مقایسه‌ی اثر مایع‌درمانی همراه با دوغ و ماست در کاهش اسهال حاد کودکان 5-1 ساله‌

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 متخصص تغذیه، مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 متخصص کودکان، مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: اسهال حاد، یکی از مهم‌ترین مسایل بهداشتی در کشورهای در حال توسعه است. دوغ، در درمان‌های خانگی و بعضی از توصیه‌های پزشکی به عنوان یک ماده‌ی مفید در درمان کم‌آبی و اسهال استفاده می‌شود، اما هیچ مطالعه‌ی کنترل شده‌ای در این مورد انجام نشده است. این مطالعه، با هدف مقایسه‌ی اثر دوغ و ماست همراه با سرم‌درمانی در درمان اسهال حاد کودکان اجرا شد.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ی 210 کودک 5-1 ساله با اسهال حاد در بیمارستان آیت‌اله طالقانی گرگان بستری شدند. گروه اول، 15 سی‌سی به ازای هر کیلو وزن بدن ماست پاستوریزه‌ی کم چرب و گروه دوم، سه برابر حجم ماست در گروه اول دوغ معمولی پاستوریزه و گروه سوم، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. هر سه گروه مایع‌درمانی استاندارد دریافت کردند. پاسخ به درمان کاهش دفعات اسهال به کمتر از 3 بار در روز در نظر گرفته شد. روزهای بستری و تعداد کاهش دفعات اسهال در این سه گروه، بررسی و مقایسه شدند.یافته‌ها: بیشترین میزان کاهش دفعات اسهال در گروه ماست با میانگین 144/6 و کمترین میزان کاهش در گروه درمانی دوغ با میانگین 344/5 بود (108/0 = P). پس از کنترل اثر تفاوت شدت بیماری، گروه دریافت کنندگان دوغ نسبت به دو گروه دیگر طول مدت بستری بیشتری داشتند و این اختلاف معنی‌دار بود.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از دوغ و ماست در کنار مایع درمانی اثری در کاهش دفعات و مدت بستری در اسهال حاد در اطفال زیر پنج سال نداشته است. تحقیقات بیشتر با حجم نمونه‌ی بالاتر و بررسی تأثیر نوشیدنی‌های پروبیوتیک در کنار نوشیدنی‌های معمولی لازم به نظر می‌رسد. با توجه به تعداد کم مطالعات در این مورد و یافته‌های این مطالعه، در حال حاضر نمی‌توان دوغ را به عنوان یک ماده‌ی موثر در درمان اسهال توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Standard Fluid Therapy along with Yoghurt Drink (Dough) or Yoghurt in Treatment of Acute Diarrhea in 1- to 5-Year-Old Children

نویسندگان [English]

