ارزیابی استرس شغلی در میان کارکنان بیمارستان الزهرا (س)؛ بزرگ‌ترین مرکز درمانی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 واحد بهداشت حرفه‌ای، بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی کاری شاغلین، یک عامل اساسی در جذب افراد واجد صلاحیت، متعهد و با انگیزه برای سازمان‌های بهداشتی- درمانی می‌باشد. استرس شغلی، از عواملی است که بر کیفیت زندگی کاری پرسنل بهداشتی- درمانی و ارایه‌ی خدمات سلامتی تأثیر می‌گذارد. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی استرس شغلی کارکنان بهداشتی- درمانی شاغل در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بود.روش‌ها: مطالعه‌ی مقطعی حاضر، بر 581 نفر از کارکنان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام گرفت. افراد مورد مطالعه، با روش Quoto-random sampling در 8 رده‌ی کاری شامل پرستار (290 نفر)، کمک بهیار (88 نفر)، اداری (72 نفر)، تکنیسین اتاق عمل (37 نفر)، تکنیسین بیهوشی (36 نفر)، ماما (21 نفر)، تکنیسین آزمایشگاه (20 نفر) و تکنیسین رادیولوژی (17 نفر) وارد مطالعه شدند. پرسش‌نامه‌ی استرس شغلی (Health and safety executive یا HSE) توسط شرکت کنندگان به روش خود اظهاری تکمیل شد. چک لیست مطالعه، شامل خصوصیات دموگرافیک و عوامل شغلی نظیر رده‌ی شغلی، بخش محل خدمت، نوع رابطه‌ی استخدامی، سابقه‌ی کار و شیفت کاری کارکنان نیز ثبت و مقایسه گردید.یافته‌ها: نمره‌ی کلی استرس شغلی، برابر با 5/16 ± 1/118 بود که بالاترین نمره‌ها بر اساس پرسش‌نامه‌ی HSE در حیطه‌ی تقاضا و سپس، نقش وجود داشت. رده‌ی شغلی با نمره‌ی کلی استرس شغلی و با حیطه‌ی ارتباط و کنترل ارتباط معنی‌داری داشت که بیشترین میزان استرس در پرسنل تکنیسین اتاق عمل و کمترین آن در پرسنل مامایی دیده شد (050/0 > P). نمره‌ی کلی استرس شغلی، از نظر بخش محل خدمت افراد مورد پژوهش با سابقه‌ی کار، شغل دوم و نوع شیفت تفاوت معنی‌داری نداشت (050/0 > P)؛ همچنین، شیفت کاری با حیطه‌ی نقش، ارتباط معنی‌داری نشان داد (050/0 > P). نوع رابطه‌ی استخدامی با نمره‌ی استرس کلی و با حیطه‌های ارتباط، حمایت مسؤول و کنترل ارتباط معنی‌داری نشان داد (050/0 > P).نتیجه‌گیری: از مجموعه یافته‌های مطالعه، چنین برمی‌آید که استرس شغلی در میان کارکنان بیمارستان الزهرا (س)، در میان رده‌های شغلی مختلف تفاوت معنی‌داری دارد که لازم است توجه بیشتری برای کاهش استرس در رده‌های شغلی پر استرس نظیر تکنیسین اتاق عمل و پرستار، به عمل آید. با توجه به ارتباط شیفت کاری و نوع رابطه‌ی استخدامی با بعضی حیطه‌های استرس شغلی، لازم است مدیران دانشگاه و بیمارستان نسبت به تبدیل رابطه‌ی استخدامی از موقت به دایم و تنظیم برنامه‌های شیفت کاری پرسنل، توجه بیشتری معطوف نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Job Stress among the Employees of Alzahra Hospital; the Largest Healthcare Center in Isfahan Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Alireza Safaeian 1
 • Reza Rouzbahani 1
 • Negah Tavakolifard 1
 • Sammah Mzannar 2
 • Sayed Mohammad Fatemi 3
 • Firouzeh Abbasi 3
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Occupational Health Unit, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The quality of working life of workforce is a factor in attracting qualified, tactful, and motivated people to health-care organizations. Job stress is one of the factors that affect quality of service delivery. The aim of this study was to investigate occupational stress of health-care staff working in Alzahra hospital, the largest healthcare center of Isfahan Province, Iran.Methods: A cross sectional study was performed on 581 employees of Alzahra hospital. The subjects were sampled using quoto-random sampling method in 8 occupations including nurses (290 cases), care aides (88 cases), office workers (72 cases), operating room personnel (37 cases), anesthesia technicians (36 cases), midwives (21 cases), laboratory staff (20 cases), and radiology staff (17 cases). The Health and Safety Executive (HSE) Health Stress Questionnaire was completed by participants in self-administration. The checklist of the study, including demographic characteristics and occupational factors (job title, the place of service for employment, contract type, work history, and employee shift) was also completed and compared.Findings: Total stress score according to HSE questionnaire was 118.1 ± 6.5, and the highest score was in demands and role subscale. The job title had a significant relationship with the total score of job stress and as well with control and role subscale (P < 0.050). The highest stress was seen among the operating room technicians, and the lowest among midwifery personnel. Overall, there was no significant difference in the overall job stress score in terms of service area of the employees, work experience, second job, and type of shift (P > 0.050); otherwise, there was a significant relationship between type of shift with role subscale (P < 0.050). There was a significant relationship between the type of contract with total stress score (P < 0.050).Conclusion: The findings of this study indicate that job stress among employees of Alzahra hospital is significantly different among various job titles, which requires more attention to reduce stress in stressful jobs such as operating room technicians and nurses. Considering the relationship between shiftwork and contract type with some subscales of job stress, managers need to pay more attention to convert contracts from temporary to permanent, and preparation of staff shift schedules.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Occupational stress
 • Healthcare workers
 • Cross-sectional studies
 • Iran
 1. Mosadeghrad AM, Ferlie E, Rosenberg D. A study of relationship between job stress, quality of working life and turnover intention among hospital employees. Health Serv Manage Res 2011; 24(4): 170-81.
