مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی دزهای 100 و 200 میلی‌گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی‌حسی نخاعی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، مقایسه‌‌ی اثرات ضد لرز دزهای 100 و 200 میلی‌گرم Celecoxib خوراکی در مقایسه با گروه شاهد در جراحی ارتوپدی اندام تحتانی تحت بی‌حسی نخاعی در بیماران جراحی بود.روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی که در بیمارستان آیت‌اله کاشانی اصفهان انجام شد، بیماران کاندیدای اعمال جراحی انتخابی ارتوپدی اندام تحتانی، تحت بی‌حسی نخاعی با درجه‌ی بیهوشی I بر اساس معیارهای بیهوشی American Society of Anesthesiologists (ASA) مورد مطالعه قرار گرفتند. 3 ساعت قبل از بی‌حسی نخاعی، گروه شاهد، قرص دارونما دریافت کردند؛ در حالی که گروه دوم 100 میلی‌گرم و گروه سوم 200 میلی‌گرم Celecoxib خوراکی دریافت کردند. بروز و شدت لرز در سه گروه، در زمان‌های 10 دقیقه بعد از بی‌حسی و هر 15 دقیقه یک بار تا پایان عمل ارزیابی و مقایسه شد.یافته‌ها: بین سه گروه در تمام زمان‌ها ( 10 دقیقه بعد از بی‌حسی و هر 15 دقیقه یک بار تا پایان عمل)، تفاوت معنی‌داری در شدت لرز وجود داشت (050/0 > P)؛ به طوری که بیماران دریافت کننده‌ی دز 200 میلی‌گرم Celecoxib، لرز کمتری را تجربه کردند.نتیجه‌گیری: دز 200 میلی‌گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی‌حسی نخاعی بیماران در مقایسه با دز 100 میلی‌گرم وگروه شاهد، مؤثرتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison on the Preventive Effect of 100 mg and 200 mg Oral Celecoxib on Shivering during and after Orthopedic Lower Extremity Surgery under the Spinal Anesthesia; A Randomized Controlled Clinical Trial Study

نویسندگان [English]

 • mohammadreza safavi 1
 • Azim Honarmand 1
 • anahita shabanian 2
 • samira asadi 3
1 Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Biostatistics, School of Public Health, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to compare the anti-shivering effects of 100 mg and 200 mg oral celecoxib with control group undergoing orthopedic lower extremity surgeries under spinal anesthesia.Methods: In a randomized double-blinded clinical trial study that was conducted at Ayatollah Kashani hospital in Isfahan, Iran, the patients undergoing elective orthopedic surgery of the lower extremity under spinal anesthesia with class 1 stage based on the American Society of Anesthesiologists (ASA) scale, were evaluated. The first group received placebo tablets, the second group received 100 mg oral celecoxib, and the third group received 200 mg oral celecoxib 3 hours prior to spinal anesthesia. Incidence and intensity of shivering was compared 10 minutes after the anesthesia, and every 15 minutes until the end of surgery in all three groups.Findings: A significant difference was observed between the three groups at all periods of time (P < 0.05). The group receiving 200 mg celecoxib experienced the less shivering.Conclusion: A dose of 200 mg oral celecoxib was reported to be more effective on shivering during and after the orthopedic lower extremity surgery in patients under spinal anesthesia as compared to 100 mg oral celecoxib and the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shivering
 • Celecoxib, Orthopedics
 • Surgery
 • Anesthesia, spinal
 1. De Witte J, Sessler DI. Perioperative shivering: Physiology and pharmacology. Anesthesiology 2002; 96(2): 467-84.
 2. Walmsley AJ, Giesecke AH, Lipton JM. Contribution of extradural temperature to shivering during extradural anaesthesia. Br J Anaesth 1986; 58(10): 1130-4.
 3. Alfonsi P. Postanaesthetic shivering. Epidemiology, pathophysiology and approaches to prevention and management. Minerva Anestesiol 2003; 69(5): 438-42.
 4. Sessler Daniel I. Temperature monitoring. In: Millar RD, editor. Textbook of Anaesthesia. 5th ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 1994. p. 1367-89.
 5. Hidayah MN, Liu CY, Joanna OS. Ketamine and tramadol for the prevention of shivering during spinal anaesthesia. Clin Ter 2014; 165(4): 193-8.
 6. Bansal P, Jain G. Control of shivering with clonidine, butorphanol, and tramadol under spinal anesthesia: a comparative study. Local Reg Anesth 2011; 4: 29-34.
 7. Sajedi P. Comparing the effectiveness of antishivering action of meperidine alfentanil, sufentanil, fentanyl and tramadol after general anesthesia. Shiraz E-Med J 2006; 7(3): 20409.
 8. Bicer C, Esmaoglu A, Akin A, Boyaci A. Dexmedetomidine and meperidine prevent postanaesthetic shivering. Eur J Anaesthesiol 2006; 23(2): 149-53.
 9. Honarmand A, Safavi M, Zare S. Preventive effect of different doses of tramadol on postoperative shivering during and after lower limb orthopedic surgery under spinal anesthesia as compared to control group. J Isfahan Med Sch 2018; 36(489): 865-71. [In Persian].
 10. Honarmand A, Safavi MR, Mansorian S. Evaluating the prophylactic effect of magnesium sulfate and combination of midazolam and ketamine for prevention of shivering during regional anaesthesia. J Isfahan Med Sch 2016; 34(399): 1097-105. [In Persian].
 11. Tsai YC, Chu KS. A comparison of tramadol, amitriptyline, and meperidine for postepidural anesthetic shivering in parturients. Anesth Analg 2001; 93(5): 1288-92.
 12. Schwarzkopf KR, Hoff H, Hartmann M, Fritz HG. A comparison between meperidine, clonidine and urapidil in the treatment of postanesthetic shivering. Anesth Analg 2001; 92(1): 257-60.
 13. Sibai BM. Magnesium sulfate prophylaxis in preeclampsia: Evidence from randomized trials. Clin Obstet Gynecol 2005; 48(2): 478-88.
 14. Reuben SS. The safety of the perioperative administration of cyclooxygenase-2 inhibitors for post-surgical pain. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49(3): 424.
 15. Crossley AW, Mahajan RP. The intensity of postoperative shivering is unrelated to axillary temperature. Anaesthesia 1994; 49(3): 205-7.
 16. Tindall SC. Level of Consciousness. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd ed. Boston, MA: Butterworths; 1990.
 17. Shen H, Chen Y, Lu KZ, Chen J. Parecoxib for the prevention of shivering after general anesthesia. J Surg Res 2015; 197(1): 139-44.
 18. Panzer O, Ghazanfari N, Sessler DI, Yucel Y, Greher M, Akca O, et al. Shivering and shivering-like tremor during labor with and without epidural analgesia. Anesthesiology 1999; 90(6): 1609-16.
 19. Sessler DI. Perioperative heat balance. Anesthesiology 2000; 92(2): 578-96.