تأثیر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت بر افسردگی، اضطراب، استرس و شاخص‌های کنترل قند در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مرکز تحقیقات روان‌تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دیابت نوعی بیماری متابولیک مزمن با شیوع رو به افزایش است که عوارض مختلفی از جمله افسردگی دارد. درمان جامع این بیماری، مستلزم ارزیابی و درمان مشکلات روانی این بیماران می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رویکرد روان‌شناسی مثبت بر شاخص‌های سلامت روان و کنترل قند خون بود.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار بود که در سال 1397 در مرکز جامع سلامت امام علی (ع) شهر اصفهان انجام شد. 80 نفر به صورت در دسترس از پایگاه‌های بهداشتی مرکز انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد (40 = n در هر گروه) قرار گرفتند. هر دو گروه، تحت مراقبت‌های معمول سیستم بهداشتی بودند. گروه مورد، علاوه بر آن، 8 جلسه‌ی آموزش روان‌شناسی مثبت و 4 جلسه تمرین در منزل دریافت کردند. پرسش‌نامه‌ی Depression, anxiety and stress scale-21 (DASS-21)، آزمایش‌های قند خون ناشتا و Glycated hemoglobin (HbA1c)، قبل و بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: قبل از مداخله بین دوگروه اختلاف معنی‌داری از نظر HbA1c و Fasting blood sugar (FBS) وجود نداشت، اما بعد از مداخله، میانگین HbA1C در گروه مورد به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود. همچنین، کاهش نمره‌ی افسردگی، اضطراب و استرس در گروه مورد معنی‌دار بود. با تعدیل اثر نمره‌ی سلامت روان، تفاوت معنی‌داری در HbA1C بعد ازمداخله در دو گروه مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: روان‌شناسی مثبت بر روی کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و همچنین، کنترل HbA1C مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Positive Psychology-Based Education on Depression, Anxiety, Stress, and Glycemic Control in Patients with Diabetes Mellitus: A Randomized Clinical Trial Study

نویسندگان [English]

 • Anahita Babak 1
 • Seyedeh Zeinab Mousavi 2
 • Mahdi Dastanpoor 3
1 Assistant Professor, Department of Community and Family Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease with an increasing prevalence that has many complications such as depression. The comprehensive management of the disease requires assessment and treatment of mental problems. The aim of this study was to assess the effect of stress management based on positive psychology on mental health and glycemic control.Methods: This randomized controlled clinical trial study was conducted in Imam Ali Health Care Center, Isfahan City, Iran, in 2018. 80 women with diabetes mellitus were selected from the health center using convenience sampling method, and were assigned randomly to two groups of control (n = 40) and intervention (n = 40). Both groups were under routine health care. In addition, the intervention group received 8 sessions of positive psychological education and 4 sessions of homework. The Depression, Anxiety, and Stress Scale-21 (DASS-21) questionnaire, fasting blood sugar (FBS), and glycated hemoglobin (HbA1C) were evaluated before and after the intervention.Findings: There was no significant difference in HBA1C and FBS between the two groups before intervention, but after it, the mean of HbA1C in the intervention group was significantly lower than that of the control group. Moreover, depression, anxiety, and stress scores significantly decreased in the intervention group, but there was no significant difference between the two groups. By modulating the effect of mental health score, there was no significant difference in HbA1C after intervention within the two groups.Conclusion: Positive psychology is effective in decreasing depression, anxiety, and stress, as well as controlling HbA1c in women with diabetes mellitus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetes Mellitus
 • Stress
 • Depression
 • HbA1c
 • Positive psychology
 1. Zheng Y, Ley SH, Hu FB. Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nat Rev Endocrinol 2018; 14(2): 88-98.
 2. Aamir AH, Ul-Haq Z, Mahar SA, Qureshi FM, Ahmad I, Jawa A, et al. Diabetes Prevalence Survey of Pakistan (DPS-PAK): Prevalence of type 2 diabetes mellitus and prediabetes using HbA1c: A population-based survey from Pakistan. BMJ Open 2019; 9(2): e025300.
 3. Akbarzadeh A, Salehi A, Molavi VH, Poustchi H, Gandomkar A, Fattahi MR, et al. Epidemiology of adult diabetes mellitus and its correlates in Pars Cohort Study in Southern Iran. Arch Iran Med 2019; 22(11): 633-9.
