مقایسه‌ی اثربخشی درمان هیجان‌مدار (EFT) و درمان روایتی (NCT) بر کیفیت زندگی ‌زناشویی افراد متعارض با همسر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آشفتگی روابط افراد، تأثیرات منفی قابل توجهی بر کیفیت زندگی زوجین و فرزندان آن‌ها دارد. این پژوهش، با هدف مقایسه‌ی اثربخشی درمان روایتی و هیجان‌مدار بر کیفیت زندگی افراد انجام شد.روش‌ها: طرح پژوهش حاضر، از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و نمونه‌ی آماری شامل 45 نفر از افراد ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره‌ی آفتاب مهر و راه عشق در شهرستان اصفهان بود که به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه‌های مداخله، در 5 جلسه، درمان‌های مربوط به گروه خود را دریافت کردند. آزمودنی‌ها با استفاده از پرسش‌‌نامه‌ی کیفیت زندگی باسبی ارزیابی شدند. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های 2χ و ANCOVA، آزمون ‌تعقیبی Bonferroni و آزمون One-way ANOVA و نیز نرم‌افزار SPSS واکاوی گردید. در سطح آمار استنباطی، از آزمون 2χ جهت مقایسه‌ی توزیع فراوانی جنسیت و سطح تحصیلات در بین سه گروه، از آزمون One-way ANOVA جهت مقایسه‌ی میانگین سن در بین سه گروه و از آزمون ANCOVA و آزمون ‌تعقیبی Bonferroni برای ارزیابی تأثیر مداخله‌ی درمانی بر بهبود کیفیت ‌زناشویی افراد استفاده شد.یافته‌ها: به طور کلی، بیشترین افزایش کیفیت زندگی ‌زناشویی در گروه روایت‌درمانی و پس از آن با اندکی تفاوت در گروه هیجان‌مدار دیده شد. در گروه شاهد، کاهش غیر معنی‌دار کیفیت زندگی در مرحله‌ی پس‌آزمون ‌نسبت به پیش‌آزمون‌ مشاهده گردید.نتیجه‌گیری: مداخله‌های مبتنی بر روایت‌درمانی و هیجان‌مدار نسبت به گروه شاهد در افزایش کیفیت زندگی ‌زناشویی اثربخشی معنی‌داری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Effectiveness of Emotionally Focused Therapy (EFT) for Couples and Narrative Couple Therapy (NCT) on Marital Quality

نویسندگان [English]

 • Alireza Torkan 1
 • Hadi Farhadi 2
 • Mohsen Golparvar 3
1 PhD Student, Department of Counseling, School of Psychology and Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Disturbance in human relationships has significant negative effects on the quality of life of couples and their children. The purpose of this study was to compare the effectiveness of narrative couple therapy (NCT) and emotionally focused therapy (EFT) for couples on quality of life of individuals.Methods: This study was a quasi-experimental study with pretest and posttest, and the statistical sample consisted of 45 insociable patients referred to Aftab Mehr and Rahe Eshgh counseling centers in Isfahan City, Iran. They were randomly divided to three equal groups, who received treatment in 5 sessions. Subjects were evaluated using Busby Quality of Life Questionnaire. Data were analyzed using chi-square, covariance analysis, Bonferroni post hoc, and one-way analysis of variance (ANOVA) tests via SPSS software. Chi-square was used test to compare sex distribution and educational level among three groups, one-way ANOVA to compare the mean age of the three groups, and covariance analysis and Bonferroni post hoc test to assess the effect of therapeutic intervention on improving marital quality.Findings: The highest increase in marital quality of life was in the NCT group, and then in the EFT group. In control group, the decrease in the quality of life in the posttest was not significant compared to the pretest.Conclusion: NCT and EFT interventions has significant effect on marital quality of life compared to the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Narrative therapy
 • Emotion-focused therapy
 • Quality of Life
 1. Fincham F, Beach SRH. Forgiveness and marital quality: Precursor or consequence in well-established relationships? J Posit Psychol 2007; 2(4): 260-8.
 2. Troxel W. Marital quality, communal strength, and physical health [PhD Thesis]. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh; 2006.
