میزان بروز فیستول پانکراس پس از پانکراتیکودئودنکتومی بر اساس درن سمت چپ و راست در بیماران تحت عمل جراحی Whipple و عوامل مؤثر بر بروز آن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت تشخیص به موقع فیستول پانکراس در بیماران تحت عمل جراحی پانکراتیکودئونکتومی، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین تعبیه‌ی دو درن پس از عمل پانکراتیکودئونکتومی در تشخیص سریع‌تر فیستول پانکراس از طریق اندازه‌گیری سطح آمیلاز درن‌ها انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، بیمارانی که طی سال‌های 96-1395 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان تحت عمل پانکراتیکودئونکتومی قرار گرفته بودند و طبق نظر جراح، برای آن‌ها دو درن راست و چپ تعبیه شده بود، به مدت یک سال تحت پی‌گیری قرار گرفتند و میزان بروز فیستول پانکراس با بررسی سطح آمیلاز ترشحات درن راست و چپ، بررسی گردید.یافته‌ها: بر حسب معیار International Study Group for Pancreatic Surgery (ISGPF)، از 111 بیمار تحت عمل، 41 بیمار (9/36 درصد) مبتلا به فیستول پانکراس بودند. بر اساس سطح آمیلاز درن راست و چپ، به ترتیب 0/61 و 5/58 درصد، مبتلا به فیستول پانکراس بودند. همچنین، نوع فیستول بر حسب درن راست در 21 مورد (0/84 درصد) نوع A و در 4 مورد (0/16 درصد) نوع B بود. بر اساس درن چپ نیز 21 مورد (5/87 درصد) نوع A و 3 مورد (5/12 درصد) نوع B بود. نوع فیستول بر حسب ترشحات درن راست و چپ اختلاف معنی‌داری نداشت (640/0 = P).نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، اندازه‌گیری آمیلاز هر دو درن راست و چپ می‌تواند تا حد قابل قبولی به تشخیص زودرس فیستول پانکراس و نوع فیستول بینجامد، اما تفاوتی بین تعبیه‌ی دو درن در سمت راست و چپ با تعبیه‌ی تنها یک درن، مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Incidence Rate of Pancreatic Fistula Based on the Right and Left Drainage after the Whipple Surgery, and Affecting Factors

نویسندگان [English]

 • Behnam Sanei 1
 • Seyed Mohamad Ghayoumi 2
1 Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Considering the importance of on-time diagnosis of pancreatic fistula in patients undergoing pancreaticoduodenectomy (PD), the aim of this study was determining the efficiency of inserting two drains (right and left) in patients who underwent Whipple surgery to early diagnosis of pancreatic fistula by measuring the level of amylase in drains.Methods: In this cross-sectional study in Alzahra hospital in Isfahan, Iran, during the years 2015-2016, all patients who underwent pancreaticoduodenectomy with inserting two drains according to surgeon's viewpoint were followed postoperatively for one year. They were evaluated for presentation of pancreatic fistula by measuring the level of amylase in drains.Findings: According to International Study Group for Pancreatic Surgery (ISGPF) classification, out of 111 patients, 41 (36.9%) had pancreatic fistula. Based on the level of amylase in right and left drain, 61% and 58.5% had pancreatic fistula, respectively. In the right drain, the type of fistula was type A in 21 cases (84%) and type B in 4 cases (16%). In the left drain, the type of fistula was type A in 21 cases (87.5%) and type B in 3 cases (12.5%). The type of fistula was not significantly different in terms of the left and right drainage discharge (P = 0.640).Conclusion: It seems that inserting two drains after Whipple surgery could predict pancreatic fistula; but there was not statistical difference between one or two drains.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pancreaticoduodenectomy
 • Fistula
 • Pancreas
 1. Callery MP, Pratt WB, Vollmer CM. Prevention and management of pancreatic fistula. J Gastrointest Surg 2009; 13(1): 163-73.