 4. World Health Organization. WHO diabetescountry profiles 2016. Geneva, Switzerland: WHO; 2016.
 5. Papatheodorou K, Papanas N, Banach M, Papazoglou D, Edmonds M. Complications of diabetes 2016. J Diabetes Res 2016; 2016: 6989453.
 6. Tan KC, Chan GC, Eric H, Maria AI, Norliza MJ, Oun BH, et al. Depression, anxiety and stress among patients with diabetes in primary care: A cross-sectional study. Malays Fam Physician 2015; 10(2): 9-21.
 7. Wagner JA, Bermudez-Millan A, Damio G, Segura-Perez S, Chhabra J, Vergara C, et al. A randomized, controlled trial of a stress management intervention for Latinos with type 2 diabetes delivered by community health workers: Outcomes for psychological wellbeing, glycemic control, and cortisol. Diabetes Res Clin Pract 2016; 120: 162-70.
 8. de GM, Golden SH, Wagner J. Psychological conditions in adults with diabetes. Am Psychol 2016; 71(7): 552-62.
 9. Seligman MEP, Csikszentmihalyi M. Positive psychology: An introduction. In: Csikszentmihalyi M, editor. Flow and the foundations of positive psychology: The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi. Dordrecht, Netherlands: Springer Netherlands; 2014. p. 279-98.
 10. Seligman MEP. Positive psychology: A personal history. Annu Rev Clin Psychol 2019; 15: 1-23.
 11. Celano CM, Beale EE, Moore SV, Wexler DJ, Huffman JC. Positive psychological characteristics in diabetes: A review. Curr Diab Rep 2013; 13(6): 917-29.
 12. Jaser SS, Whittemore R, Choi L, Nwosu S, Russell WE. Randomized trial of a positive psychology intervention for adolescents with type 1 diabetes. J Pediatr Psychol 2019; 44(5): 620-9.
 13. Celano CM, Gianangelo TA, Millstein RA, Chung WJ, Wexler DJ, Park ER, et al. A positive psychology-motivational interviewing intervention for patients with type 2 diabetes: Proof-of-concept trial. Int J Psychiatry Med 2019; 54(2): 97-114.
 14. Massey CN, Feig EH, Duque-Serrano L, Huffman JC. Psychological well-being and type 2 diabetes. Curr Res Diabetes Obes J 2017; 4(4).
 15. DuBois CM, Millstein RA, Celano CM, Wexler DJ, Huffman JC. Feasibility and acceptability of a positive psychological intervention for patients with type 2 diabetes. Prim Care Companion CNS Disord 2016; 18(3).
 16. Massey CN, Feig EH, Duque-Serrano L, Wexler D, Moskowitz JT, Huffman JC. Well-being interventions for individuals with diabetes: A systematic review. Diabetes Res Clin Pract 2019; 147: 118-33.
 17. Seligman ME, Steen TA, Park N, Peterson C. Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. Am Psychol 2005; 60(5): 410-21.
 18. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behav Res Ther 1995; 33(3): 335-43.
 19. Sahebi A, Asghari M, Salari R. Validation of Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) for an Iranian population. Journal of Developmental Psychology: Iranian Psychologists 2005; 1(4): 36-54. [In Persian].
 20. Chew BH, Shariff-Ghazali S, Fernandez A. Psychological aspects of diabetes care: Effecting behavioral change in patients. World J Diabetes 2014; 5(6): 796-808.
 21. Vala M, Razmandeh R, Rambol K, Nasli Esfahani E, Ghodsi Ghasemabadi R. Mindfulness-based stress reduction group training on depression, anxiety, stress, self-confidence and hemoglobin A1c in young women with type 2 diabetes. Iran J Endocrinol Metab 2016; 17(5): 382-90. [In Persian].
 22. Hamid N. Effects of stress management training on glycemic control in women with type 2 diabetes. Iran J Endocrinol Metab 2011; 13(4): 346-53. [In Persian].
 23. Sorbi MH, Sadeghi K, Rahmanian M, Ahmadi SM, Paydarfar H. Positive psychotherapy effect on life expectancy and general health of type 2 diabetic patients: A randomized controlled trial. Iran J diabetes Obes 2018; 10(1): 31-6.
 24. Pouraboli B, Ilaghi T, Faroukh A, Kazemi M. The effectiveness of group hope therapy on the mental health of type II diabetic patients referred to the diabetes clinic in South East Iran. Int J Adolesc Med Health 2018. [Epub ahead of print].