بررسی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی کتامین و متادون عضلانی بر بی‌دردی بعد از اعمال جراحی کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درد بعد از عمل جراحی کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک، یکی از شایع‌ترین عوارض این عمل جراحی می‌باشد. به منظور کنترل این درد، به طور معمول از داروهای آنالژزیک استفاده می‌شود. بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی کتامین و متادون عضلانی بر بی‌دردی بعد از اعمال جراحی کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دو سو کور، 90 بیمار کاندیدای عمل جراحی کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک وارد مطالعه شدند. سپس، بیماران به سه گروه به صورت تصادفی تقسیم شدند. گروه اول، 5/1 میلی‌گرم/کیلوگرم کتامین، گروه دوم 15/0 میلی‌گرم/کیلوگرم متادون و گروه شاهد، نرمال‌سالین به صورت عضلانی قبل از عمل دریافت کردند. تغییرات همودینامیک، درد بعد از عمل، نیاز به داروی ضد درد و عوارض ناشی از عمل در گروه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: بین گروه‌ها اختلاف معنی‌داری بر اساس تغییرات همودینامیک، عوارض بعد از عمل و میزان نیاز به داروی ضد درد وجود نداشت (050/0 < P)، اما بین گروه‌ها، اختلاف معنی‌داری بر اساس میزان درد بعد از عمل وجود داشت؛ به طوری که درد بعد از عمل به ترتیب در گروه‌های متادون، کتامین و شاهد کمتر بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: دو داروی کتامین و متادون در کاهش پیش‌گیرانه‌ی درد بعد از عمل جراحی کله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک مؤثر می‌باشند، اما تأثیر داروی متادون بیشتر از کتامین بود. همچنین، استفاده از این دو دارو با تغییرات همودینامیک و عوارض بعد از عمل همراهی نداشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Preventive Effect of Intramuscular Ketamine and Methadone on Postoperative Pain after Laparoscopic Cholecystectomy

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Khalili 1
 • Alireza Babaeizadeh 2
1 Associate Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center AND Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The postoperative pain is one of the most common complications of laparoscopic cholecystectomy. To control this pain, analgesic drugs are commonly used. Therefore, considering the importance of this issue, the aim of this study was to determine the effect of pre-emptive intramuscular ketamine and methadone on postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy.Methods: In this double-blind clinical trial study, 90 patients undergoing laparoscopic cholecystectomy were included. Then, the patients were randomly divided into three equal groups. Preoperatively, the first group received 1.5 mg/kg ketamine, the second group received 0.15 mg/kg methadone, and the third group received normal saline intramuscularly. Hemodynamic changes, postoperative pain, rescue analgesia, and complications of the operation were investigated in the groups.Findings: There was no significant difference between the groups based on hemodynamic changes, postoperative complications, and the rescue analgesia (P > 0.050). However, there was a significant difference between the groups according to the amount of pain after the operation; the postoperative pain was lower in methadone, ketamine, and placebo groups, respectively (P < 0.001).Conclusion: Two drugs of ketamine and methadone are effective in reducing postoperative pain following laparoscopic cholecystectomy, but the effect of methadone is better than ketamine. Moreover, the use of these drugs is not associated with hemodynamic changes and postoperative complications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Postoperative pain
 • Laparoscopic cholecystectomy
 • Ketamine
 • Methadone
 1. Navarra G, Pozza E, Occhionorelli S, Carcoforo P, Donini I. One-wound laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg 1997; 84(5): 695.
 2. Harboe KM, Bardram L. The quality of cholecystectomy in Denmark: Outcome and risk factors for 20,307 patients from the national database. Surg Endosc 2011; 25(5): 1630-41.
 3. Donatsky AM, Bjerrum F, Gogenur I. Surgical techniques to minimize shoulder pain after laparoscopic cholecystectomy. A systematic review. Surg Endosc 2013; 27(7): 2275-82.
 4. Ingelmo PM, Bucciero M, Somaini M, Sahillioglu E, Garbagnati A, Charton A, et al. Intraperitoneal nebulization of ropivacaine for pain control after laparoscopic cholecystectomy: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Br J Anaesth 2013; 110(5): 800-6.
 5. Ong CK, Lirk P, Seymour RA, Jenkins BJ. The efficacy of preemptive analgesia for acute postoperative pain management: a meta-analysis. Anesth Analg 2005; 100(3): 757-73, table.
 6. Dullenkopf A, Muller R, Dillmann F, Wiedemeier P, Hegi TR, Gautschi S. An intraoperative pre-incision single dose of intravenous ketamine does not have an effect on postoperative analgesic requirements under clinical conditions. Anaesth Intensive Care 2009; 37(5): 753-7.
 7. Schnabel A, Poepping DM, Kranke P, Zahn PK, Pogatzki-Zahn EM. Efficacy and adverse effects of ketamine as an additive for paediatric caudal anaesthesia: a quantitative systematic review of randomized controlled trials. Br J Anaesth 2011; 107(4): 601-11.
 8. Carstensen M, Moller AM. Adding ketamine to morphine for intravenous patient-controlled analgesia for acute postoperative pain: A qualitative review of randomized trials. Br J Anaesth 2010; 104(4): 401-6.
 9. Gottschalk A, Durieux ME, Nemergut EC. Intraoperative methadone improves postoperative pain control in patients undergoing complex spine surgery. Anesth Analg 2011; 112(1): 218-23.
 10. Ye F, Wu Y, Zhou C. Effect of intravenous ketamine for postoperative analgesia in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: A meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2017; 96(51): e9147.
 11. Zhu J, Xie H, Zhang L, Chang L, Chen P. Efficiency and safety of ketamine for pain relief after laparoscopic cholecystectomy: A meta-analysis from randomized controlled trials. Int J Surg 2018; 49: 1-9.
 12. Singh H, Kundra S, Singh RM, Grewal A, Kaul TK, Sood D. Preemptive analgesia with ketamine for laparoscopic cholecystectomy. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2013; 29(4): 478-84.
 13. Moro ET, Feitosa IMPS, de Oliveira RG, Saraiva GFP, Rosalino R, Marossi VP, et al. Ketamine does not enhance the quality of recovery following laparoscopic cholecystectomy: A randomized controlled trial. Acta Anaesthesiol Scand 2017; 61(7): 740-8.
 14. Murphy GS, Szokol JW, Avram MJ, Greenberg SB, Marymont JH, Shear T, et al. Intraoperative methadone for the prevention of postoperative pain: A randomized, double-blinded clinical trial in cardiac surgical patients. Anesthesiology 2015; 122(5): 1112-22.
 15. Neto JO, Machado MD, de Almeida CM, Scomparim HA, Posso IP, Ashmawi HA. Methadone patient-controlled analgesia for postoperative pain: a randomized, controlled, double-blind study. J Anesth 2014; 28(4): 505-10.
 16. Stewart DJ, Lambert EW, Stack KM, Pellegrini J, Unger DV, Hood RJ. The effect of intra-articular methadone on postoperative pain following anterior cruciate ligament reconstruction. J Bone Joint Surg Am 2005; 87(1): 140-4.
 17. Simoni RF, Cangiani LM, Pereira AM, Abreu MP, Cangiani LH, Zemi G. Efficacy of intraoperative methadone and clonidine in pain control in the immediate postoperative period after the use of remifentanil. Rev Bras Anestesiol 2009; 59(4): 421-30. [In Portuguese].