بررسی میزان توافق بین یافته‌های سونوگرافی و CT Scan در تشخیص کبد چرب غیر الکلی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

3 دستیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

4 پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع بالای کبد چرب غیر الکلی و آمار بالای بیماران کاندیدای سونوگرافی برای تشخیص این عارضه و نتایج متفاوت مطالعات در مورد ارزش تشخیصی سونوگرافی، این مطالعه با هدف تعیین توافق بین یافته‌های سونوگرافی و Computed tomography scan (CT Scan) در تشخیص کبد چرب غیر الکی انجام گرفت.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی که در سال 1397 در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) رفسنجان انجام گرفت، 100 بیمار کاندیدای CT Scan شکم که در شرح حال مشکوک به سندرم متابولیک بودند، وارد مطالعه شدند و کلیه‌ی بیماران تحت CT Scan و سونوگرافی کبد قرار گرفتند و میزان توافق بین یافته‌های سونوگرافی و CT Scan در تشخیص ابتلا به کبد چرب، بررسی گردید.یافته‌ها: 68 بیمار (68 درصد) هم در سونوگرافی وهم در CT Scan، مبتلا به کبد چرب بودند؛ در حالی که 18 بیمار (18 درصد) در هر دو روش تشخیصی مبتلا به کبد چرب تشخیص داده نشدند. در مقابل، 8 بیمار (8 درصد) در سونوگرافی مبتلا به کبد چرب بودند؛ در صورتی که در CT Scan طبیعی بودند. همچنین، 6 بیمار (6 درصد) نیز در CT Scan مبتلا به کبد چرب تشخیص داده شدند؛ در حالی که در سونوگرافی مبتلا به کبد چرب نبودند. در مجموع، میزان توافق بین یافته‌های CT Scan و سونوگرافی به میزان 63/0 وجود داشت (001/0 > P).نتیجه‌گیری: بین یافته‌های سونوگرافی و CT Scan در تشخیص ابتلا به کبد چرب غیر الکلی توافق مطلوبی وجود داشت و با توجه به مزایای سونوگرافی، به نظر می‌رسد این روش تشخیصی، ابزار مناسبی برای بررسی بیماران مظنون به کبد چرب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Amount of the Findings of Ultrasound and Computed Tomography Scan in Diagnosis of Non-Alcoholic Fatty Liver

نویسندگان [English]

 • Ashraf Mahboubi 1
 • Habib Farahmand 2
 • Naser Ghaemian 1
 • Jafar Ahmadi 2
 • Saeed Beheshtiannejad 3
 • Sekineh Kamal-Ahangar 4
1 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
3 Resident, Department of Radiology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
4 Researcher, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
چکیده [English]

Background: According to the high prevalence of non-alcoholic fatty liver and high rates of ultrasonography candidates for diagnosis of this disease, the aim of this study was to determine the agreement between ultrasound and computed tomography (CT) scan in diagnosis of non-alcoholic fatty liver.Methods: In a cross-sectional study conducted in 2018 at Ali ibn Abitaleb hospital in Rafsanjan, Iran, 100 patients with abdominal CT scan who were suspected to metabolic syndrome were enrolled. All patients underwent CT scan and liver ultrasonography. The degree of agreement between ultrasound and CT scan was investigated in diagnosis of fatty liver.Findings: Fatty liver was diagnosed in 68 patients (68%) in ultrasound and CT scan diagnostic methods; and was not diagnosed in 18 patients (18%) by both diagnostic methods. In contrast, although in 8 patients (8%) fatty liver was found in ultrasonography, they were normal in the CT scan. Six patients (6%) also showed fatty liver in CT scan, while fatty liver was not diagnosed in ultrasound assessment. Overall, the agreement between CT scan and ultrasound findings was 0.63 (P < 0.001).Conclusion: The results of the present study showed that there was a good agreement between ultrasonography and CT scan findings in determining non-alcoholic fatty liver. It seems that ultrasonography is a good diagnostic method for the evaluation of patients with suspected liver transfusion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
 • Sonography
 • CT scan
 1. Feher J, Lang I, Nekam K, Muzes G, Deak G. Effect of free radical scavengers on superoxide dismutase (SOD) enzyme in patients with alcoholic cirrhosis. Acta Med Hung 1988; 45(3-4): 265-76.
 2. Sartorio A, Del Col A, Agosti F, Mazzilli G, Bellentani S, Tiribelli C, et al. Predictors of non-alcoholic fatty liver disease in obese children. Eur J Clin Nutr 2007; 61(7): 877-83.
 3. Merat S, Malekzadeh R, Sohrabi MR, Sotoudeh M, Rakhshani N, Sohrabpour AA, et al. Probucol in the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: A double-blind randomized controlled study. J Hepatol 2003; 38(4): 414-8.
 4. Vecera R, Zacharova A, Orolin J, Skottova N, Anzenbacher P. The effect of silymarin on expression of selected ABC transporters in the rat. Vet Med (Praha) 2011; 56(2): 59-62.
 5. Lavine JE. Vitamin E treatment of nonalcoholic steatohepatitis in children: A pilot study. J Pediatr 2000; 136(6): 734-8.
 6. Clark JM, Brancati FL, Diehl AM. The prevalence and etiology of elevated aminotransferase levels in the United States. Am J Gastroenterol 2003; 98(5): 960-7.
 7. Ong JP, Younossi ZM. Approach to the diagnosis and treatment of nonalcoholic fatty liver disease. Clin Liver Dis 2005; 9(4): 617-34, vi.
 8. Saadeh S, Younossi ZM, Remer EM, Gramlich T, Ong JP, Hurley M, et al. The utility of radiological imaging in nonalcoholic fatty liver disease. Gastroenterology 2002; 123(3): 745-50.
 9. Hamaguchi M, Kojima T, Itoh Y, Harano Y, Fujii K, Nakajima T, et al. The severity of ultrasonographic findings in nonalcoholic fatty liver disease reflects the metabolic syndrome and visceral fat accumulation. Am J Gastroenterol 2007; 102(12): 2708-15.
 10. Lewis JR, Mohanty SR. Nonalcoholic fatty liver disease: A review and update. Dig Dis Sci 2010; 55(3): 560-78.