رابطه‌ی بین ازدواج فامیلی و کم‌شنوایی در بیماران مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون شنوایی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تشخیص عوامل مؤثر بر کم‌شنوایی حسی- عصبی، از جهت پیش‌گیری و درمان این بیماری دارای اهمیت می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین ازدواج فامیلی و کم‌شنوایی متوسط تا عمیق بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، از بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، تعداد 680 بیمار مبتلا به کم‌شنوایی حسی- عصبی شدید تا عمیق مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون شنوایی اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور، مشخصات دموگرافیک بیماران و نیز نسبت فامیلی والدین کودک با استفاده از چک لیست طراحی شده، از نمونه‌های در دسترس در مرکز فوق جمع‌آوری گردید. واکاوی آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.یافته‌ها: در بیماران حاصل ازدواج فامیلی، 184 نفر (1/44 درصد) کاهش شنوایی عمیق، 116 نفر (8/27 درصد) کاهش شنوایی شدید تا عمیق، 40 نفر (6/9 درصد) کاهش شنوایی شدید، 68 نفر (3/16 درصد) کاهش شنوایی متوسط تا شدید و 9 نفر (2/2 درصد)کاهش شنوایی متوسط داشتند که این مقادیر برای بیماران حاصل ازدواج غیر فامیلی به ترتیب شامل 108 نفر (1/41 درصد)، 100 نفر (1/38 درصد)، 19 نفر (2/7 درصد)، 33 نفر (5/12 درصد) و 3 نفر (1/1 درصد) بود (13/0 = P). همچنین، تفاوت معنی‌داری بین انواع نسبت‌های فامیلی از نظر شدت کم‌شنوایی یافت نشد (61/0 = P).نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه، ازدواج فامیلی در بین کودکان مبتلا به کم‌شنوایی حسی- عصبی، از فراوانی بالایی برخوردار می‌باشد، اما ارتباط معنی‌داری بین انواع ازدواج فامیلی با شدت ناشنوایی در کودکان با کم‌شنوایی‌های منجر به کاشت حلزون وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Consanguineous Marriage and Hearing Loss in Patients Referring to Isfahan Cochlear Implant Center, Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Hamidreza Abtahi 1
 • Zahra Ebrahimi 2
 • Mahsa Sepehrnejad 3
 • Mohammad-Hossein Nilforoush 3
1 Associate Professor, Department of Otorhinolaryngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Instructor, Musculoskeletal Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The distinction of sensorineural hearing loss (SNHL) causes is important for the prevention and treatment. In this study, we aimed to investigate the relationship between consanguineous marriage and hearing loss resulting cochlear implant.Methods: In this descriptive cross-sectional study from April 2017 to April 2018, 680 patients with severe to profound SNHL referring to Isfahan Cochlear Implantation Center, Isfahan, Iran, were investigated. A checklist was designed to collect available patients' records information including demographic characteristics of the cases and the consanguineous marriage of their parents. Statistical analysis was performed using SPSS software.Findings: In patients resulting from consanguineous marriage, 184 cases (44.1%) had profound hearing loss, 116 (27.8%) severe to profound hearing loss, 40 (9.6%) severe hearing loss, 68 (16.3%) moderate to severe hearing loss, and 9 (2.2%) moderate hearing loss; these values for patients of non-consanguineous marriage were 108 (41.1%), 100 (38.1%), 19 (7.2%), 33 (12.5%), and 3 (1.1%) cases, respectively (P = 0.13). Furthermore, there was no significant difference between the types of consanguineous marriage in terms of severity of hearing loss (P = 0.61).Conclusion: In according to results, consanguineous marriage has high prevalence among children with SNHL, but there is no significant association between the types of consanguineous marriage with severity of hearing loss in children with SNHL resulting in cochlear implantation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sensorineural hearing loss
 • Consanguineous marriage
 • Cochlear implant
 1. Kayyali MN, Wright AC, Ramsey AJ, Brant JA, Stein JM, O'Malley BW, et al. Challenges and opportunities in developing targeted molecular imaging to determine inner ear defects of sensorineural hearing loss. Nanomedicine 2018; 14(2): 397-404.
 2. Ghasemnejad T, Shekari KM, Zarei F, Farbodnia M, Mansoori DS. An update of common autosomal recessive non-syndromic hearing loss genes in Iranian population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2017; 97: 113-26.
 3. Chetcuti K, Kumbla S. The internal acoustic canal--another review area in paediatric sensorineural hearing loss. Pediatr Radiol 2016; 46(4): 562-9.
 4. Subasioglu A, Duman D, Sirmaci A, Bademci G, Carkit F, Somdas MA, et al. Research of genetic bases of hereditary non-syndromic hearing loss. Turk Pediatri Ars 2017; 52(3): 122-32.
 5. Hussain S, Khattak JZ, Ismail M, Mansoor Q, Khan MH. Molecular characterization of autosomal recessive non syndromic hearing loss in selected families from District Mardan, Pakistan. Pak J Pharm Sci 2018; 31(1): 51-6.
 6. Stelma F, Bhutta MF. Non-syndromic hereditary sensorineural hearing loss: Review of the genes involved. J Laryngol Otol 2014; 128(1): 13-21.
 7. Xia W, Liu F, Ma D. Research progress in pathogenic genes of hereditary non-syndromic mid-frequency deafness. Front Med 2016; 10(2): 137-42.
 8. Xia W, Hu J, Liu F, Ma J, Sun S, Zhang J, et al. New role of LRP5, associated with nonsyndromic autosomal-recessive hereditary hearing loss. Hum Mutat 2017; 38(10): 1421-31.
 9. Oonk AM, Huygen PL, Kunst HP, Kremer H, Pennings RJ. Features of autosomal recessive non-syndromic hearing impairment: A review to serve as a reference. Clin Otolaryngol 2016; 41(5): 487-97.
 10. Fareed M, Afzal M. Genetics of consanguinity and inbreeding in health and disease. Ann Hum Biol 2017; 44(2): 99-107.
 11. Small N, Bittles AH, Petherick ES, Wright J. Endogamy, consanguinity and the health implications of changing marital choices in the UK Pakistani Community. J Biosoc Sci 2017; 49(4): 435-46.
 12. Saadat M, Zarghami M. Consanguineous marriages among Iranian Mandaeans living in south-west Iran. J Biosoc Sci 2018; 50(4): 451-6.
 13. Beheshtian M, Babanejad M, Azaiez H, Bazazzadegan N, Kolbe D, Sloan-Heggen C, et al. Heterogeneity of hereditary hearing loss in Iran: A comprehensive review. Arch Iran Med 2016; 19(10): 720-8.
 14. Sanyelbhaa H, Kabel A, Abo El-Naga HAE, Sanyelbhaa A, Salem H. The risk ratio for development of hereditary sensorineural hearing loss in consanguineous marriage offspring. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2017; 101: 7-10.
 15. Bener A, Eihakeem AA, Abdulhadi K. Is there any association between consanguinity and hearing loss. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2005; 69(3): 327-33.
 16. Zakzouk S. Consanguinity and hearing impairment in developing countries: A custom to be discouraged. J Laryngol Otol 2002; 116(10): 811-6.
 17. Kavitha Y, Sabarigirish K, Joish UK, Saxena S, Dutta A. A study of effect of consanguinity on cochlear morphology in patients with congenital bilateral profound sensorineural hearing loss. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2017; 69(4): 483-7.