تأثیر وضعیت‌های متفاوت بر تعیین درجه‌ی مالامپاتی اصلاح شده به ‌منظور پیش‌بینی دشواری تهویه با ماسک و درجه‌بندی لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری دشوار در بیماران کاندیدای جراحی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار، گروه پرستاری بزرگسالان و سالمندان، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 مربی، گروه اتاق عمل،دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: تهویه‌ی ناکافی با ماسک و لوله‌گذاری دشوار تراشه، از شایع‌ترین عواقـب وخـیم تنفـسی در حیطـه‌ی بیهوشـی است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر وضعیت متفاوت بر تعیین درجه‌ی مالامپاتی اصلاح شده به ‌منظور پیش‌بینی دشواری تهویه با ماسک و درجه‌بندی لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری دشوار در بیماران کاندیدای جراحی بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی ارزش تشخیصی، بر روی 385 بیمار، آزمون مالامپاتی در وضعیت‌های مختلف خوابیده و نشسته آبسلانگ و بدون آبسلانگ انجام شد و توسط فرد ناآگاه نسبت بـه وضـعیت مالامپـاتی، نمـای لارنگوسـکوپی و میـزان دشواری لوله‌گذاری بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل از این چهار حالت، آزمون مالامپاتی در پیش‌گویی نمای لارنگوسکوپی و میزان دشواری لوله‌گذاری مقایسه شد.یافته‌ها: تمامی حالات آزمون مالامپاتی از ارزش تشخیصی قابل قبولی برخوردار بودند (001/0 > P). دقت آزمون مالامپاتی در حالت «خوابیده با دهان باز» از سایر حالت‌ها کمتر بود و دو حالت نشسته با آبسلانگ و خوابیده با دهان باز، ارزش تشخیصی مناسبی برای ارزیابی موارد دشوار و راحت تهویه با ماسک نداشتند (050/0 > P). دقت آزمون مالامپاتی در حالت «خوابیده با دهان باز» از سایر حالات این آزمون کمتر بود، اما با وجود دقت کم، این وضعیت دارای بالاترین حساسیت (100 درصد) بود. ارزش اخباری مثبت نشسته و خوابیده با آبسلانگ در ارتباط با لارنگوسکوپی از سایر حالت‌ها بیشتر بود.نتیجه‌گیری: طبق نتایج این بررسی، آزمون مالامپاتی در حالت خوابیده با آبسلانگ دارای هم‌خوانی بهتری در تعیین میزان دشواری لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Positions on Determining the Modified Mallampati Class in Order to Predict the Difficulty of Ventilation with Mask, and the Laryngoscopy Grade and Difficult Intubation in Candidates for Surgery

نویسندگان [English]

 • Sahar Chabipour-Mahmoudizadeh 1
 • Shahram Etemadifar 2
 • Gholamreza Shabanian 3
 • Kobra Nourian 4
 • Morteza Sedehi 5
1 Department of Critical Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Sharekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Adults and Geriatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Sharekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
3 Associate Professor, Department of A Anesthesiology, School of Medicine, Sharekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
4 Instructor, Department of Operating Room, School of Nursing and Midwifery, Sharekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
5 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Sharekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: Inadequate ventilation with mask and difficult intubation are the most common adverse respiratory outcomes in patient undergoing anesthesia .The aim of this study was to compare Mallampati test in different sitting positions in traditional approach and during phonation for predicting difficult laryngoscopy and intubation in candidates for surgery.Methods: In this diagnostic value study on 385 patients, in different positions of supine and sitting with and without abeslang, Mallampati test was examined by a blind person regarding the condition of the mallmpati, laryngoscopy grade, and the severity of intubation. The results of these four positions of mallampati were compared in predicting laryngoscopy grade and the severity of intubation.Findings: All mallampati test scenarios had acceptable diagnostic value (P < 0.001). The accuracy of the Mallampati test in supine position with open mouth was lower than in other cases, and in the both positions of sitting with abeslang and supine with open mouth, diagnostic values were not suitable for assessing difficult and comfortable mask ventilation (P > 0.050). Mallampati test accuracy in supine position with open mouth was less than other positions. However, with a low accuracy, this position had the highest sensitivity (100%). Positive predictive values of supine and sitting positions with abeslang were higher than other positions.Conclusion: According to the results of this study, the Malamapati test in the position of supine with abeslang was better in determining the severity of laryngoscopy and intubation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laryngoscopy
 • Ventilation
 • Intubation, endotracheal
 1. Saran JS, Dooley JW. Advanced and difficult airway management in the ICU. In: LaRosa JA, editor. Adult critical care medicine: A clinical casebook. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2019. p. 249-66.