 2. Haddad LB, Scatton O, Randone B, Andraus W, Massault PP, Dousset B, et al. Pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy: The conservative treatment of choice. HPB (Oxford) 2009; 11(3): 203-9.
 3. Morgan KA, Adams DB. Management of internal and external pancreatic fistulas. Surg Clin North Am 2007; 87(6): 1503-13.
 4. Moskovic DJ, Hodges SE, Wu MF, Brunicardi FC, Hilsenbeck SG, Fisher WE. Drain data to predict clinically relevant pancreatic fistula. HPB (Oxford) 2010; 12(7): 472-81.
 5. Lee CW, Pitt HA, Riall TS, Ronnekleiv-Kelly SS, Israel JS, Leverson GE, et al. Low drain fluid amylase predicts absence of pancreatic fistula following pancreatectomy. J Gastrointest Surg 2014; 18(11): 1902-10.
 6. Butturini G, Daskalaki D, Molinari E, Scopelliti F, Casarotto A, Bassi C. Pancreatic fistula: Definition and current problems. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2008; 15(3): 247-51.
 7. Kleespies A, Albertsmeier M, Obeidat F, Seeliger H, Jauch KW, Bruns CJ. The challenge of pancreatic anastomosis. Langenbecks Arch Surg 2008; 393(4): 459-71.
 8. Hashimoto Y, Traverso LW. Pancreatic anastomotic failure rate after pancreaticoduodenectomy decreases with microsurgery. J Am Coll Surg 2010; 211(4): 510-21.
 9. Kanda M, Fujii T, Takami H, Suenaga M, Inokawa Y, Yamada S, et al. Novel diagnostics for aggravating pancreatic fistulas at the acute phase after pancreatectomy. World J Gastroenterol 2014; 20(26): 8535-44.
 10. Machado NO. Pancreatic fistula after pancreatectomy: Definitions, risk factors, preventive measures, and management-review. Int J Surg Oncol 2012; 2012: 602478.
 11. Palani Velu LK, Chandrabalan VV, Jabbar S, McMillan DC, McKay CJ, Carter CR, et al. Serum amylase on the night of surgery predicts clinically significant pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy. HPB (Oxford) 2014; 16(7): 610-9.
 12. Dou CW, Liu ZK, Jia YL, Zheng X, Tu KS, Yao YM, et al. Systematic review and meta-analysis of prophylactic abdominal drainage after pancreatic resection. World J Gastroenterol 2015; 21(18): 5719-34.
 13. Sanei B, Kolahdouzan M, Jafari H, Sanei MH. Evaluating the incidence of postoperative pancreatic fistula after pancreaticojujenostomy among the cases of Whipple surgery. J Isfahan Med Sch 2016; 34(399): 1106-13. [In Persian].
 14. Lu X, Wang X, Fang Y, Chen H, Peng C, Li H, et al. Systematic review and meta-analysis of pancreatic amylase value on postoperative day 1 after pancreatic resection to predict postoperative pancreatic fistula. Medicine (Baltimore) 2016; 95(5): e2569.
 15. Chen HW, Lai EC, Su SY, Cai YF, Zhen ZJ, Lau WY. Modified technique of pancreaticojejunal anastomosis with invagination following pancreaticoduodenectomy: A cohort study. World J Surg 2008; 32(12): 2695-700.
 16. Fu SJ, Shen SL, Li SQ, Hu WJ, Hua YP, Kuang M, et al. Risk factors and outcomes of postoperative pancreatic fistula after pancreatico-duodenectomy: an audit of 532 consecutive cases. BMC Surg 2015; 15: 34.
 17. Giglio MC, Spalding DR, Giakoustidis A, Zarzavadjian Le BA, Jiao LR, Habib NA, et al. Meta-analysis of drain amylase content on postoperative day 1 as a predictor of pancreatic fistula following pancreatic resection. Br J Surg 2016; 103(4): 328-36.
دوره 38، شماره 577 - شماره پیاپی 577
مرداد و شهریور 1399
صفحه 360-366
 • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401