تأثیر عصاره‌ی گیاهان دارویی بر روی کرم‌های انگلی: یک مطالعه‌ی مروری نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

3 دانشیار، گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی و گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

5 استادیار، مرکز تحقیقات هپاتیت و گروه ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

6 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی دام‌پزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

7 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه، عفونت‌های انگلی کرمی، یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشتی جهانی هستند. آلودگی‌های کرمی، سبب خسارت‌های جدی به صنعت دامداری می‌شود و همچنین، می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به افراد دارای نقص ایمنی وارد نماید. بنابراین، هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی و مرور تحقیقات انجام شده بر روی درمان بیماری کرمی با استفاده از عصاره‌ی گیاهان دارویی بود.روش‌ها: در این مطالعه، جستجوی منابع در ۷ پایگاه داده شامل ۴ پایگاه داده‌ی انگلیسی (Scopus، PubMed، SienceDirect و Embase) و ۳ پایگاه داده‌ی فارسی (Scientific information database، Islamic World Science Citation Center و Magiran) بین سال‌های 2018-۲۰۰۸ و به زبان‌های فارسی و انگلیسی به منظور بررسی مطالعات صورت گرفته در رابطه با هدف مطالعه‌ی حاضر انجام شد.یافته‌ها: بیشتر مطالعات بر روی گیاه Balanites aegyptiaca (71/10 درصد) متمرکز بودند. همچنین، بیشترین روش مورد استفاده برای عصاره‌گیری، روش Maceration (57/78 درصد) و پس از آن، روش Sonication (14/7 درصد) بود. متانول، بیشترین (71/35 درصد) حلال مورد استفاده برای عصاره‌گیری و پس از آن، آب (85/17 درصد) بود. بیشترین انگل مطالعه شده، Haemonchus contortus (57/28 درصد) و پس از آن Schistosoma mansoni (71/10 درصد) بود.نتیجه‌گیری: مطالعات نشان دادند عصاره‌های گیاهان نسبت به داروهای سنتتیک می‌توانند جایگزین مناسبی برای کاهش اثرات کرمی در میزبان باشند و عصاره‌های گیاهی را می‌توان برای تولید داروهای مبتنی بر ترکیبات طبیعی و مؤثر بر علیه کرم‌ها با عوارض جانبی کمتر نسبت به داروهای سنتتیک مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Medicinal Plant Extracts on Helminthes: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Kourosh Cheraghipour 1
 • Abbas Moridnia 2
 • Mohammadreza Sharifi 3
 • Mohammad Ali Mohaghegh 4
 • Sayyad Khanizadeh 5
 • Morteza Nourmohammadi 6
 • Hamed Kalani 7
1 Assistant Professor, Razi Herbal Medicines Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran
3 Associate Professor, Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran
5 Assistant Professor, Hepatitis Research Center AND Department of Virology, School of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran
6 Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
7 Assistant Professor, Infectious Diseases Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Background: Currently, parasitic infections are the most important global health problems. Helminthic infections cause serious damage to the livestock industry. Most importantly, it can cause severe damage in immunocompromised individuals. The aim of this systematic review study was to assess the research on the treatment of helminthic diseases using medicinal plant extracts.Methods: The search was carried out in 7 databases including 4 English databases (Scopus, PubMed, SienceDirect, and Embase) and 3 Persian databases (Scientific Information Database, Islamic World Science Citation Center, and Magiran) in order to find the studies carried out in relation to the purpose of the current study between 2008 and 2018 in Persian and English languages.Findings: Most studies focused on Balanites aegyptiaca (10.71%). The most commonly used extraction method was maceration (78.57%) and then sonication (7.14%). Methanol (35.71%) was the most solvent used for extraction, followed by water (17.85%). The most studied parasite was Haemonchus contortus (28.57%), followed by Schistosoma mansoni (10.71%).Conclusion: Studies have shown that plant extracts can be a good alternative to synthetic drugs in reducing helminthic disease signs; and plant extracts can be used to produce drugs based on natural and effective compounds against helminthes with fewer side effects than synthetic drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anthelmintics
 • Medicinal herbs
 • Systematic Review
 1. Savioli L, Daumerie D. Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases: First WHO report on Neglected Tropical Diseases. First WHO report on neglected tropical diseases. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2010.
 2. Perry BD, Randolph TF, McDermott JJ, Sones KR, Thornton PK. Investing in animal health research to alleviate poverty. Nairobi, Kenya: International Livestock Research Institute (ILRI); 2002.
 3. Bull K, Cook A, Hopper NA, Harder A, Holden-Dye L, Walker RJ. Effects of the novel anthelmintic emodepside on the locomotion, egg-laying behaviour and development of Caenorhabditis elegans. Int J Parasitol 2007; 37(6): 627-36.
