اپیدمیولوژی بیماری سل در جمعیت ایرانیان در سال 1395

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت و ایمنی و مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم،پژوهشکده‌ی علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 دانشیار، مرکز تحقیقات طب پیش‌گیری و سلامت جمعیت، پژوهشکده‌ی پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

6 استادیار، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، مجتمع آموزشی- درمانی حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری سل به عنوان کشنده‌ترین بیماری عفونی و مرتبه‌ی دهم در بار جهانی بیماری‌ها قرار دارد. با وجود اجرای برنامه‌ی ملی کنترل سل، این بیماری یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشتی در ایران است.روش‌ها: از داده‌های بیماری سل در سال 1395 که وزارت بهداشت و درمان ارایه نموده است، استفاده شد. میزان مرگ و میر و بروز بیماری بر حسب گروه‌های سنی، به تفکیک جنس و استان‌های کشور تعیین شد. جهت واکاوی داده‌ها، از نرم‌افزارهای Excel نسخه‌ی 2010 و SPSS استفاده شد.یافته‌ها: میزان بروز کلی سل در کشور 7/9 نفر به تفکیک جنس 7/10 در مردان و 7/8 در زنان در هر صد هزار نفر جمعیت بود. بیشترین میزان بروز سل و مرگ و میر در هر دو جنس در گروه سنی بیشتر از 80 سال بود. میزان مرگ و میر 1 نفر در هر صد هزار جمعیت بود که 7/57 درصد از فوت شدگان مرد بودند. بیشترین موارد ابتلا و فوت، مربوط به سل ریوی گزارش شد. استان گلستان و سیستان و بلوچستان بالاترین میزان بروز و مرگ و میر را به خود اختصاص دادند.نتیجه‌گیری: با وجود این واقعیت که میزان بروز و مرگ و میر سل در چندین دهه‌ی اخیر در ایران کاهش یافته است، اما همچنان کنترل سل به عنوان یک نیاز در سیاست‌های بهداشتی مطرح می‌باشد. با توجه به افزایش روند موارد Human immunodeficiency virus (HIV) در بین بیماران مبتلا به سل و همسایگی با کشورهای اندمیک، سل باید به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بهداشتی در نظام سلامت در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Epidemiology of Tuberculosis in the Iranians’ Population in 2016

نویسندگان [English]