 2. Rahimzadeh G, Farshidi F, Rezai MS, Rezai S. The effect of bacteriophages against gram-negative bacteria infections in vivo: A systematic review. J Isfahan Med Sch 2019; 37(524): 427-34. [In Persian].
 3. Rahimzadeh G, Saeedi M, Farshidi F, Rezai MS. Phage therapy in treatment of gram-negative bacterial infections: A systematic review . J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 28(165): 203-12. [In Persian].
 4. Susheela T, Anju G, Reeta S, Kirti K. Edentulous patient and face mask ventilation. Indian J Anesth 2008; 52(3): 347-8.
 5. Rasooli S, Parish M, Moslemi F. The comparative study of Mallampati classification and laryngoscopic grading for airway assessment. Med J Tabriz Univ Med Sci 2006; 28(2): 71-5. [In Persian].
 6. Sridhar P. An analysis of univariate indices versus multivariate indices for predicting difficult airway and the usefulness of levering laryngoscope Mccoy blade in difficult intubation. Indian J Appl Res 2017; 7(12): 42-51.
 7. Hosein Khan Z, Arbabi Sh, Ebrahim Soltani A. Airway: Historical background, preoperative assessment and management of elective and emergency airway problems (review article). Tehran Univ Med J 2008; 65(1): 1-12. [In Persian].
 8. Hanouz JL, Bonnet V, Buleon C, Simonet T, Radenac D, Zamparini G, et al. Comparison of the Mallampati classification in sitting and supine position to predict difficult tracheal intubation: A prospective observational cohort study. Anesth Analg 2018; 126(1): 161-9.
 9. Lee A, Fan LT, Gin T, Karmakar MK, Ngan Kee WD. A systematic review (meta-analysis) of the accuracy of the Mallampati tests to predict the difficult airway. Anesth Analg 2006; 102(6): 1867-78.
 10. Hussain Khan Z, Eskandari S, Rahimi M, Makarem J, Meysamie A, Khorasani AM, et al. The comparison of mallampati test in supine and sitting position in traditional approach and during phonation for predicting of difficult laryngoscopy and intubation. Tehran Univ Med J 2012; 70(6): 357-64. [In Persian].
 11. Singhal V, Sharma M, Prabhakar H, Ali Z, Singh GP. Effect of posture on mouth opening and modified Mallampati classification for airway assessment. J Anesth 2009; 23(3): 463-5.
 12. Hussain Khan Z, Eskandari S, Yekaninejad MS. A comparison of the Mallampati test in supine and upright positions with and without phonation in predicting difficult laryngoscopy and intubation: A prospective study. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2015; 31(2): 207-11.
 13. Cattano D, Panicucci E, Paolicchi A, Forfori F, Giunta F, Hagberg C. Risk factors assessment of the difficult airway: An Italian survey of 1956 patients. Anesth Analg 2004; 99(6): 1774-9.
 14. Srinivasan C, Kuppuswamy B. Comparison of validity of airway assessment tests for predicting difficult intubation. Indian Anaesthetists' Forum 2017; 18(2): 63-8.
 15. Healy DW, LaHart EJ, Peoples EE, Jewell ES, Bettendorf RJ, Jr., Ramachandran SK. A comparison of the Mallampati evaluation in neutral or extended cervical spine positions: A retrospective observational study of >80 patients. Br J Anaesth 2016; 116(5): 690-8.