میزان اعتبار سطح سرمی تروپونین با حساسیت بالا در مقایسه با اسکن هسته‌ای قلب در بیماران مبتلا به آنژین قلبی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه طب هسته‌ای، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص قلب و عروق، گروه قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دستیار، گروه قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: استرس ورزشی می‌تواند در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری (Coronary artery disease یا CAD)، ایسکمی برگشت پذیر میوکارد ایجاد کند. از طرفی، نشانگر زیستی جدید تروپونین با حساسیت بالا قادر به تشخیص سریع‌تر و مقادیر جزیی تروپونین در گردش خون است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی سطح تروپونین سرم به دنبال استرس ورزشی و نتیجه‌ی اسکن هسته‌ای قلب به عنوان استاندارد طلایی بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 82 بیمار با آنژین پایدار و بدون سابقه‌ی CAD شناخته شده و بیماری ارگانیک، وارد مطالعه شدند. سطح سرمی High sensitive cardiac troponin I (hs-cTnI)، 75 دقیقه پس از اوج تست ورزش و دست‌یابی به حداقل 85 درصد بیشینه‌ی ضربان قلب، اندازه‌گیری شد و با میزان ایسکمی میوکارد برگشت پذیر بر اساس اسکن هسته‌ای قلب مقایسه گردید. پیش‌آگهی سه ماهه و ماندگاری درد قفسه‌ی سینه بررسی شد.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 1/11 ± 4/59 سال بود و 60 نفر (73 درصد) بیماران مؤنث بودند. در 29 بیمار، ایسکمی برگشت پذیر میوکارد مشاهده شد. ارتباط بین سطح hs-cTnI و میزان موارد ایسکمی قابل برگشت، معنی‌دار بود (005/0 = P). با توجه به گزارش اسکن هسته‌ای قلب، مقدار hs-cTnI بالاتر از 6/1 نانوگرم/دسی‌لیتر، دارای ویژگی 70 درصد و حساسیت 69 درصد، ارزش اخباری مثبت 55 درصد و ارزش اخباری منفی 80 درصد بود. رابطه‌ی معنی‌داری بین سطح hs-cTnI و پیش‌آگهی و همچنین، ادامه‌ی درد قفسه‌ی سینه‌ی بیماران پس از سه ماه دیده نشد.نتیجه‌گیری: سطح سرمی تروپونین قلبی I با حساسیت بالا پس از فعالیت ورزشی در گروه با ایسکمی برگشت پذیر میوکارد، بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Validity of High-Sensitive Cardiac Troponin I Serum Level in Comparison to Myocardial Perfusion Imaging in Patient with Cardiac Angina

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Sadeghi 1
 • Masoud Moslehi 2
 • Zahra Teimouri-Jervekani 3
 • Hamed Shahraki 4
1 Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor Department of Nuclear Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Cardiologist, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Resident, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: In a person with significant coronary artery disease (CAD), exercise stress can cause reversible myocardial ischemia, which is detectable by single photon emission computed tomography-myocardial perfusion imaging (SPECT-MPI). The aim of present study was to investigate the relationship between post-exercise high-sensitive cardiac troponin I (hs-cTnI) serum levels and result of SPECT-MPI as a gold standard.Methods: In this cross-sectional study, 82 patients with no previous history of CAD or any organic disease were evaluated. hs-cTnI serum levels were monitored 75 minutes after the peaked of exercise (achievement to at least 85% of maximum heart rate), and compared with reversible myocardial ischemia. After 3 months, patients’ prognosis and continued chest pain were evaluated.Findings: The mean age of the patients was 59.4 ± 11.1, and 60 patients (73%) were women. In 29 patients, reversible myocardial ischemia was detected. There was a significant correlation between hs-cTnI serum level and reversible myocardial ischemia (P = 0.005); but no significant relationship was seen with infarcted myocardial tissue (P = 0.063). Based on SPECT-MPI, the hs-cTnI serum amount of 1.6 ng/dl, as likely as hs-cTnI cut-off level, represented the specificity of 70%, sensitivity of 69%, positive predictive value of 55%, and negative predictive value of 80%. There was no significant relationship between hs-cTnI level and prognosis or chest pain after 3 months.Conclusion: The serum level of hs-cTnI after exercise was higher in the group with reversible myocardial ischemia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Troponin I
 • Exercise test
 • Myocardial Ischemia
 1. Hemingway H, McCallum A, Shipley M, Manderbacka K, Martikainen P, Keskimaki I. Incidence and prognostic implications of stable angina pectoris among women and men. JAMA 2006; 295(12): 1404-11.
