مقابله با نارسایی اولیه‌ی تخمدان در زنان ایرانی: یک مطالعه‌ی کیفی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی سلامت باروری، کمیته‌ی پژوهشی دانشجویان، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات آندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهشکده‌ی سبک زندگی، دانشکده‌ی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (عج)، تهران، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دانشیار، مرکز تحقیقات پروتئومیکس و گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: نارسایی اولیه‌ی تخمدان، به عنوان یائسگی قبل از 40 سالگی تعریف می‌شود. زنان مبتلا، علاوه بر عوارض جسمانی، با مشکلات روانی- اجتماعی بسیاری مواجه هستند که می‌تواند کیفیت زندگی آن‌ها را کاهش دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی چگونگی مقابله‌ی زنان ایرانی با نارسایی اولیه‌ی تخمدان بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی کیفی با استفاده از مصاحبه‌ی عمیق نیمه ساختار یافته بر روی 16 نفر از زنان دارای نارسایی اولیه‌ی تخمدان انجام شد که به صورت نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب گردیدند. مصاحبه با شرکت کنندگان، با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: چگونگی مقابله‌ی زنان با نارسایی اولیه‌ی تخمدان در چهار طبقه‌ی اصلی تاب‌آوری (تطابق با زندگی، معنویت، رشد پس از سانحه و کسب اطلاعات)؛ نگرش نسبت به بیماری (باورهای غلط و مثبت‌اندیشی)؛ تلاش برای مدیریت سلامتی (اصلاح شیوه‌ی زندگی،کاستن خطر، راه‌کارهای پیش‌گیرانه و مادری غیر ژنتیکی) و جستجوی حمایت (همسر، خانواده، دوستان، تیم درمانی و دولت) دسته‌بندی شد.نتیجه‌گیری: نیاز مبرمی به ارتباط مؤثر و حمایتی، ارایه‌ی اطلاعات دقیق و خدمات مشاوره‌ای به این دسته از زنان از سوی درمانگران احساس می‌شود. همچنین، ایجاد پایگاه‌های اینترنتی جهت ارایه‌ی اطلاعات صحیح و تشکیل گروه‌های حمایتی مجازی به تطابق این افراد کمک می‌کند. در کنار این عوامل، دولت می‌تواند با پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت باروری، راه سازگاری را بر آنان هموار سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coping with Primary Ovarian Insufficiency in Iranian Women: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Samira Golezar 1
 • Fahimeh Ramezani-Tehrani 2
 • Abbas Ebadi 3
 • Zohreh Keshavarz 4
 • Farid Zayeri 5
1 PhD Candidate in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Behavioral Sciences Research Center, Life Style Research Institute, School of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Midwifery and Reproductive Health Research Center, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Proteomics Research Center AND Department of Biostatistics, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Primary ovarian insufficiency is known as menopause before the age of 40 years. The afflicted women face both physical complications and various psychosocial problems capable of reducing their quality of life. The present study aimed to investigate the way Iranian women coped with the disease.Methods: This was a qualitative study using in-depth semi-structured interviews with 16 women with primary ovarian insufficiency selected via purposive sampling method. The data from interviews were then analyzed using content analysis method.Findings: Four main categories emerged for the way Iranian women with primary ovarian insufficiency confronted the disease: resilience (adaptation to life, spirituality, posttraumatic growth, and obtaining information), attitude towards the disease (wrong beliefs vs. positivism), attempts to manage health (life style modification, risk reduction, preventive measures, and non-genetic motherhood), and seeking support (from spouse, family, friends, healthcare team, and the government).Conclusion: There is a strong need to provide these women with effective and supportive relationships, as well as accurate information and consultation services. Moreover, creating websites for accurate information provision and forming virtual support groups helps them get adapted. Besides, the government can facilitate their adaptation with the disease through fertility insurance coverage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coping skills
 • Primary ovarian insufficiency
 • Qualitative Evaluation
 1. Keshavarz Z, Golezar S, Hajifoghaha M, Alizadeh S. The effect of phytoestrogens on menopause symptoms: A systematic review. J Isfahan Med Sch 2018; 36(477): 446-59. [In Persian].
 2. Cooper AR, Baker VL, Sterling EW, Ryan ME, Woodruff TK, Nelson LM. The time is now for a new approach to primary ovarian insufficiency. Fertil Steril 2011; 95(6): 1890-7.
 3. Jin M, Yu Y, Huang H. An update on primary ovarian insufficiency. Sci China Life Sci 2012; 55(8): 677-86.
 4. Luborsky JL, Meyer P, Sowers MF, Gold EB, Santoro N. Premature menopause in a multi-ethnic population study of the menopause transition. Hum Reprod 2003; 18(1): 199-206.
 5. Mishra GD, Pandeya N, Dobson AJ, Chung HF, Anderson D, Kuh D, et al. Early menarche, nulliparity and the risk for premature and early natural menopause. Hum Reprod 2017; 32(3): 679-86.
 6. Delavar MA, Hajiahmadi M. Age at menopause and measuring symptoms at midlife in a community in Babol, Iran. Menopause 2011; 18(11): 1213-8.
