بررسی تأثیر کرم بابونه بر بهبود زخم فشاری درجه‌ی یک در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه: مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی و گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی و گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دکتری شیمی فیزیک، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر کرم بابونه بر بهبودی زخم فشاری درجه‌ی ‌یک بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های الزهرا (س) و امین اصفهان و بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان، انجام شد.روش‌ها: این مطالعه بر روی دو گروه 35 نفره از بیماران بخش‌های مراقبت ویژه که دارای زخم فشاری درجه‌ی یک در نواحی مختلف بدن بودند، انجام‌ شد. در گروه شاهد، برای بیماران فقط مراقبت‌های معمول استاندارد پیش‌گیری از زخم فشاری مانند تغییر وضعیت، استفاده از تشک مواج و... استفاده ‌شد و زخم آن‌ها با سرم نرمال سالین شستشو داده شد. در گروه مداخله، علاوه بر روش‌های ‌گفته شده، از کرم بابونه بر روی محل زخم استفاده گردید و این کار به مدت 7 روز پی‌گیری شد. با استفاده از ابزار Pressure ulcer scale for healing (PUSH)، در روزهای اول، چهارم و هفتم مطالعه، میزان بهبود زخم فشاری مشخص و ثبت شد و پرسش‌نامه‌ها در دو گروه با هم مقایسه گردید.یافته‌ها: در روزهای چهارم و هفتم، میانگین نمره‌ی زخم فشاری گروه مداخله به‌ طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (001/0 > P). ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ نمره‌ی زخم فشاری در گروه مداخله، 25/2 ± 44/6 گزارش شد که اﯾﻦ ﻧﻤﺮه در روز هفتم به 12/1 ± 33/0 کاهش‌ یافت. در ﮔﺮوه شاهد، نمره‌ی زخم فشاری اوﻟﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ، 93/1 ± 86/5 ﺑﻮد و در روز هفتم به 40/2 ± 14/8 افزایش ‌یافت.نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که استفاده از کرم بابونه در درمان زخم‌های فشاری درجه‌ی یک تأثیرگذار است. پیشنهاد می‌گردد به ‌منظور بررسی تأثیر بابونه بر بهبودی زخم‌های فشاری درجه‌ی دو، تحقیقات گسترده‌تری صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Chamomile Cream on First-Degree Pressure Ulcer in Patients Admitted to Intensive Care Units; A Randomized Clinical Trial Study

نویسندگان [English]

 • Maryam Hashemi 1
 • Narges Kheirollahi 2
 • Ahmad Reza Yazdannik 3
 • Mohammad Reza Memarzadeh 4
1 MSc Student, Department of Critical Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Instructor, Nursing and Midwifery Care Research Center AND Department of Critical Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center AND Department of Critical Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 PhD in Physical Chemistry, Medicinal Plants Research Center of Barij, Kashan, Iran
چکیده [English]

Background: The aim of this study was to determine the effect of chamomile cream on healing of first-degree pressure ulcer in patients admitted to intensive care units (ICUs) of Alzahra and Amin hospitals of Isfahan City, and Imam Hossein hospital of Golpayegan City, Iran.Methods: This study was performed on two groups of 35 patients in ICUs who had first-degree pressure ulcer in different parts of the body. In the control group, patients received only standard care for pressure ulcer prevention, including positional change, use of wavy mattresses, etc. The wound was washed with normal saline. In intervention group, more than the standard care, chamomile cream was used in ulcer for 7 days. The work was followed up for 7 days according to Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) on the first, fourth, and seventh days of the study of pressure ulcer healing, and the questionnaires were compared between the two groups.Findings: At the fourth and seventh days of the study, the mean PUSH scores of pressure ulcer were significantly lower in intervention group (P < 0.001). Before intervention, the mean PUSH score of pressure ulcer in intervention group was 6.44 ± 2.25, which reduced to 1.33 ± 1.12 at the seventh day. In control group, the first assessment of the PUSH score was 5.86 ± 1.93, which increased to 8.14 ± 2.40 at the seventh day.Conclusion: It seems that using chamomile cream is effective in the treatment of first-degree pressure ulcers. Further studies are suggested to investigate the effect of chamomile on healing of second-degree pressure ulcers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pressure ulcer
 • Chamomile
 • Intensive care units
 1. Lechner A, Lahmann N, Neumann K, Blume-Peytavi U, Kottner J. Dry skin and pressure ulcer risk: A multi-center cross-sectional prevalence study in German hospitals and nursing homes. Int J Nurs Stud 2017; 73: 63-9.