 2. Michie S. Causes and management of stress at work. Occup Environ Med 2002; 59(1): 67-72.
 3. Robinson JR, Clements K, Land C. Workplace stress among psychiatric nurses. Prevalence, distribution, correlates, and predictors. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv 2003; 41(4): 32-41.
 4. McGowan B. Self-reported stress and its effects on nurses. Nurs Stand 2001; 15(42): 33-8.
 5. McVicar A. Workplace stress in nursing: A literature review. J Adv Nurs 2003; 44(6): 633-42.
 6. McCann L, Hughes CM, Adair CG, Cardwell C. Assessing job satisfaction and stress among pharmacists in Northern Ireland. Pharm World Sci 2009; 31(2): 188-94.
 7. Oginska-Bulik N. Occupational stress and its consequences in healthcare professionals: the role of type D personality. Int J Occup Med Environ Health 2006; 19(2): 113-22.
 8. Gandham SR. Occupational stress: Time for a policy. Safety and Health Practitioner 2000; 18(1): 20-1.
 9. Shapiro SL, Astin JA, Bishop SR, Cordova M. Mindfulness-based stress reduction for health care professionals: results from a randomized trial. Int J Stress Manag 2005; 12(2): 164-76.
 10. Firth-Cozens J. Individual and organizational predictors of depression in general practitioners. Br J Gen Pract 1998; 48(435): 1647-51.
 11. Redfern S, Hannan S, Norman I, Martin F. Work satisfaction, stress, quality of care and morale of older people in a nursing home. Health Soc Care Community 2002; 10(6): 512-7.
 12. Chiu CK, Chien CS, Lin CP, Hsiao CY. Understanding hospital employee job stress and turnover intentions in a practical setting: The moderating role of locus of control. J Manag Dev 2005; 24(10): 837-55.
 13. Lambert EG, Paoline EA. The influence of individual, job, and organizational characteristics on correctional staff job stress, job satisfaction, and organizational commitment. Crim Justice Rev 2008; 33(4): 541-64.
 14. Cartledge S. Factors influencing the turnover of intensive care nurses. Intensive Crit Care Nurs 2001; 17(6): 348-55.
 15. Bagheri B, Meshkini F, Dinarvand K, Alikhani Z, Haysom M, Rasouli M. Life psychosocial stresses and coronary artery disease. Int J Prev Med 2016; 7: 106.
 16. MacKay CJ, Cousins R, Kelly PJ, Lee S, Ron H. McCaig RH. ‘Management Standards’ and work-related stress in the UK: Policy background and science. Work & Stress 2004; 18(2): 91-112.
 17. Azad Marzabadi E, Gholami Fesharaki M. Reliability and validity assessment for the hse job stress questionnaire. Journal of Behavioral Sciences 2011; 4(4): 291-7. [In Persian].
 18. McAllister M, McKinnon J. The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines: A critical review of the literature. Nurse Educ Today 2009; 29(4): 371-9.
 19. Donyavi V, Koohian K, Soleiman Meigooni S, Akbari M. Survey of occupational stress scale on nurses in a military hospital in Tehran – 2012. Nurse and Physician within War 2013; (19-20): 9-13. [In Persian].
 20. Ghassemi-Pirbalouti M, Ahmadi R, Alavi-Eshkaftaki SS. Association of organizational culture and job stress with mental health in nurses in Hajar and Kashani hospitals of Shahrekord city. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2013; 2(3): 53-63. [In Persian].
 21. Khamseh F, Roohi H, Ebaady A, Hajiamini Z, Salimi H, Radfar S. Survey relationship between demographic factors and stress, anxiety and ?depression in nurses working in selected hospitals in Tehran city ?. J Holist Nurs Midwifery 2011; 21(1): 13-21. [In Persian].
 22. Hosseini Z, Hazavehei M, Imanzad M, Ghanbarnejad A, Gharlipour Gharghani Z. Occupational stress and mental health relationship in nurses. J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci 2013; 23(82): 55-62. [In Persian].
 23. Coffey LC, Skipper JK, Jung FD. Nurses and shift work: Effects on job performance and job-related stress. J Adv Nurs 1988; 13(2): 245-54.
 24. Pietroiusti A, Neri A, Somma G, Coppeta L, Iavicoli I, Bergamaschi A, et al. Incidence of metabolic syndrome among night-shift healthcare workers. Occup Environ Med 2010; 67(1): 54-7.
 25. Han K, Trinkoff AM, Storr CL, Geiger-Brown J. Job stress and work schedules in relation to nurse obesity. J Nurs Adm 2011; 41(11): 488-95.
 26. Wilkinson RG. The impact of inequality: How to make sick societies healthier. New York, NY: The New Press; 2005.