 4. Satyavati GV. Use of plant drugs in Indian traditional systems of medicine and their relevance to primary health care. In: Wagner H, Farnsworth NR, editors. Economic and medicinal plant research. London, UK: Academic Press; 1990. p. 39–56.
 5. Liu LX, Weller P. Antiparasitic drugs. N Engl J Med 1996; 334(18): 1178-84.
 6. Bank PD. Soil Transmitted Helminthisaia. Geneva, Switzerland: WHO; 2015.
 7. World Health Organization. WHO traditional medicine strategy: 2014-2023. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013.
 8. Deori K, Yadav AK. Anthelmintic effects of Oroxylum indicum stem bark extract on juvenile and adult stages of Hymenolepis diminuta (Cestoda), an in vitro and in vivo study. Parasitol Res 2016; 115(3): 1275-85.
 9. Keiser PB, Nutman TB. Strongyloides stercoralis in the immunocompromised population. Clin Microbiol Rev 2004; 17(1): 208-17.
 10. Bhardwaj L, Anand, Chandrul KK, Patil KS. In vitro anthelmintic activity of Ficus benghalensis Linn. leaves extracts. Asian J Pharm Clin Res 2012; 5(4): 118-20.
 11. Bazh EK, El-Bahy NM. In vitro and in vivo screening of anthelmintic activity of ginger and curcumin on Ascaridia galli. Parasitol Res 2013; 112(11): 3679-86.
 12. Roy B. Anthelmintic activity of Artemisia maritima against Artyfechinostomum sufrartyfex, a zoonotic parasite in north-east India. Rivista di Parassitologia, 2003; 20(1): 143-8.
 13. Faridnia R, Kalani H, Fakhar M, Akhtari J. Investigating in vitro anti-leishmanial effects of silibinin and silymarin on Leishmania major. Ann Parasitol 2018; 64(1): 29-35.
 14. Eskandarian AA, Jafari H, Asghari G, Mohaghegh M, Ghanadian M, Yousefi H, et al. In vitro antileishmanial activity of Falcaria vulgaris fractions on Leishmania major. Jundishapur J Nat P 2017; 12(3): e63754.
 15. Mirzaei F, Bafghi AF, Mohaghegh MA, Jaliani HZ, Faridnia R, Kalani H. In vitro anti-leishmanial activity of Satureja hortensis and Artemisia dracunculus extracts on Leishmania major promastigotes. J Parasit Dis 2016; 40(4): 1571-4.
 16. Machen R. A haemonchus contortus management plan for sheep and goats in Texas. College Station, TX: Texas Agricultural Extension Service, Texas A & M University System; 1994.
 17. Sambodo P, Prastowo J, Kurniasih K, Indarjulianto S. In vitro potential anthelmintic activity of Biophytum petersianum on Haemonchus contortus. Vet World 2018; 11(1): 1-4.
 18. von Son Fernex E, Alonso-Diaz MA, Valles-de la Mora B, Capetillo-Leal CM. In vitro anthelmintic activity of five tropical legumes on the exsheathment and motility of Haemonchus contortus infective larvae. Exp Parasitol 2012; 131(4): 413-8.
 19. Ferreira LE, Castro PM, Chagas AC, Franca SC, Beleboni RO. In vitro anthelmintic activity of aqueous leaf extract of Annona muricata L. (Annonaceae) against Haemonchus contortus from sheep. Exp Parasitol 2013; 134(3): 327-32.
 20. Castaneda-Ramirez GS, Mathieu C, Vilarem G, Hoste H, Mendoza-de-Gives P, Gonzalez-Pech PG, et al. Age of Haemonchus contortus third stage infective larvae is a factor influencing the in vitro assessment of anthelmintic properties of tannin containing plant extracts. Vet Parasitol 2017; 243: 130-4.
 21. Carvalho CO, Chagas AC, Cotinguiba F, Furlan M, Brito LG, Chaves FC, et al. The anthelmintic effect of plant extracts on Haemonchus contortus and Strongyloides venezuelensis. Vet Parasitol 2012; 183(3-4): 260-8.
 22. Eguale T, Tadesse D, Giday M. In vitro anthelmintic activity of crude extracts of five medicinal plants against egg-hatching and larval development of Haemonchus contortus. J Ethnopharmacol 2011; 137(1): 108-13.
 23. Zaman MA, Iqbal Z, Khan MN, Muhammad G. Anthelmintic activity of a herbal formulation against gastrointestinal nematodes of sheep. Pak Vet J 2012; 32(1): 117-21.
 24. Lone BA, Chishti MZ, Bhat FA, Tak H, Bandh SA, Khan A. Anthelmintic activities of aqueous and methanol extracts of Prunella vulgaris L. Nat Prod Chem Res: 2017; 5(4): 269.