 • Samaneh Karimi 1
 • Koorosh Etemad 2
 • Yadollah Mehrabi 3
 • Mahshid Nasehi 4
 • Babak Eshrati 5
 • Taghi Riahi 6
1 Department of Epidemiology, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health and Safety AND Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Epidemiology, School of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Preventive Medicine and Public Health Research Center, Social Injury Prevention Research Institute, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Hazrat-e Rasool General Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Tuberculosis (TB) is the 10th most common infectious disease in the world, and it is one of the major health problems in Iran despite the implementation of the National Tuberculosis Control Program.Methods: Tuberculosis data in Iran were used in 2016 by the Ministry of Health and Treatment. The data on mortality and incidence of disease were determined by age groups, sex, and the provinces of country. Data were analyzed using Excel (2010) and SPSS software.Findings: The overall incidence rate of tuberculosis in the country was 9.7 per 100000 population (10.7 in men and 8.7 in women). The highest incidence rate of TB and mortality in both sexes were over 80 years. The death rate was 1 person per 100,000 populations, 57.7% of whom were men. Most of the deaths were from pulmonary tuberculosis. The highest incidence and mortality rates were reported in Golestan and Sistan and Baluchestan provinces.Conclusion: The incidence and mortality rate of TB has decreased in recent decades in Iran. Nevertheless, considering the raising trend of human immunodeficiency virus (HIV) among the patients with TB, and the neighborhood with endemic countries, TB should be noticed as one of the most important health priorities in the health system of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epidemiology
 • Tuberculosis
 • Incidence
 • Mortality
 • Iran
 1. World Health Organization. Global tuberculosis report 2019. Geneva, Switzerland: WHO; 2019.
 2. Tavakoli A. Incidence and prevalence of tuberculosis in Iran and Neighboring Countries. Zahedan J Res Med Sci 2017 July; 19(7):e9238.
 3. Babamahmoodi F, Alikhani A, Yazdani CJ, Ghovvati A, Ahangarkani F, Delavarian L, et al. Clinical epidemiology and paraclinical findings in tuberculosis patients in north of Iran. Biomed Res Int 2015; 2015: 381572.
 4. Moradi M, Arababadi MK, Hassanshahi G. Tuberculosis in the Afghan immigrant in Kerman Province of Iran. J Biol Sci 2008; 8(6): 1107-9.
 5. World Health Organization. Global tuberculosis report 2017. Geneva, Switzerland: WHO; 2017.
 6. Khazaei S, Ayubi E, Mansournia MA, Rafiemanesh H. Trend of some Tuberculosis Indices in Iran during 25 yr Period (1990-2014). J Res Health Sci 2016; 16(3): 141-6.
 7. World Health Organization. Global tuberculosis report 2016. Geneva, Switzerland: WHO; 2016.
 8. Metanat M, Sharifi Mood B, Alavi Naini R, Aminianfar M. The epidemiology of tuberculosis in recent years: Reviewing the status in south-eastern Iran. Zahedan J Res Med Sci 2012; 13(9): 1-7. [In Persian].
 9. Rhines AS. The role of sex differences in the prevalence and transmission of tuberculosis. Tuberculosis (Edinb) 2013; 93(1): 104-7.
 10. Institute for Health Metrics and Evaluation. GBD Results Tool [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
 11. Sadegh Tabrizi J, Fallah Rostami F, Ahmadi SS, Seyedi Dolatabad S. Socio-demographic factors affecting the prevalence of tuberculosis in Iran. Crescent J Med & Biol S 2014; 1(3): 80-4.
 12. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2013. Geneva, Switzerland: WHO; 2013.
 13. Leila M, Manoochehr K, Majid AT, Seyedeh MH, Roxana B. Epidemiological aspects of tuberculosis in Tehran: Findings of a period of 9 years. Hakim Health Systems research journal 2018; 21(1): 13-21.
 14. Zahedi Bialvaei A, Asgharzadeh M, Aghazadeh M, Nourazarian M, Samadi Kafil H. Challenges of tuberculosis in Iran. Jundishapur J Microbiol 2017; 10(3): e37866.
 15. Nasehi M M, Moosazadeh M, Amiresmaeili M R, Parsaee M R, Nezammahalleh A. The epidemiology of factors associated with screening and treatment outcomes of patients with smear positive pulmonary tuberculosis: A population-based study. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 21(1): 9-18. [In Persian].
 16. Najafi Vosogh R, Roshanaei G, Khazaei S, Safari M, Zahiri A, Bothaei J. Study of tuberculosis epidemiology and its affected factors in Hamadan province, during the years 2007-2013. Pajouhan Scientific Journal 2015; 14(1): 64-71. [In Persian].
 17. World Health Organization. Global tuberculosis report 2015. Geneva, Switzerland: WHO; 2015.
 18. Sarvi F, Moghimbeigi A, Mahjub H, Nasehi M, Khodadost M. Factors associated with mortality from tuberculosis in Iran: an application of a generalized estimating equation-based zero-inflated negative binomial model to national registry data. Epidemiol Health 2019; 41: e2019032.
 19. Noori A, Rahimzadeh S, Shahbazi M, Moradi G, Saeedi MS, Naderimagham S, et al. The burden of HIV in Iran: Insights from the Global Burden of Disease Study 2010. Arch Iran Med 2016; 19(5): 329-34.
 20. Truzyan N, Grigoryan R, Martirosyan H, Petrosyan V, Crape B, Melkomian DM, et al. Operational research on working migrants and TB in Armenia. Yerevan, Armenia: Center for Health Services Research and Development, American University of Armenia; 2012.
 21. Ataee R, Jafarvand E. Epidemiology and trend of tuberculosis mortality in Iran. J Sabzevar Univ Med Sci 2019; 25(6): 773-80. [In Persian].
 22. Bonadio M, Carpi A, Gigli C, Virgone E, Carneglia L. Epidemiological and clinical features of 139 patients with tuberculosis at a teaching hospital in Italy (Pisa, 1996-2000). Biomedicine and Pharmacotherapy 2005; 59(3): 127-31.