 3. Shirzadi S, Shafiabady A, Dokaneheeifard F. The comparison of effectiveness of family therapy Bowen's and Menuchin on emotional divorce and improvement quality of life couples clients to health house. Journal of Administration Research 2018; 9(35): 25-40. [In Persian].
 4. Movahedi M, Movahedi Y, Karimenejad K. The study of the relationship among marital satisfaction, intimacy and marital relationship quality in forgiving married. Family Counseling and Psychotherapy 2015; 4(4): 633-52. [In Persian].
 5. White M, White MK, Wijaya M, White MED, Epston D. Narrative means to therapeutic ends. New York, NY: Norton; 1990.
 6. Freedman J, Combs G. Narrative ideas for consulting with communities and organizations: ripples from the gatherings. Fam Process 2009; 48(3): 347-62.
 7. Mohammadi A, Sohrabi R, Aghdam GA. Effect of narrative therapy on enhancing of couples intimacy. Procedia Soc Behav Sci 2013; 84: 1770-2.
 8. Johnson S, Greenberg L. Emotionally focused couples therapy: An outcome study. J Marital Fam Ther 2007; 11(3): 313-7.
 9. Johnson SM. The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection. 2nd ed. New York, NY: Brunner-Routledge; 2004.
 10. Burgess MM, Johnson SM, Dalgleish TL, Lafontaine MF, Wiebe SA, Tasca GA. Changes in relationship-specific attachment in emotionally focused couple therapy. J Marital Fam Ther 2016; 42(2): 231-45.
 11. Busby D, Christensen C, Crane D, Larson J. A revision of the dyadic adjustment scale for use with distressed and nondistressed couples: Construct Hierarchy and Multidimensional Scales. J Marital Fam Ther rapy 1995; 21(3): 289-308.
 12. Hollist CS, Miller RB. Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Fam Relat 2005; 54(1): 46-57.
 13. Yousefi N. Psychometric properties of the Revised Dyadic Adjustment Scales (RDAS). Research in Clinical Psychology and Counseling (Studies in Education and Psychology) 2012; 1(2): 183-200. [In Persian].
 14. Honarparvaran N. Emotional couple therapy. Tehran, Iran: Danjeh Publications; 2012. [In Persian].
 15. Madigan S. Therapeutic narrative (Theory, methods and treatment). Trans. Khajeh AH, Amiri AA. Tehran, Iran: Danjeh Publications: 2017. p. 40-97. [In Persian].
 16. Eskandary H, Asrafabady M, Arab H, Naghavy M. The relationship between Kolb learning styles with personality traits and academic performance of university students. Research in Curriculum Planning 2012; 9(35): 96-109. [In Persian].
 17. Sadri Damirchi E, Sheikholeslami A, Tarvirdizadeh H. The effect of emotional-focused couple therapy on the infertile couples' quality of relationship, marital conflict, and intimacy. Family Counseling and Psychotherapy 1396; 7(1): 125-45. [In Persian].
 18. Arsalandeh F, Habibi M, salimi A, Shakarami M, Davarniya R. Effectiveness of inducing positive affect on improvement autobiographical memory in depressive patients. Zanko J Med Sci 2018; 18(59): 68-79. [In Persian].
 19. Mosavi F, Eskandari H, Bagheri F. Therapy and emotion- focused therapy on relationship quality and marital satisfaction in betrayed women in Tehran. Sociology of Education 2018; 6(6): 141-57. [In Persian].
 20. Corsten S, Konradi J, Schimpf EJ, Hardering F, Keilmann A. Improving quality of life in aphasia-Evidence for the effectiveness of the biographic-narrative approach. Aphasiology 2014; 28(4): 440-52.
 21. Johnson SM, Whiffen VE. Made to measure: Adapting emotionally focused couple therapy to partners' attachment styles. Clin Psychol Sci Pract 1999; 6(4): 366-81.
 22. Jacobson NS, Addis ME. Research on couples and couple therapy: what do we know? Where are we going? J Consult Clin Psychol 1993; 61(1): 85-93.
 23. Barrett LF, Gross J, Christensen TC, Benvenuto M. Knowing what you're feeling and knowing what to do about it: Mapping the relation between emotion differentiation and emotion regulation. Cogn Emot 2001; 15(6): 713-24.