 2. Tubaishat A, Papanikolaou P, Anthony D, Habiballah L. Pressure ulcers prevalence in the acute care setting: A systematic review, 2000-2015. Clin Nurs Res 2018; 27(6): 643-59.
 3. Saifollahi Z, Bolourchifard F, Borhani F, Ilkhani M, Jumbarsang S. Correlation between nurses' knowledge and quality of nursing care for prevention of pressure ulcers in intensive care units. Hayat 2016; 22(1): 90-101. [In Persian].
 4. National Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide 2014 [Online]. [cited 2014 Oct 16]; Available from: URL: https://www.npuap.org/wp-content/uploads/2014/08/Updated-10-16-14-Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf
 5. Alderden J, Zhao YL, Zhang Y, Thomas D, Butcher R, Zhang Y, et al. Outcomes associated with stage 1 pressure injuries: A retrospective cohort study. Am J Crit Care 2018; 27(6): 471-6.
 6. Deng X, Yu T, Hu A. Predicting the Risk for hospital-acquired pressure ulcers in critical care patients. Crit Care Nurse 2017; 37(4): e1-e11.
 7. Akbari SA, Doshmanghir L, Neghahban Z, Ghiasipour M, Beheshtizavareh Z. Rate of pressure ulcers in intensive units and general wards of Iranian hospitals and methods for their detection. Iran J Public Health 2014; 43(6): 787-92.
 8. Karimian M, Sarokhani D, Sarokhani M, Sayehmiri K, Mortazavi Tabatabai SA. Prevalence of bedsore in Iran: A systematic review and meta-analysis. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(136): 202-10. [In Persian].
 9. Roberts S, Wallis M, McInnes E, Bucknall T, Banks M, Ball L, et al. Patients' perceptions of a pressure ulcer prevention care bundle in hospital: A qualitative descriptive study to guide evidence-based practice. Worldviews Evid Based Nurs 2017; 14(5): 385-93.
 10. Benevides JL, Coutinho JFV, Tom MABG, Gubert FA, Silva TBC, de Oliveira SKP. Nursing strategies for the prevention of pressure ulcers in intensive therapy: Integrative review. Journal of Nursing UFPE on line 2017; 11(5): 1943-52. [In Portuguese].
 11. Komici K, Vitale DF, Leosco D, Mancini A, Corbi G, Bencivenga L, et al. Pressure injuries in elderly with acute myocardial infarction. Clin Interv Aging 2017; 12: 1495-501.
 12. Spetz J, Brown DS, Aydin C, Donaldson N. The value of reducing hospital-acquired pressure ulcer prevalence: An illustrative analysis. J Nurs Adm 2013; 43(4): 235-41.
 13. Ahmadian F, Hekmatpou D, Eghbali M, Farsaei S. Effectiveness of Henna (Lawsonia inermis) on prevention of pressure ulcer among hospitalized patients in intensive care units [MSc Thesis]; Arak, Iran: Arak University of Medical Sciences; 2016. [In Persian].
 14. Saghaleini S, Dehghan K, Shadvar K, Mahmoodpoor A, Sanaie S, Ostadi Z. Bedsore: Epidemiology; risk factors; classification; assessment scales and management. Arch Anesth & Crit Care 2016; 2(3): 226-30.
 15. Han G, Ceilley R. Chronic wound healing: A review of current management and treatments. Adv Ther 2017; 34(3): 599-610.