 25. Brunet S, Fourquaux I, Hoste H. Ultrastructural changes in the third-stage, infective larvae of ruminant nematodes treated with sainfoin (Onobrychis viciifolia) extract. Parasitol Int 2011; 60(4): 419-24.
 26. Stromberg BE, Gasbarre LC, Waite A, Bechtol DT, Brown MS, Robinson NA, et al. Cooperia punctata: Effect on cattle productivity? Vet Parasitol 2012; 183(3-4): 284-91.
 27. von Son-de Fernex E, Alonso-Diaz MA, Valles-de la Mora B, Mendoza-de Gives P, Gonzalez-Cortazar M, Zamilpa A. Anthelmintic effect of 2H-chromen-2-one isolated from Gliricidia sepium against Cooperia punctata. Exp Parasitol 2017; 178: 1-6.
 28. von Son-de Fernex E, Alonso-Diaz MA, Mendoza-de Gives P, Valles-de la Mora B, Gonzalez-Cortazar M, Zamilpa A, et al. Elucidation of Leucaena leucocephala anthelmintic-like phytochemicals and the ultrastructural damage generated to eggs of Cooperia spp. Vet Parasitol 2015; 214(1-2): 89-95.
 29. Despommier D. Toxocariasis: Clinical aspects, epidemiology, medical ecology, and molecular aspects. Clin Microbiol Rev 2003; 16(2): 265-72.
 30. Reis M, Trinca A, Ferreira MJ, Monsalve-Puello AR, Gracio MA. Toxocara canis: Potential activity of natural products against second-stage larvae in vitro and in vivo. Exp Parasitol 2010; 126(2): 191-7.
 31. Ng-Nguyen D, Hii SF, Nguyen VA, Van Nguyen T, Van Nguyen D, Traub RJ. Re-evaluation of the species of hookworms infecting dogs in Central Vietnam. Parasit Vectors 2015; 8: 401.
 32. Monteiro JNM, Archanjo AB, Passos GP, Costa AV, Porfirio LC, Martins IVF. Chenopodium ambrosioides L. essential oil and ethanol extract on control of canine Ancylostoma spp. Semina: Ciencias Agrarias 2017; 38(4): 1947-54.
 33. Gibbs HC. Epidemiology, diagnosis and control of gastrointestinal parasitism. Kenya: Ilard; 1986.
 34. Taylor MA, Hunt KR, Goodyear KL. Anthelmintic resistance detection methods. Vet Parasitol 2002; 103(3): 183-94.
 35. Kozan E, Anul SA, Tatli II. In vitro anthelmintic effect of Vicia pannonica var. purpurascens on trichostrongylosis in sheep. Exp Parasitol 2013; 134(3): 299-303.
 36. Olmedo-Juaarez A, Rojo-Rubio R, Arece-Garcia J, Salem AZM, Kholif AE, Morales-Almaraz E. In vitro activity of pithecellobium dulce and lysiloma acapulcensis on exogenous development stages of sheep gastrointestinal strongyles. Ital J Anim Sci 2014; 13(4): 3104.
 37. Thiengo SC, Simoes RO, Fernandez MA, Maldonado A. Angiostrongylus cantonensis and rat lungworm disease in Brazil. Hawaii J Med Public Health 2013; 72(6 Suppl 2): 18-22.
 38. Feng F, Feng Y, Liu Z, Li WH, Wang WC, Wu ZD, et al. Effects of albendazole combined with TSII-A (a Chinese herb compound) on optic neuritis caused by Angiostrongylus cantonensis in BALB/c mice. Parasit Vectors 2015; 8: 606.
 39. Doyle SR, Armoo S, Renz A, Taylor MJ, Osei-Atweneboana MY, Grant WN. Discrimination between Onchocerca volvulus and O. ochengi filarial larvae in Simulium damnosum (s.l.) and their distribution throughout central Ghana using a versatile high-resolution speciation assay. Parasit Vectors 2016; 9(1): 536.
 40. Ndjonka D, Agyare C, Luersen K, Djafsia B, Achukwi D, Nukenine EN, et al. In vitro activity of Cameroonian and Ghanaian medicinal plants on parasitic (Onchocerca ochengi) and free-living (Caenorhabditis elegans) nematodes. J Helminthol 2011; 85(3): 304-12.
 41. Lalchhandama K. On the structure of Ascaridia galli, the roundworm of domestic fowl. Sci Vis 2010; 10(1): 20-30.
 42. Ahmed R, Wani ZA, Allaie IM, Bushra MS, Hussain HA. Toxocara vitulorum in a suckling calf: a case study. J Parasit Dis 2016; 40(4): 1330-1.