 • Mohammad Sobhani-Shahmirzadi 1
 • Samira Eshghinia 2
 • Fatemeh Irandoost 3
1 Associate Professor, Pediatric Gastroenterologist, Neonatal and Children’s Health Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
2 Nutritionist, Metabolic Disorders Research Center, Golestan University of Medical Science, Gorgan, Iran
3 Pediatrician, Neonatal and Children’s Health Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Background: Acute diarrhea is one of the most important health issues in developing countries. Yogurt drink (Dough) is used in home remedies and some medical advice as a useful ingredient in treating dehydration and diarrhea; but no controlled studies have been conducted in this regard. The aim of this study was to compare the effect of fluid therapy along with dough or yogurt in the treatment of acute diarrhea in children.Methods: In this randomized clinical trial study, 210 children aged 1-5 years with acute diarrhea, who were admitted to Taleghani hospital in Gorgan, Iran, were entered. The first group received low-fat yogurt, and the second group received dough, which the volume was three times the volume of yogurt in the first group. The third group was control group. Standard fluid therapy groups had done for all patients. Decrease in diarrhea frequency and hospitalization in these three groups were compared.Findings: The highest reduction in diarrhea was in yogurt group with an average of 6.144, and the lowest in dough group with a mean of 5.344 (P = 0.108). After controlling the effect of the severity of the disease, the dough-receiving group had the longest hospitalization time, and this difference was significant.Conclusion: The results of this study showed that the use of dough and yogurt, along with fluid therapy, did not reduce the frequency of acute diarrhea and duration of admission in children under five years of age. Further research with higher sample sizes and the implicating probiotic drinks along with dough seems necessary. Due to the small number of studies in this issue and the result of the present study, at present dough cannot be recommended as an effective agent in the treatment of diarrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Yogurt
 • Fluid therapy
 • Diarrhea
 • Children
 1. Bhutta ZA. Acute gastroenteritis in children. In: Kliegman R, St.Geme J, editors. Nelson textbook of pediatrics. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016.
 2. Farsa AR, Abachizadeh K, Masoumi J, Kolahi AA. The effect of probiotic yogurt on the duration of acute diarrhea in children. Iran J Infect Dis Trop Med 2011; 16(54).
 3. Htwe K, Yee KS, Tin M, Vandenplas Y. Effect of Saccharomyces boulardii in the treatment of acute watery diarrhea in Myanmar children: a randomized controlled study. Am J Trop Med Hyg 2008; 78(2): 214-6.
 4. Ahmadi E, Alizadeh-Navaei R, Rezai MS. Efficacy of probiotic use in acute rotavirus diarrhea in children: A systematic review and meta-analysis. Caspian J Intern Med 2015; 6(4): 187-95.
 5. Hussein HA. Effect of probiotic yoghurt on management of antibiotic associated diarrhea among toddlers. World J Nursing Sci 2015; 1(3): 24-34.
 6. Gaon D, Garcia H, Winter L, Rodriguez N, Quintas R, Gonzalez SN, et al. Effect of Lactobacillus strains and Saccharomyces boulardii on persistent diarrhea in children. Medicina (B Aires) 2003; 63(4): 293-8.
 7. Pashapour N, Iou SG. Evaluation of yogurt effect on acute diarrhea in 6-24-month-old hospitalized infants. Turk J Pediatr 2006; 48(2): 115-8.
 8. El-Soud NH, Said RN, Mosallam DS, Barakat NA, Sabry MA. Bifidobacterium lactis in treatment of children with acute diarrhea. A randomized double blind controlled trial. Open Access Maced J Med Sci 2015; 3(3): 403-7.
 9. Sobhani Shahmirzadi M, Fadaei M, Alaei E, Ghasemi Kebria F, Roshandel GhR, Salamat F. Effect of cow´s milk elimination from children diet on chronic constipation. J Gorgan Univ Med Sci 2014; 16(1): 62-5. [In Persian].
 10. World Health Organization. The treatment of diarrhoea: A manual for physicians and other senior health workers. Geneva, Switzerland: WHO; 2005.
 11. Shlim DR. Looking for evidence that personal hygiene precautions prevent traveler's diarrhea. Clin Infect Dis 2005; 41(Suppl 8): S531-S535.
 12. Pashapour N, Hosseinianzakaria MH. The effect of yogurt on acute diarrhea treatment in 6-24 month-old infants. J Ardabil Univ Med Sci 2005; 5(15): 30-4. [In Persian].
 13. Eren M, Dinleyici EC, Vandenplas Y. Clinical efficacy comparison of Saccharomyces boulardii and yogurt fluid in acute non-bloody diarrhea in children: a randomized, controlled, open label study. Am J Trop Med Hyg 2010; 82(3): 488-91.
 14. Vanderhoof JA, Young RJ. The role of probiotics in the treatment of intestinal infections and inflammation. Curr Opin Gastroenterol 2001; 17(1): 58-62.
 15. Sharma D, Choudhary M, Beniwal M, Dabi D, Pandita A. Traditional Yoghurt and probiotic in treatment of acute childhood diarrhoea: A blinded randomized controlled non - inferiority trial. Journal of Pediatrics and Neonatal Care 2015; 2.
 16. Florez ID, Al-Khalifah R, Sierra JM, Granados CM, Yepes-Nunez JJ, Cuello-Garcia C, et al. The effectiveness and safety of treatments used for acute diarrhea and acute gastroenteritis in children: protocol for a systematic review and network meta-analysis. Syst Rev 2016; 5: 14.
 17. Canani RB, Cirillo P, Terrin G, Cesarano L, Spagnuolo MI, De Vincenzo A, et al. Probiotics for treatment of acute diarrhoea in children: Randomised clinical trial of five different preparations. BMJ 2007; 335(7615): 340.
 18. Sipsas NV, Zonios DI, Kordossis T. Safety of Lactobacillus strains used as probiotic agents. Clin Infect Dis 2002; 34(9): 1283-4.