بررسی فراوانی نفروپاتی دیابتی در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده‌ی پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیر واگیر و مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده‌ی پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیر واگیر و مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و و مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دیابت ملیتوس، یک بیماری مزمن متابولیک است که به علت مختل شدن ترشح انسولین ایجاد می‌شود. این مطالعه، با هدف تعیین توزیع فراوانی نفروپاتی دیابتی در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 در شهر اصفهان انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی که در سال‌های 97-1396 در درمانگاه غدد کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد، 301 بیمار زیر 18 سال مبتلا به دیابت نوع 1 انتخاب شدند. با اندازه‌گیری میزان میکروآلبومین به کراتینین تصادفی (Random) ادرار، ابتلای این کودکان به نفروپاتی دیابتی تعیین شد و ارتباط آن با ویژگی‌های دموگرافیک، سوابق بالینی، Hemoglobin A1c (HbA1c) و فشار خون بررسی گردید.یافته‌ها: از بین 301 بیمار مورد مطالعه، 12 نفر (4 درصد) مبتلا به نفروپاتی دیابتی بودند. از بین متغیرهای بررسی شده، کنترل قند خون (020/0 = P)، میانگین HbA1c (001/0 > P) و میانگین فشار خون سیستول (001/0 > P) با بروز نفروپاتی ارتباط معنی‌داری داشت.نتیجه‌گیری: بنا بر یافته‌های این مطالعه، میزان فراوانی نفروپاتی دیابتی در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 در شهر اصفهان 4 درصد می‌باشد و عواملی همچون کنترل مناسب قند خون، فشار خون سیستول و سطح HbA1c با آن ارتباط معنی‌داری دارد. از این رو، لازم است بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 از نظر عوامل خطر نفروپاتی تحت بررسی و مراقبت قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Diabetic Nephropathy in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus

نویسندگان [English]

 • Neda Mostofizadeh 1
 • Atiyeh Rashidi 2
 • Elham Hashemi-Dehkordi 1
 • Mahin Hashemipour 3
 • Arezoo Attari 4
 • Mehryar Mehrkesh 5
 • Yahya Madihi 5
1 Assistant Professor, Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center AND Child Growth and Development Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-Communicable Disease AND Imam Hossein Children's Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine AND Imam Hossein Children's Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Child Growth and Development Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-Communicable Disease AND Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center AND Imam Hossein Children's Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder caused by insulin secretion disorder. The aim of this study was to determine the distribution of diabetic nephropathy in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus in Isfahan City, Iran.Methods: In this cross-sectional study conducted in 2018, in the Pediatric Endocrinology Clinic of Isfahan University of Medical Sciences, 301 patients under the age of 18 years with type 1 diabetes mellitus were selected Then, the ratio of microalbumin to random urinary creatinine, as a method for diagnosis of diabetic nephropathy, was measured, and its relationship with demographic characteristics, clinical history, hemoglobin A1c (HbA1c), and blood pressure was investigated.Findings: Of 301 patients, 12 (4%) had diabetic nephropathy. Among the studied variables, there was a significant relationship between nephropathy with blood glucose control (P = 0.020), mean HbA1c (P < 0.001), and mean systolic blood pressure (P < 0.001).Conclusion: The results of this study showed that the prevalence of diabetic nephropathy in children with type 1 diabetes mellitus in Isfahan was 4%, and some of risk factors such as proper control of blood glucose, systolic blood pressure, and HBA1C levels were significantly associated with it. Therefore, patients with type 1 diabetes mellitus should be monitored for risk factors of nephropathy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetic nephropathy
 • Type 1 diabetes
 • Adolescent
 1. Giorgino F, Laviola L, Cavallo PP, Solnica B, Fuller J, Chaturvedi N. Factors associated with progression to macroalbuminuria in microalbuminuric Type 1 diabetic patients: the EURODIAB Prospective Complications Study. Diabetologia 2004; 47(6): 1020-8.
 2. Hovind P, Tarnow L, Rossing P, Jensen BR, Graae M, Torp I, et al. Predictors for the development of microalbuminuria and macroalbuminuria in patients with type 1 diabetes: inception cohort study. BMJ 2004; 328(7448): 1105.
 3. Jones CA, Krolewski AS, Rogus J, Xue JL, Collins A, Warram JH. Epidemic of end-stage renal disease in people with diabetes in the United States population: Do we know the cause? Kidney Int 2005; 67(5): 1684-91.
 4. Caramori ML, Fioretto P, Mauer M. Enhancing the predictive value of urinary albumin for diabetic nephropathy. J Am Soc Nephrol 2006; 17(2): 339-52.
 5. KDOQI. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Diabetes and Chronic Kidney Disease. Am J Kidney Dis 2007; 49(2 Suppl 2): S12-154.