 43. Shalaby HA, El Namaky AH, Khalil FA, Kandil OM. Efficacy of methanolic extract of Balanites aegyptiaca fruits on Toxocara vitulorum. Vet Parasitol 2012; 183(3-4): 386-92.
 44. Mitreva M, Jasmer D. Biology and genome of Trichinella spiralis. WormBook: The online review of C elegans biology 2006; 23: 1-21.
 45. Shalaby MA, Moghazy FM, Shalaby HA, Nasr SM. Effect of methanolic extract of Balanites aegyptiaca fruits on enteral and parenteral stages of Trichinella spiralis in rats. Parasitol Res 2010; 107(1): 17-25.
 46. Sheiman IM, Shkutin MF, Terenina NB, Gustafsson MK. A behavioral study of the beetle Tenebrio molitor infected with cysticercoids of the rat tapeworm Hymenolepis diminuta. Naturwissenschaften 2006; 93(6): 305-8.
 47. Nath P, Yadav AK. Anthelmintic activity of a standardized extract from the rhizomes of Acorus calamus Linn. (Acoraceae) against experimentally induced cestodiasis in rats. J Intercult Ethnopharmacol 2016; 5(4): 390-5.
 48. Yadav A, Nath P. Anthelmintic effects and toxicity of Cynodon dactylon (L.) Pers. in rodent models. J Intercult Ethnopharmacol 2017; 6(4): 407-13.
 49. Olson PD, Cribb TH, Tkach VV, Bray RA, Littlewood DT. Phylogeny and classification of the Digenea (Platyhelminthes: Trematoda). Int J Parasitol 2003; 33(7): 733-55.
 50. Swargiary A, Roy B. In vitro anthelmintic efficacy of Alpinia Nigra and its bioactive compound, astragalin against Fasciolopsis Buski. Int J Pharm Pharm Sci 2015; 7(10): 30-5.
 51. Alvarez-Mercado JM, Ibarra-Velarde F, Alonso-Diaz MA, Vera-Montenegro Y, Avila-Acevedo JG, Garcia-Bores AM. In vitro antihelmintic effect of fifteen tropical plant extracts on excysted flukes of Fasciola hepatica. BMC Vet Res 2015; 11: 45.
 52. Roy B, Swargiary A. Anthelmintic efficacy of ethanolic shoot extract of Alpinia nigra on tegumental enzymes of Fasciolopsis buski, a giant intestinal parasite. J Parasit Dis 2009; 33(1-2): 48-53.
 53. Nassef N, El-Kersh W, El Sobky M, Harba N, El Refai Khalil S. In-vitro and in-vivo assessment of the effect of soybean extract on Fasciola gigantica infection in comparison with triclabendazole. Menoufia Med J 2014; 27(1): 93-102.
 54. Savioli L, Albonico M, Daumerie D, Lo NC, Stothard JR, Asaolu S, et al. Review of the 2017 WHO Guideline: Preventive chemotherapy to control soil-transmitted helminth infections in at-risk population groups. An opportunity lost in translation. PLoS Negl Trop Dis 2018; 12(4): e0006296.
 55. Lima CM, Freitas FI, Morais LC, Cavalcanti MG, Silva LF, Padilha RJ, et al. Ultrastructural study on the morphological changes to male worms of Schistosoma mansoni after in vitro exposure to allicin. Rev Soc Bras Med Trop 2011; 44(3): 327-30.
 56. Matos-Rocha TJ, Cavalcanti MG, Veras DL, Feitosa AP, Goncalves GG, Portela-Junior NC, et al. Ultrastructural changes in Schistosoma mansoni male worms after in vitro incubation with the essential oil of Mentha x villosa Huds. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2016; 58: 4.
 57. Jatsa HB, Ngo Sock ET, Tchuem Tchuente LA, Kamtchouing P. Evaluation of the in vivo activity of different concentrations of Clerodendrum umbellatum Poir against Schistosoma mansoni infection in mice. Afr J Tradit Complement Altern Med 2009; 6(3): 216-21.
 58. Hossain E, Chandra G, Nandy AP, Mandal SC, Gupta JK. Anthelmintic effect of a methanol extract of leaves of Dregea volubilis on Paramphistomum explanatum. Parasitol Res 2012; 110(2): 809-14.
 59. Hossain E, Chandra G, Nandy AP, Mandal SC, Gupta JK. Anthelmintic effect of a methanol extract of Bombax malabaricum leaves on Paramphistomum explanatum. Parasitol Res 2012; 110(3): 1097-102.
 60. Shalaby H, Nasr S, Farag T. Tegumental effects of methanolic extract of Balanites aegyptiaca fruits on adult Paramphistomum microbothrium (Fischoeder 1901) under Laboratory Conditions. Iran J Parasitol 2016; 11(3): 396-405.