بررسی فراوانی و تعیین فون ‌کنه‌های سخت گوسفندان استان خوزستان در بهار 1397

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی دام‌پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایراناستاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی دام‌پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی دام‌پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشکده‌ی دام‌پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: استان خوزستان، از استان‌های مهم کشور در زمینه‌ی پرورش دام می‌باشد. از دیگر سو، آلودگی گوسفندان با کنه‌ها که ناقلین مهم پاتوژن‌های انسانی و دامی هستند، بسیار مهم است. کنه‌ها، می‌توانند به عنوان ناقل برخی انگل‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها و ریکتزیاها عمل کنند. هدف از انجام این مطالعه، مشخص کردن تنوع کنه‌های آلوده کننده‌ی گوسفندان استان خوزستان بود.روش‌ها: کنه‌ها در طول فصل بهار 1397 از بدن گوسفندان آلوده از 9 شهرستان استان خوزستان جمع‌آوری شدند. سپس، در اتانول 70 درصد به آزمایشگاه منتقل شدند و زیر لوپ آزمایشگاهی با کلیدهای تشخیص، تعیین جنس و گونه شدند و همچنین، کنه‌ای نر و ماده تفکیک گردیدند.یافته‌ها: از تعداد 2722 کنه‌ی انتقال یافته به آزمایشگاه، 1552کنه نر و 1170 کنه ماده بودند. در این بین، Hyalomma anatulicum anatulicom 52 درصد، Rhipicephalus sanguineus 30 درصد، Hyalomma anatulicum excavatum 9 درصد، Hyalomma asiaticum asiaticum 8 درصد و Hakea sulcata 1 درصد از کنه‌ها را تشکیل می‌دادند.نتیجه‌گیری: با توجه به غالب بودن کنه‌های Hyalomma و Rhipicephalus و نقش مشخص و مهم آن‌ها در انتقال عوامل بیماری‌های مهم در منطقه، مطالعات بیشتر در زمینه‌ی کنترل کنه‌ها با رویکرد توجه به تفاوت‌های ژنتیک گونه‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Fauna of Hard Ticks on Sheep in Khuzestan Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Alireza Farahani 1
 • Mohammad Hossein Razi-Jalali 2
 • Hossein Hamidi-Nejat 2
 • Mohammad Reza Tabandeh 3
1 PhD Student, Department of Pathobiology, School of Veterinary, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Pathobiology, School of Veterinary, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Biochimestry, School of Veterinary, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background: Khuzestan Province is one of the most important provinces of Iran in the field of livestock breeding. On the other hand, the infection of sheep with ticks that are important carriers of human and animal pathogens is significant. Ticks can act as carriers of parasites, bacteria, viruses, and rickettsia. The aim of this study was to determine the variety of ticks on sheep in this province.Methods: The ticks were collected from sheep body in 9 cities of Khuzestan Province. They were then transferred to the laboratory in 70% ethanol. Subsequently, sex, genus, and species were identified under a stereomicroscope with diagnostic keys.Findings: A total of 2,722 collected ticks and species of ixodid ticks from 4 genera were identified (1552 male and 1170 female ticks). Hyalomma anatolicum was found as the most abundant tick (52%), whereas Rhipicephalus sanguineus (30%) and Hyalomma excavatum (9%) were also prevalent in this south-west region of Iran. Other observed ticks were Hyalomma asiaticum (8%) and Hakea sulcata (1%).Conclusion: According to the prevalence of Hyalomma and Rhipicephalus ticks, further studies on the control of ticks based on their genetic differences are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ticks
 • Iran
 • Sheep
 1. Nabian S, Rahbari S, Shayan P, Haddadzadeh HR. Current status of tick fauna in north of Iran. Iran J Parasitol 2007; 2(1):12-7.
 2. Mazloum Z. Ticks of domestic animals in Iran: Geographical distribution, host relation and seasonal activity. J Vet Res 1971 ; 27 (2): 1-32.
