بررسی میزان و علل مرگ و میر بیمارستانی کودکان زیر 5 سال بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان در سال‌های 96-1391

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیماری‌های کلیوی کودکان، مرکز آموزشی- درمانی کودکان امام حسین (ع) و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده‌ی پیش‌گیری از بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه بیماری‌های غدد کودکان، مرکز آموزشی- درمانی کودکان امام حسین (ع) و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده‌ی پیش‌گیری از بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دکتری تخصصی پژوهشی، مرکز آموزشی- درمانی کودکان امام حسین (ع) و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده‌ی پیش‌گیری از بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بررسی میزان مرگ و میر بیمارستانی در بیماران بستری، یکی از شاخص‌های کیفی می‌باشد که با کمک آن، می‌توان کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و نیز الگوهای مرگ و میر را در طول زمان در جمعیت‌های مورد نظر سنجید. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان و علل مرگ و میر بیمارستانی کودکان زیر 5 سال بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان بود.روش‌ها: این مطالعه، از نوع توصیفی- مقطعی گذشته‌نگر بود که در بازه‌ی زمانی سال‌های 96-1391 انجام شد. داده‌های بیمار نظیر سن، جنس، شرح حال، زمان فوت، فصل بستری، مدت بستری تا فوت و علت فوت، با مطالعه‌ی پرونده‌ی بیماران و توسط چک لیست جمع‌آوری شد. علل مرگ و میر بیماران به تفکیک گروه‌های سنی و مدت بستری تا فوت بررسی شد.یافته‌ها: در طی این مطالعه، 747 مورد مرگ و میر بیمارستانی مربوط به کودکان زیر 5 سال در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان ثبت شده بود. درصد کل مرگ و میر بیمارستانی 5 ساله 99/0 درصد (در محدوده‌ی 19/1-80/0درصد) بود. فراونی نسبی مرگ و میر بیمارستانی کودکان در پسران بیشتر از دختران بود (050/0 > P). فراونی نسبی مرگ و میر بیمارستانی در گروه سنی 12-1 ماه بیشتر از سایر گروه‌های سنی بود (050/0 > P). فراوانی نسبی مرگ و میر بیمارستانی کودکان در فصول سرد سال (پاییز و زمستان) بیشتر از فصول گرم سال بود (050/0 > P). بیشترین علل مرگ و میر بیمارستانی در کودکان زیر 5 سال به ترتیب عبارت از بیماری‌های قلبی- عروقی (151 مورد معادل 2/20 درصد)، عفونت (149 مورد معادل 9/19 درصد) و آنومالی مادرزادی (109 مورد معادل 6/14 درصد) بودند.نتیجه‌گیری: شایع‌ترین علل مرگ و میر بیمارستانی کودکان در این تحقیق، بیماری‌های قلبی- عروقی، عفونت‌ها و آنومالی‌های مادرزادی بود و این میزان، در 24 ساعت اول زمان بستری آن‌ها بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hospital Mortality Rate and Causes of Deaths among the Hospitalized Children in Imam Hossein Children’s Hospital in Isfahan, Iran, during the Years 2012-2017

نویسندگان [English]

