اثر افزوده‌ی سیپروفلوکساسین 2 درصد به صورت موضعی بر تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دستیار، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشیار، گروه شیمی دارویی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سالک یک بیماری اندمیک در ایران و به ویژه شهر مشهد است که درمان معمول آن گلوکانتیم می‌باشد. با توجه به دردناک بودن این تزریق و عوارض جانبی آن به خصوص در کودکان، نیاز به درمانی با حداقل عوارض جانبی، تجویز آسان و کارایی مطلوب حس می‌گردد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف درمان سالک با سیپروفلوکساسین موضعی همراه با گلوکانتیم داخل ضایعه و مقایسه‌ی آن با گلوکانتیم داخل ضایعه به تنهایی انجام شد.روش‌ها: این مطالعه، به صورت کارآزمایی بالینی بر روی مبتلایان به سالک مراجعه کننده به بیمارستان‌های قایم و امام رضا (ع) انجام شد. مبتلایان پس از تأیید تشخیص به دو گروه تقسیم شدند. گروه مورد تحت درمان با فرم موضعی سیپروفلوکساسین لیپوزومی دو بار در روز همراه با تزریق هفته‌ای یک بار گلوکانتیم داخل ضایعه و گروه شاهد تحت درمان با تزریق گلوکانتیم هفته‌ای یک بار به مدت 8 هفته قرار گرفتند. به منظور بررسی میزان بهبودی ضایعات، میزان کاهش اندوراسیون در پایان هفته‌ی هشتم و 6 هفته پس از پایان درمان بررسی گردید.یافته‌ها: میانگین درصد بهبودی (کاهش اندازه‌ی ضایعه به میزان بیشتر یا مساوی 75 درصد اندازه‌ی ابتدایی ضایعه) 45 روز پس از اتمام دوره‌ی درمان تفاوت معنی‌داری بین دو گروه نداشت (410/0 = P). مقایسه‌ی زمان بهبودی ضایعات در دو گروه نیز تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (050/0 = P).نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، استفاده‌ی هم‌زمان سیپروفلوکساسین موضعی به همراه تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه، تأثیری بر میزان و سرعت بهبودی ضایعه‌ی جلدی لیشمانیوز ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Additive Effect of Topical Ciprofloxacin 2% on Intralesional Glucantime Injection in Treatment of Cutaneous Leishmaniasis

نویسندگان [English]

 • Mohamadjavad Yazdanpanah 1
 • Naghmeh Zabolinejad 2
 • Elaheh Andakhshideh 3
 • Vahid Mashayekhi-Ghoyonlo 4
 • Omid Rajabi 5
1 Professor, Department of Dermatology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Dermatology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Resident, Department of Dermatology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor, Department of Dermatology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, School of Pharmacology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Leishmaniasis is endemic in Iran, and Mashhad is one of the most involved cities. Glucantime, prescribed as intralesional or systemic injection, is the most common treatment for cutaneous leishmaniasis. We investigated the additive effect of topical ciprofloxacin on the intralesional injection of glucantime in treatment of cutaneous leishmaniasis.Methods: This randomized clinical trial study was performed on patients with cutaneous leishmaniasis diagnosed by direct smear or biopsy, who referred to Imam Reza and Ghaem teaching hospitals of Mashhad University of Medical Sciences. Patients were randomly allocated into two groups to receive either topical liposomal ciprofloxacin 2% twice daily plus weekly intralesional glucantime or intralesional glucantime alone, for eight weeks. The size of induration and the rate of healing was assessed every week.Findings: There were no significant differences between the groups in cure rate (decrease in induration size equal or more than 75%) (P = 0.410) and the time of healing (P = 0.050) 45 days after the end of treatment.Conclusion: Using topical ciprofloxacin does not have any additive effect on the conventional treatment of cutaneous leishmaniasis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leishmaniasis
 • Cutaneous
 • Leishmania tropica
 • Meglumine antimoniate
 • Ciprofloxacin
 1. Kadir MA, Aswad HS, Al-Samarai AM, Al-Mula GA. Comparison between the efficacy of ivermectin and other drugs in treatment of cutaneous leishmaniasis. Iraqi J Vet Sci 2009; 23(Suppl.2): 175-180.
 2. Asilian A, Sadeghinia A, Faghihi G, Momeni A. Comparative study of the efficacy of combined cryotherapy and intralesional meglumine antimoniate (Glucantime) vs. cryotherapy and intralesional meglumine antimoniate (Glucantime) alone for the treatment of cutaneous leishmaniasis. Int J Dermatol 2004; 43(4): 281-3.
 3. Wrone DA. Clinical dermatology: A color guide to diagnosis and therapy. JAMA 2012; 307(14): 1534.
 4. Zijlstra EE, el-Hassan AM. Leishmaniasis in Sudan. Post kala-azar dermal leishmaniasis. Trans R Soc Trop Med Hyg 2001; 95(Suppl 1): S59-S76.
 5. Al Hamdi K, Awad AH, Moker HM. Evaluation of intralesional 0.2% ciprofloxacin as a treatment for cutaneous leishmaniasis. East Mediterr Health J 2010; 16(1): 89-93.
 6. Inceboz T, Inceboz U, Ozturk S. Comparative in vitro cytotoxic effects of ornidazole, metronidazole and ciprofloxacin against Trichomonas vaginalis trophozoites. J Chemother 2004; 16(5): 459-62.
 7. Arshad AR, Arshad A. Intralesional ciprofloxacin for cutaneous leishmaniasis: Comparison with meglumine antimoniate. Pak J Med Sci 2011; 27: 566-8.
 8. Romero IC, Saravia NG, Walker J. Selective action of fluoroquinolones against intracellular amastigotes of Leishmania (Viannia) panamensis in vitro. J Parasitol 2005; 91(6): 1474-9.
 9. Slappendel RJ, Teske E. The effect of intravenous or subcutaneous administration of meglumine antimonate (Glucantime) in dogs with leishmaniasis. A randomized clinical trial. Vet Q 1997; 19(1): 10-3.
 10. Slappendel RJ. Prizewinning paper Jubilee Competition: Canine leishmaniasis. Vet Q 1988; 10(1): 1-16.
 11. Longstaffe JA, Guy MW. Canine leishmaniasisUnited Kingdom update. J Small Anim Pract 1986; 27(10): 663-71.