 6. Silverstein J, Klingensmith G, Copeland K, Plotnick L, Kaufman F, Laffel L, et al. Care of children and adolescents with type 1 diabetes: A statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2005; 28(1): 186-212.
 7. Lambers Heerspink HJ, Gansevoort RT, Brenner BM, Cooper ME, Parving HH, Shahinfar S, et al. Comparison of different measures of urinary protein excretion for prediction of renal events. J Am Soc Nephrol 2010; 21(8): 1355-60.
 8. Witte EC, Lambers Heerspink HJ, de Zeeuw D, Bakker SJ, de Jong PE, Gansevoort R. First morning voids are more reliable than spot urine samples to assess microalbuminuria. J Am Soc Nephrol 2009; 20(2): 436-43.
 9. Hosseini SM, Amini M, Roosta S, Beigrezaei S. Trends of serum creatinine among patients with type 2 diabetes in Isfahan endocrine and metabolism research center; a longitudinal study. J Prev Epidemiol 2017; 2(1): e01.
 10. Klein R. Hyperglycemia and microvascular and macrovascular disease in diabetes. Diabetes Care 1995; 18(2): 258-68.
 11. Stratton Irene M, Adler Amanda I, Neil H Andrew W, Matthews David R, Manley Susan E, Cull Carole A, et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): Prospective observational study. BMJ 2000; 321: 405.
 12. Zimmet P, Alberti KG, Shaw J. Global and societal implications of the diabetes epidemic. Nature 2001; 414(6865): 782-7.
 13. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. International Diabetes Federation: A consensus on Type 2 diabetes prevention. Diabet Med 2007; 24(5): 451-63.
 14. Razavi Z, Momtaz HE, Sahari S. Frequency of microalbuminuria in type 1 diabetic children. Iran J Pediatr 2009; 19(4): 404-8.
 15. Basiratnia M, Abadi SF, Amirhakimi GH, Karamizadeh Z, Karamifar H. Ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents with type-1 diabetes mellitus and its relation to diabetic control and microalbuminuria. Saudi J Kidney Dis Transpl 2012; 23(2): 311-5.
 16. Abdel-Motal UM, G A, Abdelalim EM, Ponnuraja C, Iken K, Jahromi M, et al. Prevalence of nephropathy in type 1 diabetes in the Arab world: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Metab Res Rev 2018; 34(7): e3026.
 17. Omar MA, Rezk MM, El-Kafoury AA, Kandil MS. Microalbuminuria and glycated hemoglobin in children with type 1 diabetes mellitus. Alexandria J Med 2015; 51(1): 83-8.
 18. Cizmecioglu FM, Noyes K, Bath L, Kelnar C. Audit of microalbumin excretion in children with type I diabetes. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2009; 1(3): 136-43.
 19. Lutale JJ, Thordarson H, Abbas ZG, Vetvik K. Microalbuminuria among type 1 and type 2 diabetic patients of African origin in Dar Es Salaam, Tanzania. BMC Nephrol 2007; 8: 2.
 20. Raile K, Galler A, Hofer S, Herbst A, Dunstheimer D, Busch P, et al. Diabetic nephropathy in 27,805 children, adolescents, and adults with type 1 diabetes: effect of diabetes duration, A1C, hypertension, dyslipidemia, diabetes onset, and sex. Diabetes Care 2007; 30(10): 2523-8.
 21. Huang CY, Ting WH, Lo FS, Tsai JD, Sun FJ, Chan CI, et al. Factors associated with diabetic nephropathy in children, adolescents, and adults with type 1 diabetes. J Formos Med Assoc 2017; 116(12): 924-32.
 22. Roy MS, Affouf M, Roy A. Six-year incidence of proteinuria in type 1 diabetic African Americans. Diabetes Care 2007; 30(7): 1807-12.
 23. Moore TH, Shield JP. Prevalence of abnormal urinary albumin excretion in adolescents and children with insulin dependent diabetes: the MIDAC study. Microalbinuria in Diabetic Adolescents and Children (MIDAC) research group. Arch Dis Child 2000; 83(3): 239-43.
 24. Twyman S, Rowe D, Mansell P, Schapira D, Betts P, Leatherdale B. Longitudinal study of urinary albumin excretion in young diabetic patients--Wessex Diabetic Nephropathy Project. Diabet Med 2001; 18(5): 402-8.
 25. Daneman D. Early diabetes-related complications in adolescents: risk factors and screening. Horm Res 2005; 63(2): 75-85.
 26. Salgado PP, Silva IN, Vieira EC, Simoes e Silva AC. Risk factors for early onset of diabetic nephropathy in pediatric type 1 diabetes. J Pediatr Endocrinol Metab 2010; 23(12): 1311-20.