 2. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 11th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2018.
 3. Cremer P, Hachamovitch R. Assessing the prognostic implications of myocardial perfusion studies: identification of patients at risk vs patients who may benefit from intervention? Curr Cardiol Rep 2014; 16(4): 472.
 4. Hasic S, Kiseljakovic E, Jadric R, Radovanovic J, Winterhalter-Jadric M. Cardiac troponin I: The gold standard in acute myocardial infarction diagnosis. Bosn J Basic Med Sci 2003; 3(3): 41-4.
 5. Lanza GA, Mencarelli E, Melita V, Tota A, Gabrielli M, Sarullo F, et al. Post-exercise high-sensitivity troponin T levels in patients with suspected unstable angina. PLoS One 2019; 14(9): e0222230.
 6. Roysland R, Kravdal G, Hoiseth AD, Nygard S, Badr P, Hagve TA, et al. Cardiac troponin T levels and exercise stress testing in patients with suspected coronary artery disease: The Akershus Cardiac Examination (ACE) 1 study. Clin Sci (Lond) 2012; 122(12): 599-606.
 7. Bleier J, Vorderwinkler KP, Falkensammer J, Mair P, Dapunt O, Puschendorf B, et al. Different intracellular compartmentations of cardiac troponins and myosin heavy chains: A causal connection to their different early release after myocardial damage. Clin Chem 1998; 44(9): 1912-8.
 8. Sou SM, Puelacher C, Twerenbold R, Wagener M, Honegger U, Reichlin T, et al. Direct comparison of cardiac troponin I and cardiac troponin T in the detection of exercise-induced myocardial ischemia. Clin Biochem 2016; 49(6): 421-32.
 9. Sabatine MS, Morrow DA, de Lemos JA, Jarolim P, Braunwald E. Detection of acute changes in circulating troponin in the setting of transient stress test-induced myocardial ischaemia using an ultrasensitive assay: Results from TIMI 35. Eur Heart J 2009; 30(2): 162-9.
 10. Holder L, Lewis S, Abrames E, Wolin EA. Review of SPECT Myocardial Perfusion Imaging. J Am Osteopath Coll Radiol. 2016; 5(3): 5-13.
 11. Liebetrau C, Gaede L, Dorr O, Hoffmann J, Wolter JS, Weber M, et al. High-sensitivity cardiac troponin T and copeptin assays to improve diagnostic accuracy of exercise stress test in patients with suspected coronary artery disease. Eur J Prev Cardiol 2015; 22(6): 684-92.
 12. Henzlova MJ, Duvall WL, Einstein AJ, Travin MI, Verberne HJ. ASNC imaging guidelines for SPECT nuclear cardiology procedures: Stress, protocols, and tracers. J Nucl Cardiol 2016; 23(3): 606-39.
 13. Axelsson A, Ruwald MH, Dalsgaard M, Rossing K, Steffensen R, Iversen K. Serial measurements of high-sensitivity cardiac troponin T after exercise stress test in stable coronary artery disease. Biomarkers 2013; 18(4): 304-9.
 14. Kurz K, Giannitsis E, Zehelein J, Katus HA. Highly sensitive cardiac troponin T values remain constant after brief exercise- or pharmacologic-induced reversible myocardial ischemia. Clin Chem 2008; 54(7): 1234-8.
 15. Wongpraparut N, Piyophirapong S, Maneesai A, Sribhen K, Krittayaphong R, Pongakasira R, et al. High-sensitivity cardiac troponin T in stable patients undergoing pharmacological stress testing. Clin Cardiol 2015; 38(5): 293-9.
 16. Samaha E, Avila A, Helwani MA, Ben AA, Jaffe AS, Scott MG, et al. High-sensitivity cardiac troponin after cardiac stress test: A systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc 2019; 8(6): e008626.