 3. Filippova NA, Neronov VM, Farhang-Azad A. Data on ixodid tick fauna (Acarina, Ixodidae) of small mammals in Iran. Ent Obozr1976; 55: 467–479. [In Russian].
 4. Hoogstraal H, Valdez R. Ticks (Ixodoidea) from wild sheep and goats in Iran and medical and veterinary implication. Fieldiana Zool 1980; 6: 1-16.
 5. Telmadarraiy Z, Bahrami A, Vatandoost H. A survey on fauna of ticks in West Azerbaijan Province, Iran. Iran J Public Health. 33(4):65-69.
 6. Razmi GR, Glinsharifodini M, Sarvi S. Prevalence of ixodid ticks on cattle in Mazandaran province, Iran. Korean J Parasitol 2007; 45(4): 307-10.
 7. Rahbari S, Nabian S, Shayan P. Primary report on distribution of tick fauna in Iran. Parasitol Res 2007; 101 Suppl 2: S175-S177.
 8. Bahman Shabestari A, Karimian A. Ixodidae ticks fauna of sbeeps at Qazvin Province. Journal of Veterinary Clinical Research 2011; 2(4): 241-7. [In Persian].
 9. Rahbari S. Studies on some ecological aspects of tick West Azarbidjan, Iran. Journal of Applied Animal Research 1995; 7(2): 189-94.
 10. Hosseini-Chegeni A, Hosseini R, Tavakoli M, Telmadarraiy Z, Abdigoudarzi M. The Iranian Hyalomma (Acari: Ixodidae) with a key to the identification of male species. Persian Journal of Acarology, 2013; 2(3): 503–29.
 11. Tavakoli M. Survey on geographical distribution of ticks in Lorestan province (western Iran) [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Tarbiat Modarres University; 1997. [In Persian].
 12. de Vos S, Zeinstra L, Taoufik O, Willadsen P, Jongejan F. Evidence for the utility of the Bm86 antigen from Boophilus microplus in vaccination against other tick species. Exp Appl Acarol 2001; 25(3): 245-61.
 13. Hoghooghi-Rad N, Farazi S, Piazak N. Identification of bovine ixodidae species in Ahwaz area, Iran. Iran J Public Health 1996; 25(1-2): 9-20.
 14. Champour M, Chinikar S, Mohammadi G, Razmi G, Shah-Hosseini N, Khakifirouz S, et al. Molecular epidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus detected from ticks of one humped camels (Camelus dromedarius) population in northeastern Iran. J Parasit Dis 2016; 40(1): 110-5.
 15. Mehravaran A, Moradi M, Telmadarraiy Z, Mostafavi E, Moradi AR, Khakifirouz S, et al. Molecular detection of Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) virus in ticks from southeastern Iran. Ticks Tick Borne Dis 2013; 4(1-2): 35-8.
 16. Asadollahi Z, Razi Jalali MH, Alborzi A, Hamidinejat H, Borujeni M, Sazmand A. Study of cattle ixodid ticks in Khoozestan Province, South-West of Iran. Acarina 2014; 22(2): 157-60.
 17. Hossein Baraftabi S. Study on hard ticks in sheep from Eastern-Khouzestan and molecular investigation of Theileria and Babesia in them [MSc Thesis]. Ahvaz, Iran: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2015. [In Persian].
 18. Bagheri M. Molecular investigation of Anaplasma phagocytophilum in hard-bodied tickes of Khouzestan province. [MSc Thesis]. Ahvaz, Iran: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2016. [In Persian].
 19. Rafyi A, Rak H. Parasitology of arthropods (entomology). Tehran Iran: University of Tehran Press; 1985. [In Persian].
 20. Shemshad M, Shemshad K, Sedaghat MM, Shokri M, Barmaki A, Baniardalani M, et al. First survey of hard ticks (Acari: Ixodidae) on cattle, sheep and goats in Boeen Zahra and Takistan counties, Iran. Asian Pac J Trop Biomed 2012; 2(6): 489-92.
دوره 37، شماره 557 - شماره پیاپی 557
بهمن و اسفند 1398
صفحه 1376-1380
 • تاریخ دریافت: 18 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401