 2013; 12(4): 329-33. [In Persian].