 16. Spencer CN, Lopez G, Cohen L, Urbauer DL, Hallman DM, Fisch MJ, et al. Nurse and patient characteristics predict communication about complementary and alternative medicine. Cancer 2016; 122(10): 1552-9.
 17. Afzali SF, Shariatmadari H, Hajabbasi MA. Sodium chloride effects on seed germination, growth and ion concentration in chamomile (Matricaria chamomilla). Iran Agric Res 2011; 29(2): 107-18.
 18. Murti K, Panchal MA, Gajera V, Solanki J. Pharmacological properties of Matricaria recutita: A review. Pharmacologia 2012; 3(8): 348-51.
 19. Ferreira E, Vasques C, Jesus C, Reis P. Topical effects of Chamomilla recutita in skin damage: A literature review. Pharmacologyonline 2015; 3: 123-30.
 20. Gardiner P. Complementary, holistic, and integrative medicine: Chamomile. Pediatr Rev 2007; 28(4): e16-e18.
 21. Sharifi F, Simbar M, Mojab F, Majd HA. Comparison of the effects of Matricaria chamomila (Chamomile) extract and mefenamic acid on the intensity of premenstrual syndrome. Complement Ther Clin Pract 2014; 20(1): 81-8.
 22. Charousaei F, Dabirian A, Mojab F. Using chamomile solution or a 1% topical hydrocortisone ointment in the management of peristomal skin lesions in colostomy patients: results of a controlled clinical study. Ostomy Wound Manage 2011; 57(5): 28-36.
 23. Lee SK, Posthauer ME, Dorner B, Redovian V, Maloney MJ. Pressure ulcer healing with a concentrated, fortified, collagen protein hydrolysate supplement: a randomized controlled trial. Adv Skin Wound Care 2006; 19(2): 92-6.
 24. Choi EP, Chin WY, Wan EY, Lam CL. Evaluation of the internal and external responsiveness of the Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) tool for assessing acute and chronic wounds. J Adv Nurs 2016; 72(5): 1134-43.
 25. Hon J, Lagden K, McLaren AM, O'Sullivan D, Orr L, Houghton PE, et al. A prospective, multicenter study to validate use of the PUSH in patients with diabetic, venous, and pressure ulcers. Ostomy Wound Manage 2010; 56(2): 26-36.
 26. Thomas DR, Rodeheaver GT, Bartolucci AA, Franz RA, Sussman C, Ferrell BA, et al. Pressure ulcer scale for healing: derivation and validation of the PUSH tool. The PUSH Task Force. Adv Wound Care 1997; 10(5): 96-101.
 27. Afshar M, Sattari Fard H, Shadi M, Ghaderi R. Repairing effects of Iran flora on wound healing. J Birjand Univ Med Sci 2015; 22 (1) :1-18. [In Persian].
 28. Martins MD, Marques MM, Bussadori SK, Martins MA, Pavesi VC, Mesquita-Ferrari RA, et al. Comparative analysis between Chamomilla recutita and corticosteroids on wound healing. An in vitro and in vivo study. Phytother Res 2009; 23(2): 274-8.
 29. Babaei K, Nejatii S, Mohammadi Khoshboo T, Sahraie S, Ghesmati F, Firoozi M, Varaeii V. The effect of chamomile ointment on the healing of CABG surgery wound in the diabetic patients. J Res Med Dent Sci 2018; 6(1): 1-4.
 30. Orescanin V. Treatment of pressure ulcers with Bioapifit® wound healing herbal ointment - a preliminary study. IJRDO - Journal of Biological Science 2016; 2(10): 1-15.
 31. Glowania HJ, Raulin C, Swoboda M. Effect of chamomile on wound healing--a clinical double-blind study. Z Hautkr 1987; 62(17): 1262, 1267-2, 1271. [In German].
 32. Azhari S, Aradmehr M, Rakhshandeh H, Tara F, Shakeri MT. The effects of chamomile cream on wound healing of episiotomy in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(93): 16-26. [In Persian].