عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان: یک مطالعه‌ی مقطعی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده‌ی آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دکتری تخصصی پزشکی خانواده، دانشکده‌ی پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: سقوط، یکی از مشکلات شایع در دوران سالمندی است که می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان شهر کرمان طراحی گردید.روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه‌ی مقطعی بود که بر روی 400 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان در سال 1397 انجام گردید. روش نمونه‌گیری به صورت چند مرحله‌ای بود. افراد شرکت کننده بر اساس وجود یا عدم وجود سابقه‌ی سقوط در شش ماه گذشته به دو گروه تقسیم شدند. وجود یا عدم وجود هر یک از عوامل خطر فردی و یا محیطی مرتبط با سقوط در دو گروه، در طی مصاحبه و با استفاده از ابزار غربالگری خطر سقوط (Fall risk screening tool) مورد مقایسه قرار گرفت. داده‌های مطالعه، توسط نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های آماری 2χ و Logistic regression تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: میانگین سنی سالمندان 90/6 ± 04/67 سال بود. اکثر سالمندان (8/56 درصد) زن بودند. سابقه‌ی سقوط در شش ماه گذشته، در 110 نفر (5/27درصد) گزارش شد و 314 نفر (5/78 درصد) نیز عوامل خطر متعددی برای سقوط داشتند. مصرف بیش از چهار دارو، استفاده از کفش نامناسب و وجود بیماری زمینه‌ای، شایع‌ترین عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان بودند.نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد که بیشتر سالمندان عوامل خطر متعددی برای سقوط دارند که نیاز است در ارزیابی سلامت سالمندان توسط مراقبین سلامت و پزشکان خانواده مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Factors Related to Falling in the Elderly Referred to Health Service Centers, Kerman City, Iran: A Cross-Sectional Study

نویسندگان [English]

 • Habibeh Ahmadipour 1
 • Hoorasa Razavi-Tabatabaei 2
1 Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Family Physician Specialist, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: One of the most common problems in the elderly is falling which can lead to adverse consequences. The aim of current study was to compare the risk factors associated with falling in the elderly in Kerman City, Iran.Methods: A cross-sectional study was carried out on 400 elderly referred to Kerman City comprehensive health services centers in 2018. The participants were selected using multi-stage sampling method, and divided into two groups based on the presence or absence of a history falling in the past six months. The individual or environmental risk factors associated with falling were evaluated using the Fall Risk Screening Tool during an interview, and compared. The data were analyzed by SPSS software using Chi-square and Logistic regression.Findings: The mean age of the elderly was 67.04 ± 6.9 years, and 56.8% were women. The history of falling during the past six months was reported in 110 elderly (27.5%), and 314 (78.5%) had multiple risk factors for falling. Taking more than four drugs, using inappropriate shoes, and having underlying illness were the most common related risk factors.Conclusion: The current study revealed that most elderly had several risk factors for falling that need to be considered in health assessment by healthcare providers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aged
 • Accidental falls
 • Risk Factors
 • Iran
 1. Farokhnezhad Afshar P, Asgari P, Shiri M, Bahramnezhad F. A review of the Iran's elderly status according to the census records. Galen Medical Journal 2016; 5(1): 1-6.
 2. Darvishpoor Kakhki A, Kouchaki L, Safavi Bayat Z. Fear of falling and related factors among older adults with hypertension in Tehran, Iran. Iran Heart J 2018; 19(4): 33-9.
 3. World Health Organization. Ageing and Health [Online]. [cited 2018 Feb 5]; Available from: URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
 4. Al-Aama T. Falls in the elderly: Spectrum and prevention. Can Fam Physician 2011; 57(7): 771-6.
 5. Chang VC, Do MT. Risk factors for falls among seniors: Implications of gender. Am J Epidemiol 2015; 181(7): 521-31.
 6. Stel VS, Smit JH, Pluijm SM, Lips P. Consequences of falling in older men and women and risk factors for health service use and functional decline. Age Ageing 2004; 33(1): 58-65.
 7. Sotoudeh GR, Mohammadi R, Mosallanezhad Z, Viitasara E, Soares JJF. The prevalence, circumstances and consequences of unintentional falls among elderly Iranians: A population study. Arch Gerontol Geriatr 2018; 79: 123-30.
 8. Rashedi V, Iranpour A, Mohseni M, Borhaninejad V. Risk factors for fall in elderly with diabetes mellitus type 2. Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews 2019; 13(4): 2347-51.
 9. Taheri-Kharameh Z, Poorolajal J, Bashirian S, Heydari MR, Parham M, Barati M, et al. Risk factors for falls in Iranian older adults: A case-control study. Int J Inj Contr Saf Promot 2019; 26(4): 354-9.
 10. Mascarenhas M, Hill KD, Barker A, Burton E. Validity of the Falls Risk for Older People in the Community (FROP-Com) tool to predict falls and fall injuries for older people presenting to the emergency department after falling. Eur J Ageing 2019; 16(3): 377-86.
 11. Fielding SJ, McKay M, Hyrkas K. Testing the reliability of the Fall Risk Screening Tool in an elderly ambulatory population. J Nurs Manag 2013; 21(8): 1008-15.
 12. Razavi Tabatabaei H, Ahmadipour H. Fall-risk assessment in the elderly using the Persian version of Fall-Risk Screening Tool: A population-based study. Int J Prev Med 2020. [In Press].
 13. Kuspinar A, Hirdes JP, Berg K, McArthur C, Morris JN. Development and validation of an algorithm to assess risk of first-time falling among home care clients. BMC Geriatr 2019; 19(1): 264.
 14. Lok N, Akin B. Domestic environmental risk factors associated with falling in elderly. Iran J Public Health 2013; 42(2): 120-8.
 15. Center for Disease Control and Prevention. Risk Factors for Falls (Fact sheet) [Online]. [cited 2020 Mar 14]; Available from: URL: https://www.cdc.gov/steadi/
 16. Teymouri F, Davari S, Raeisi S, Zendehbad AS, Shatti M, Solbi Z, et al. Integrated management of elderly. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2019. [In Persian].