تأثیر تجویز محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم (GIK) بر پیامدهای بالینی پس از اعمال جراحی قلب اطفال تحت پمپ قلبی- ریوی: یک کارآزمایی بالینی یک سو کور

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات بیهوشی قلب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات جراحی قلب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با وجود بیش از 40 سال بررسی‌های انجام گرفته در خصوص تأثیر محلول Glucose-Insulin-Potassium (GIK) بر پیامدهای بالینی جراحی قلب، استفاده و تأثیر آن همچنان چالش برانگیز است. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر محلول GIK بر پیامدهای بالینی پس از اعمال جراحی قلب اطفال تحت پمپ قلبی- ریوی انجام گرفت.روش‌ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 49 نفر بیمار کاندیدای عمل جراحی قلب با استفاده از بای‌پس قلبی- ریوی در کودکان زیر 12 سال در بیمارستان شهید چمران اصفهان انجام شد. بیماران به دو گروه مورد (25 = n) و شاهد (24 = n) تقسیم شدند. گروه مورد یا GIK، محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم و گروه شاهد، محلول نرمال‌سالین دریافت کردند. آریتمی، فراوانی مصرف داروهای انسولین و آدرنالین، نیاز به شوک، مدت زمان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ و بیمارستان و فشار خون در هر دو گروه ثبت شد. داده‌ها در دو گروه با استفاده از آزمون‌های Independent t، 2χ و Repeated measures ANOVA مورد واکاوی قرار گرفت.یافته‌ها: مصرف محلول GIK باعث کاهش معنی‌داری در نیاز به شوک پس از عمل جراحی، فراوانی آریتمی، مدت زمان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و بیمارستان و کاهش مصرف داروهای اینوتروپ در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0 > P).نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه، می‌توان بیان کرد که استفاده از محلول GIK به هنگام عمل جراحی قلب، باعث کاهش پیامدهای بالینی، از جمله کاهش مدت زمان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و بیمارستان، زمان پمپ قلبی ریوی حین عمل، دفعات نیاز به شوک قلبی حین عمل و داشتن آریتمی پس از عمل جراحی قلب باز در اطفال می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Glucose-Insulin-Potassium (GIK) Administration on Clinical Outcomes after Pediatric Cardiac Surgeries with Cardiopulmonary Bypass: A Single-Blind Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Azadeh Tavangar 1
 • Mojtaba Mansouri 2
 • Gholamreza Massoumi 2
 • Hamid Bigdelian 3
1 Resident, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Heart Anesthesiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine AND Heart Anesthesiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: With more than 40 years of research on the effects of glucose-insulin-potassium (GIK) solution on the clinical consequences of heart surgery, its use and impact are still challenging, Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of GIK solution on clinical outcomes after pediatric heart surgeries with cardiopulmonary bypass.Methods: This clinical trial study was performed on 49 patients undergoing cardiac surgery by using cardiopulmonary bypass in children aged younger than 12 years in Shahid Chamran hospital, Isfahan, Iran. Patients were divided into two groups of GIK (25 people) and control (24 people). The GIK group received GIK solution, and the control group received normal saline solution. Arrhythmia, the frequency of taking insulin and adrenaline drugs, the need for cardiac shock, hospitalization and intensive care unit (ICU) time, and blood pressure were recorded in both groups. Data were analyzed using independent t, chi-square, and repeated measures ANOVA tests.Findings: The use of GIK solution significantly reduced the need for postoperative shock, the frequency of arrhythmia, duration of hospitalization, and the amount of inotrope drugs in comparison with the control group (P < 0.05).Conclusion: According to the results of the study, the use of GIK solution during cardiac surgery can reduce clinical outcomes such as hospitalization and ICU time, the need for cardiac shock, and arrhythmia after open-heart surgery in pediatric patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Glucose
 • Insulin
 • Potassium
 • Heart Surgery
 • Pediatrics
 • Cardiopulmonary bypass
 1. Kliegman R, Kliegman RM, Behrman RE, Nelson WE, Jenson HB. Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia, PA: Saunders; 2007.
 2. Hill AG, Groom RC, Akl BF, Lefrak EA, Kurusz, M. 1990 Pediatric perfusion survey: Expanded multivariate analysis. Proc Am Acad Cardiovasc Perfusion 1991; 12: 96-10.
 3. Hickey KG. Cardiovascular nutrition: Disease management and prevention. Med Sci Sports Exerc 2005; 37(6): 1080.
 4. Doenst T, Bothe W, Beyersdorf F. Therapy with insulin in cardiac surgery: Controversies and possible solutions. Ann Thorac Surg 2003; 75(2): S721-S728.
 5. Bothe W, Olschewski M, Beyersdorf F, Doenst T. Glucose-insulin-potassium in cardiac surgery: a meta-analysis. Ann Thorac Surg 2004; 78(5): 1650-7.
 6. Sodi-Pallares D, Testelli MR, Fishleder BL, Bisteni A, Medrano GA, Friedland C, et al. Effects of an intravenous infusion of a potassium-glucose-insulin solution on the electrocardiographic signs of myocardial infarction. A preliminary clinical report. Am J Cardiol 1962; 9: 166-81.
 7. Mittra B. Potassium, glucose, and insulin in treatment of myocardial infarction. Lancet 1965; 2(7413): 607-9.
 8. Lundman T, Orinius E. Insulin-glucose-potassium infusion in acute myocardial infarction. Acta Med Scand 1965; 178(4): 525-8.
 9. Aghadavoudi O, Safavi SM, Honarmand A, Pourseirafi S. The role of glucose-insulin-potassium in myocardial protection during on-pump coronary artery bypass graft surgery. J Isfahn Med Sch 2011; 28(120): 1505-12. [In Persian].
 10. Girard C, Quentin P, Bouvier H, Blanc P, Bastien O, Lehot JJ, et al. Glucose and insulin supply before cardiopulmonary bypass in cardiac surgery: A double-blind study. Ann Thorac Surg 1992; 54(2): 259-63.
 11. Lazar HL, Chipkin S, Philippides G, Bao Y, Apstein C. Glucose-insulin-potassium solutions improve outcomes in diabetics who have coronary artery operations. Ann Thorac Surg 2000; 70(1): 145-50.
 12. Ellenberger C, Sologashvili T, Kreienbuhl L, Cikirikcioglu M, Diaper J, Licker M. Myocardial protection by glucose-insulin-potassium in moderate- to high-risk patients undergoing elective on-pump cardiac surgery: A randomized controlled trial. Anesth Analg 2018; 126(4): 1133-41.
 13. Hirata Y. Cardiopulmonary bypass for pediatric cardiac surgery. Gen Thorac Cardiovasc Surg 2018; 66(2): 65-70.