تأثیر حذف نوسان اندام فوقانی بر جابه‌جایی سه بعدی مرکز جرم بدن در حین راه رفتن

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

4 استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تأثیر عدم حرکت و یا ایجاد بی‌حرکتی در اندام فوقانی با وجود اهمیت آن، به طور معمول در بررسی و تجزیه و تحلیل‌های راه رفتن نادیده گرفته می‌شود. از این رو، هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین تأثیر حذف نوسان اندام فوقانی بر جابه‌جایی سه بعدی مرکز جرم بدن در طول راه رفتن بود.روش‌ها: نوع تحقیق حاضر، نیمه‌تجربی، علی- مقایسه‌ای و تأثیرسنجی بود. 20 زن سالم با سرعت عادی در دو وضعیت نوسان طبیعی و بسته بودن اندام فوقانی راه رفتند و جابه‌جایی مرکز جرم بدنشان در سه صفحه‌ی حرکتی توسط Force plate مشخص شد. جهت تجزیه و تحلیل‌های آماری، از آمار توصیفی، آزمون‌های Kolmogorov-Smirnov و Paired t استفاده گردید (05/0 > P).یافته‌ها: به غیر از جابه‌جایی در صفحه‌ی حرکتی عمودی (04/0 = P)، مرکز جرم در صفحات قدامی- خلفی (30/0 = P) و جانبی (18/0 = P)، جابه‌جایی معنی‌داری را نشان نداد.نتیجه‌گیری: کاهش نوسان اندام فوقانی در حین راه رفتن، می‌تواند باعث افزایش جابه‌جایی عمودی مرکز جرم و بزرگی نیروی عکس‌‌العمل وارده از زمین به فرد گردد و این امر، باید مورد توجه متخصصین توان‌بخشی و ورزشی واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Removal Arm Swing on 3-Dimentional Body Center of Mass Displacement during Gait

نویسندگان [English]

 • Razieh Yousefian-Molla 1
 • Heydar Sadeghi 2
 • Farzam Farahmand 3
 • Mohammad Ali Azarbayjani 4
1 PhD Candidate, Department of Sports Physiology and Biomechanics, School of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Sports Biomechanics, School of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Mechanical Engineering, School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Sports Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Since the effect of immobilization of the upper limb, despite its importance, is usually neglected in the analysis of gait, the purpose of the present study was to assess the effect of removal upper limb arm swing on 3-dimentional (3D) body center of mass displacement during gait.Methods: 20 healthy women were asked to walk at normal speed in two conditions of normal upper extremity arm swing. The location of body mass center was determined by force plate, and then the data were analyzed using statistical descriptive, Kolmogorov-Smirnov, and paired t tests (P < 0.0.5).Findings: Except for displacement in the vertical plate (P = 0.04), the center of mass in the anterior-posterior (P = 0.30) and lateral planes (P = 0.08) showed no significant displacement.Conclusion: Reducing arm swing during walking can increase the vertical displacement of the center of mass, and the magnitude of the force exerted from the ground. Sport and rehabilitation clinicians should consider this statement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arm
 • Women
 • Gait
 1. Yang HS, Atkins LT, Jensen DB, James CR. Effects of constrained arm swing on vertical center of mass displacement during walking. Gait Posture 2015; 42(4): 430-4.
 2. Canton SP. Active versus passive control of arm swing: Implication of the restriction of pelvis rotation during human locomotion [MSc Thesis]. Baton Rouge, LA: Louisiana State University; 2015.
 3. Bruijn SM, Meijer OG, Beek PJ, van Dieen JH. The effects of arm swing on human gait stability. J Exp Biol 2010; 213(Pt 23): 3945-52.
 4. Yizhar Z, Boulos S, Inbar O, Carmeli E. The effect of restricted arm swing on energy expenditure in healthy men. Int J Rehabil Res 2009; 32(2): 115-23.
 5. Meyns P, Bruijn SM, Duysens J. The how and why of arm swing during human walking. Gait Posture 2013; 38(4): 555-62.
 6. Wu Y, Li Y, Liu AM, Xiao F, Wang YZ, Hu F, et al. Effect of active arm swing to local dynamic stability during walking. Hum Mov Sci 2016; 45: 102-9.
 7. de Graaf ML, Hubert J, Houdijk H, Bruijn SM. Influence of arm swing on cost of transport during walking. Biol Open 2019; 8(6): bio039263.
 8. van Dieen JH, Kingma I, van der Burg Petra JCE. Erratum: Evidence for a role of antagonistic cocontraction in controlling trunk stiffness during lifting (Journal of Biomechanics (2003) 36 (1829-1836) PII: S0021929003002276). J Biomech 2004; 37(9): 1457.
 9. Major MJ, McConn SM, Zavaleta JL, Stine R, Gard SA. Effects of upper limb loss and prosthesis use on proactive mechanisms of locomotor stability. J Electromyogr Kinesiol 2019; 48: 145-51.
 10. Cavan S, Takami A, Makino M, Iwata M. The Relationship between arm swing and walking abilities in hemiplegia patients. Hirosaki Igaku 2019; 69(1-4): 119-23.