 • Mehryar Mehrkash 1
 • Rasool Kermani 1
 • Royaalsadat Hossienifard 2
 • Neda Mostafizadeh 3
 • Silva Hovsepian 4
1 Assistant Professor, Department of Pediatric Nephrology, Imam Hossein Children's Hospital AND Child Growth and Development Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pediatric Endocrinology and Metabolism, Imam Hossein Children's Hospital AND Child Growth and Development Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 PhD by Research, Imam Hossein Children's Hospital AND Child Growth and Development Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hospital mortality rate is one of the qualitative indexes, which can be used to assess the quality of care, as well as the mortality patterns in a community. The aim of this study was to evaluate the mortality and morbidity rate of infants and children less than 5 years old hospitalized in Imam Hossein Children’s hospital in Isfahan, Iran.Methods: This retrospective descriptive cross-sectional study was conducted during the years 2012-2017. Patients’ information including age, sex, history, time of hospitalization, season of hospitalization, length of hospitalization, and cause of death were collected by studying their medical files using a checklist. Causes of mortality by age groups and length of hospitalization until death was also recorded.Findings: During this study, 747 under-five-years deaths were recorded among the hospitalized children in Imam Hossein hospital with the total mortality rate of 0.99% (range 0.19% -8.8%). 1%). The rate of mortality was higher in hospitalized boys than in girls (P < 0.050). The rate of mortality among hospitalized children was higher in 1-12 month age group than other age groups (P < 0.050). The rate of mortality among hospitalized children was higher in cold seasons (autumn and winter) than the warm seasons (P < 0.050). The most common causes of death in hospitalized children under 5 years were as cardiovascular disease [151 cases (20.2%)], infection [149 cases (19.9%)], and congenital anomalies [109 cases (14.6%)].Conclusion: The most common causes of death in hospitalized children in this study were as cardiovascular diseases, infection, and congenital anomalies, and this rate was higher during the 24 hours of hospitalization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mortality rate
 • Children
 • Cause of Death
 1. GBD 2015 Child Mortality Collaborators. Global, regional, national, and selected subnational levels of stillbirths, neonatal, infant, and under-5 mortality, 1980-2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet 2016; 388(10053): 1725-74.
 2. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380(9859): 2095-128.
 3. Theiss-Nyland K, Rechel B. PMNCH Knowledge Summary #27 Death reviews: maternal, perinatal and child [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: https://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/summaries/ks27/en/
 4. Rao C, Adair T, Kinfu Y. Using historical vital statistics to predict the distribution of under-five mortality by cause. Clin Med Res 2011; 9(2): 66-74.
 5. Kataki RP, Gogoi A, Bora CJ, Dowerah P, Baruah M. Mortality pattern of hospitalized children in a referral hospital from Upper Assam, North East India: A record based retrospective analysis. J. Evolution Med Dent Sci 2016; 5(31): 1622-5.
 6. Deenadayalan DM, Theranirajan E, Sangeetha P, Srinivasan R, Reka K. Mortality pattern among hospitalized children (29 days to 12 years) at a tertiary care hospital in South India. J Med Sci Clin Res 2017; 5(3): 19362-8.
 7. Bohn JA, Kassaye BM, Record D, Chou BC, Kraft IL, Purdy JC, et al. Demographic and mortality analysis of hospitalized children at a referral hospital in Addis Ababa, Ethiopia. BMC Pediatr 2016; 16(1): 168.
 8. Zhu Y, Zhu X, Deng M, Wei H, Zhang M. Causes of death in hospitalized children younger than 12 years of age in a Chinese hospital: A 10 year study. BMC Pediatr 2018; 18(1): 8.
 9. Hajian K, Svadkohi R, Hamedi M, Moshtaghian S. A study of the cause of death among children under 5 years in Babol Amirkola Children Hospital during 1993-1997. Pajouhesh Dar Pezeshki 2000; 24(3): 199-204. [In Persian].
 10. Hashemian H, Karambin M, Bolokimoghadam K, Mirzazadeh M, Yahyapour R. Causes of death in neonates and children in 17-Shahrivar Training Hospital of Rasht. J Guilan Univ Med Sci 2014; 23(90): 42-9. [In Persian].
 11. Izadi N, Shetabi H R, Bakhtiari S, Janatalmakan M, Parabi M, Ahmadi K. The rate and causes of infant mortaliry in the hospitals of Kermanshah province during 2011-2014. J Rafsanjan Univ Med Sci 2016; 15(2): 129-38. [In Persian].
 12. Bilan N, Ebrahimi M, Ebadi Z, Abdinia B. Investigating the causes of death in children at Children's Hospital of Tabriz. Journal of Patient Safety and Quality Improvement 2019; 7(4): 163-6.
 13. Okposio M, Monday U, Felix U. Sociodemographic determinants of mortality in hospitalized under-five children at a secondary health care centre in the Niger Delta. Int J Trop Dis Health 2012; 2(3): 173-81.
 14. Patil SW, Godale LB. Mortality pattern of hospitalized children in a tertiary care hospital in Latur: A record based retrospective analysis. Natl J Community Med 2013; 4(1): 96-9.
 15. Wardlaw T, Salama P, Johansson EW, Mason E. Pneumonia: The leading killer of children. Lancet 2006; 368(9541): 1048-50.
 16. Rudan I, Chan KY, Zhang JS, Theodoratou E, Feng XL, Salomon JA, et al. Causes of deaths in children younger than 5 years in China in 2008. Lancet 2010; 375(9720): 1083-9.
 17. United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. Levels and Trends in Child Mortality 2015 [Online]. [cited 2015 Sep]; Available from: URL: data.unicef.org/wpcontent/uploads/2015/12/IGME-report-2015-child-mortality-final_236.pdf