 7. Parsaeian M, Pouraram H, Djazayery A, Abdollahi Z, Dorosty A, Jalali M, et al. An explanation for variation in age at menopause in developing countries based on the second National Integrated Micronutrient Survey in Iran. Arch Iran Med 2017; 20(6): 361-7.
 8. Shuster LT, Rhodes DJ, Gostout BS, Grossardt BR, Rocca WA. Premature menopause or early menopause: long-term health consequences. Maturitas 2010; 65(2): 161-6.
 9. Hewlett M, Mahalingaiah S. Update on primary ovarian insufficiency. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2015; 22(6): 483-9.
 10. Gong D, Sun J, Zhou Y, Zou C, Fan Y. Early age at natural menopause and risk of cardiovascular and all-cause mortality: A meta-analysis of prospective observational studies. Int J Cardiol 2016; 203: 115-9.
 11. Webber L, Davies M, Anderson R, Bartlett J, Braat D, Cartwright B, et al. ESHRE Guideline: Management of women with premature ovarian insufficiency. Hum Reprod 2016; 31(5): 926-37.
 12. Goswami D, Conway GS. Premature ovarian failure. Horm Res 2007; 68(4): 196-202.
 13. Groff AA, Covington SN, Halverson LR, Fitzgerald OR, Vanderhoof V, Calis K, et al. Assessing the emotional needs of women with spontaneous premature ovarian failure. Fertil Steril 2005; 83(6): 1734-41.
 14. Orshan SA, Furniss KK, Forst C, Santoro N. The lived experience of premature ovarian failure. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2001; 30(2): 202-8.
 15. Pasquali EA. Premature menopause and self-concept disjunctions. A case for crisis management. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv 2002; 40(9): 20-9.
 16. Ebadi A, Ahmadi F, Ghaneei M, Kazemnejad A. Coping resource in chemical victims with mustard gas: A qualitative study. Journal of Behavioral Sciences 2008; 2(2): 107-16. [In Persian].
 17. Boughton MA. Premature menopause: multiple disruptions between the woman's biological body experience and her lived body. J Adv Nurs 2002; 37(5): 423-30.
 18. Pasquali EA. The impact of premature menopause on women's experience of self. J Holist Nurs 1999; 17(4): 346-64.
 19. Speziale HS, Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2011.
 20. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qual Health Res 2005; 15(9): 1277-88.
 21. Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic Inquiry. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; 1985.
 22. Driscoll MA, Davis MC, Aiken LS, Yeung EW, Sterling EW, Vanderhoof V, et al. Psychosocial vulnerability, resilience resources, and coping with infertility: A longitudinal model of adjustment to primary ovarian insufficiency. Ann Behav Med 2016; 50(2): 272-84.
 23. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depress Anxiety 2003; 18(2): 76-82.
 24. Calhoun LG, Cann A, Tedeschi RG, McMillan J. A correlational test of the relationship between posttraumatic growth, religion, and cognitive processing. J Trauma Stress 2000; 13(3): 521-7.
 25. Wolff S. The concept of resilience. Aust N Z J Psychiatry 1995; 29(4): 565-74.
 26. Davis M, Ventura JL, Wieners M, Covington SN, Vanderhoof VH, Ryan ME, et al. The psychosocial transition associated with spontaneous 46,XX primary ovarian insufficiency: illness uncertainty, stigma, goal flexibility, and purpose in life as factors in emotional health. Fertil Steril 2010; 93(7): 2321-9.
 27. Jacobs-Pilipski MJ, Winzelberg A, Wilfley DE, Bryson SW, Taylor CB. Spirituality among young women at risk for eating disorders. Eat Behav 2005; 6(4): 293-300.
 28. Kimiafar K, Sarbaz M, Naseri P, Ahmadi Simab S, Abazari F. The relationship between neurosurgery patients' awareness of surgery procedures and complications on preoperative stress level. Paramedical Sciences and Rehabilitation 2017; 5(4): 33-42. [In Persian].
 29. Alzubaidi NH, Chapin HL, Vanderhoof VH, Calis KA, Nelson LM. Meeting the needs of young women with secondary amenorrhea and spontaneous premature ovarian failure. Obstet Gynecol 2002; 99(5 Pt 1): 720-5.
 30. Singer D, Mann E, Hunter MS, Pitkin J, Panay N. The silent grief: psychosocial aspects of premature ovarian failure. Climacteric 2011; 14(4): 428-37.
 31. Bazarganipour F, Hosseini N, Tagavi SA. Coping strategies in patients with polycystic ovarian syndrome; a qualitative research. Knowledge Health 2014; 9(3): 28-39. [In Persian].
 32. Karimi M, Omani Samani R, Shirkavand A. A qualitative study of the experiences of infertile woman in iran. Payesh Health Monit 2015; 4(4): 453-65. [In Persian].
 33. Savadzadeh S, madadzadeh N. Explanation of emotional feelings of women with infertility: A qualitative study. J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(1): 16-24. [In Persian].
 34. Baghdari N, Torkmannejad Sabzevari M, Karimi Moonaghi H, Rad M, Amiri M. The effect of educational approaches on knowledge and attitude of midwifery students in breaking bad news to patients. J Med Educ Dev 2016; 9(22):1 2-20. [In Persian].