مقایسه‌ی اسکار ناشی از دو روش جراحی به صورت برش زیر پلاتیسما و روی پلاتیسما و ترمیم پلاتیسما در برش کلار گردنی در جراحی تیروئیدکتومی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عمده‌ترین روش درمان جراحی سرطان تیروئید، تکنیک توتال تیروئیدکتومی بر پایه‌ی ایجاد برش گردنی و سپس، جدا کردن فلپ پلاتیسما است، اما همین برش، باعث ایجاد اسکار طولانی می‌شود که می‌تواند رضایت بیماران را کاهش دهد و کیفیت زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر نوع فلپ و ترمیم و عدم ترمیم عضله‌ی پلاتیسما در شدت اسکار بعد از عمل جراحی تیروئیدکتومی بود.روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 160 بیمار از فروردین 1396 تا فروردین 1397 در بیمارستان الزهرا (س) و بیمارستان امام رضای (ع) اصفهان انتخاب و به چهار گروه به روش بلوک‌های تصادفی تقسیم شدند؛ بدین صورت که در گروه‌های A و B از فلپ پلاتیسما استفاده شد و در گروه‌های C و D، از فلپ زیرجلدی و روی پلاتیسما استفاده شد. در گروه‌های A و C، عضله‌ی پلاتیسما ترمیم شد و در گروه‌های B و D عضله‌ی پلاتیسما ترمیم نشد. سپس، این چهار گروه، مطابق با نمره‌ی Vancouver و رضایت بیمار از زیبایی اسکار طی 6 ماه پی‌گیری شدند.یافته‌ها: نمره‌ی Vancouver به وسیله‌ی فلپ زیرجلدی، تفاوت معنی‌داری با نتیجه‌ی فلپ پلاتیسما نداشت، اما ترمیم پلاتیسما معنی‌دار بود. در انتهای مطالعه، میزان رضایتمندی (از طریق رتبه‌بندی پنج‌گانه‌ی لیکرت) در بیماران با نمره‌ی Vancouver آن‌ها به طور قابل توجهی همبستگی داشت.نتیجه‌گیری: هر دو نوع فلپ کارامد هستند، اما بهتر است ترمیم عضله‌ی پلاتیسما جهت رضایتمندی بیماران انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Scar of Collar Incision in Thyroidectomy Surgery Using Under- or Over-Platysma Flap with or without Muscle Repair

نویسندگان [English]

 • Mohsen Kolahdouzan 1
 • Ali Akhavan 2
 • Nasim Khodami 3
1 Assistant Professor, Department of General Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of General Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The main treatment for thyroid cancer surgery is total thyroidectomy based on neck incision, and then, detachment of platysma flap; but this incision causes a long scar that can affect patients' satisfaction and impair their quality of life. In this study, we aimed to compare the scar of collar incision in thyroidectomy surgery using under- or over-platysma flap with or without muscle repair.Methods: In this clinical trial study, 160 patients selected in Alzahra and Imam Reza hospitals, Isfahan, Iran, during 2017-2018, were divided into four groups using randomized blocks method. In groups A and B, platysma flap was used; in groups C and D, subcutaneous flap was used on the platysma; in groups A and C, platysma muscle was repaired; and in groups B and D, platysma muscle was not repaired. Then, these four groups were followed up according to Vancouver standard score, and patient satisfaction with the beauty of the scar was assessed after 6 months.Findings: Vancouver score with subcutaneous flap did not show a significant difference, as a result of platysma flap; but platysma repair showed significant difference. We found that at the end of the study, the levels of patient satisfaction (through five Likert rankings) were significantly correlated with their Vancouver scores.Conclusion: Both flaps are effective, but it is better to repair platysma muscle for patient satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scar
 • Platysma muscle
 • Thyroidectomy
 1. Baur DA, Williams J, Alakaily X. The platysma myocutaneous flap. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2014; 26(3): 381-7.
 2. Sakellariou A, Salama A. The use of cervicofacial flap in maxillofacial reconstruction. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2014; 26(3): 389-400.
 3. Koroulakis A, Agarwal M. Anatomy, Head and Neck, Lymph Nodes. n: StatPearls. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; 2020.
 4. Hwang K, Kim JY, Lim JH. Anatomy of the platysma muscle. J Craniofac Surg 2017; 28(2): 539-42.
 5. Shadfar S, Perkins SW. Anatomy and physiology of the aging neck. Facial Plast Surg Clin North Am 2014; 22(2): 161-70.
 6. Mendelson BC, Freeman ME, Wu W, Huggins RJ. Surgical anatomy of the lower face: the premasseter space, the jowl, and the labiomandibular fold. Aesthetic Plast Surg 2008; 32(2): 185-95.
 7. Linos D, Chung WY. Minimally invasive thyroidectomy. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer Berlin Heidelberg; 2012. p. 257.
 8. Terris DJ. Surgical approaches to the thyroid gland: which is the best for you and your patient? JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2013; 139(5): 515-7.
 9. Jeon MK, Kang SJ, Sun H. Platysma flap with z-plasty for correction of post-thyroidectomy swallowing deformity. Arch Plast Surg 2013; 40(4): 425-32.
 10. Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Kao L, et al. Schwartz's principles of surgery. 11th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2019. p. 309-18.
 11. Gurtner G, Neligan P. Plastic surgery. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2012. p. 297-317.
 12. Felix C, Russell JO, Juman S, Medford S. Cervical scar satisfaction post conventional thyroidectomy. Gland Surg 2019; 8(6): 723-8.
 13. Linos D, Economopoulos KP, Kiriakopoulos A, Linos E, Petralias A. Scar perceptions after thyroid and parathyroid surgery: comparison of minimal and conventional approaches. Surgery 2013; 153(3): 400-7.
 14. Best AR, Shipchandler TZ, Cordes SR. Midcervical scar satisfaction in thyroidectomy patients. Laryngoscope 2017; 127(5): 1247-52.
 15. Kundra RK, Newman S, Saithna A, Lewis AC, Srinivasan S, Srinivasan K. Absorbable or non-absorbable sutures? A prospective, randomised evaluation of aesthetic outcomes in patients undergoing elective day-case hand and wrist surgery. Ann R Coll Surg Engl 2010; 92(8): 665-7.
 16. O'Connell DA, Diamond C, Seikaly H, Harris JR. Objective and subjective scar aesthetics in minimal access vs conventional access parathyroidectomy and thyroidectomy surgical procedures: a paired cohort study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 134(1): 85-93.
 17. Toll EC, Loizou P, Davis CR, Porter GC, Pothier DD. Scars and satisfaction: do smaller scars improve patient-reported outcome? Eur Arch Otorhinolaryngol 2012; 269(1): 309-13.
 18. Mosavi R. Should the platysma muscle be sutured in thyroid surgery or not? Pejouhandeh 2002; 7(2): 159-64. [In Persian].
 19. Holger JS, Wandersee SC, Hale DB. Cosmetic outcomes of facial lacerations repaired with tissue-adhesive, absorbable, and nonabsorbable sutures. Am J Emerg Med 2004; 22(4): 254-7.
 20. Lee K, Ward N, Oremule B, Mani N. Optimal wound closure techniques for thyroid and parathyroid surgery: A systematic review of cosmetic outcomes. Clin Otolaryngol 2019; 44(6): 905-13.
 21. Senne M, Zein R, Falch C, Kirschniak A, Koenigsrainer A, Muller S. Randomized clinical trial of platysma muscle suture versus no suture for wound closure after thyroid surgery. Br J Surg 2018; 105(6): 645-9.