بروز کونژکتیویت، هوردئولوم و شالازیون دوطرفه در ارتباط با مصرف ایزوترتینوین سیستمیک: یک گزارش موردی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دستیار تخصصی، گروه بیماری‌های پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه بیماری‌های پوست، مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: عوارض زیادی نظیر عوارض چشمی، به دنبال مصرف ایزوترتینوین سیستمیک که برای درمان آکنه‌ی شدید استفاده می‌شود، گزارش شده است. در این مطالعه، یک مورد کنژکتیویت، هوردئولوم و شالازیون دوطرفه که در ارتباط با مصرف ایزوترتینوین خوراکی رخ داده است، گزارش می‌گردد.گزارش مورد: بیمار خانم 20 ساله‌ای بود که به دلیل آکنه‌ی شدید التهابی، تحت درمان با ایزوترتینوین خوراکی قرار گرفته و حدود 5/4 ماه پس از شروع درمان دچار کنژکتیویت، هوردئولوم و شالازیون دوطرفه شده بود. دو هفته پس از قطع درمان، علایم چشمی بیمار بهبود یافت، اما بار دیگر، پس از شروع ایزوترتینوین خوارکی (این نوبت با دز کمتر) کنژکتیویت بیمار عود کرد. به همین دلیل، ایزوترتینوین بیمار قطع شد.نتیجه‌گیری: از آن جایی که وضعیت چشم بیمار دوطرفه بود، پس از قطع دارو، بیمار بهبود یافت و پس از شروع مجدد، بار دیگر بیماری عود نمود. به احتمال قوی، عوارض چشمی بیمار ثانویه به مصرف ایزوترتینوین است و یک یافته‌ی تصادفی نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bilateral Chalazion, Conjunctivitis, and Hordeolum Associated with Systemic Consumption of Isotretinoin: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Saman Afkhami-Ardakani 1
 • Shatila Torabi 2
 • Yahya Shahrokhi 3
1 Resident, Department of Dermatology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Dermatology, Cutaneous Leishmaniasis Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 General Practitioner, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Several adverse effects (AEs) such as ocular AEs have been reported following systemic consumption of isotretinoin. Here, we report a case of bilateral chalazion, conjunctivitis, and hordeolum associated with systemic isotretinoin.Case Report: A 20-year-old girl was treated with oral isotretinoin because of severe inflammatory acne, and developed bilateral chalazion, conjunctivitis, and hordeolum about 4.5 months after initiation of treatment. Two weeks after cessation of oral isotretinoin, patient’s eye condition improved. However, after re-initiation of oral isotretinoin treatment with a reduced dose, her conjunctivitis relapsed; therefore, the treatment was once again terminated.Conclusion: Since the patient’s condition was bilateral, recovered after cessation of therapy; and once again, relapsed after re-initiation. It was most likely a complication of the medication and not a coincidence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Isotretinoin
 • Acne
 • Conjunctivitis
 • Hordeolum
 • Chalazion
 1. Melnik BC. Apoptosis may explain the pharmacological mode of action and adverse effects of isotretinoin, including teratogenicity. Acta Derm Venereol 2017; 97(2): 173-81.
 2. Pile HD, Sadiq NM. Isotretinoin. In: StatPearls. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; 2020.
 3. Almasaud JS, Alshammrie FF, Alruwaili WS, Alharbi RF, Alghafee GA. Ocular adverse effects in patients with systemic isotretinoin in King Khaled Hospital, Hail, Saudi Arabia, 2018-2019. EC Ophthalmology 2018; 10(10): 801-6.
 4. Fraunfelder FT, Fraunfelder FW, Edwards R. Ocular side effects possibly associated with isotretinoin usage. Am J Ophthalmol 2001; 132(3): 299-305.
 5. Neudorfer M, Goldshtein I, Shamai-Lubovitz O, Chodick G, Dadon Y, Shalev V. Ocular adverse effects of systemic treatment with isotretinoin. Arch Dermatol 2012; 148(7): 803-8.