بررسی محیط بازخورد به دانشجویان دستیاری در عرصه‌های بالینی: بومی‌سازی و بررسی روایی و پایایی ابزار

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آموزش بالینی و ارایه‌ی بازخورد، از مهم‌ترین معیارهای آموزش حرفه‌ای در جهت تثبیت آموخته‌های دانشجویان می‌باشند. از آن جایی که ارزیابی محیط آموزش بالینی با استفاده از یک ابزار متناسب، نقش مهمی در افزایش انگیزش و یادگیری دانشجویان دارد، مطالعه‌ی حاضر با هدف ارایه‌ی ابزاری بومی‌سازی شده برای بررسی محیط بازخورد در عرصه‌های بالینی در دانشجویان مقطع دستیاری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، از نوع ابزارسازی و در قالب مطالعات مقطعی بود که در سال تحصیلی 97-1396 در دو مرحله انجام شد. در مرحله‌ی اول، ابزار بررسی محیط بازخورد Steelman و همکاران که برای محیط‌های کاری تدوین شده و مبنای تئوریک این مطالعه بود، به روش استاندارد «Forward–backward» از انگلیسی به فارسی ترجمه گردید. در مرحله‌ی دوم، روایی محتوایی پرسش‌نامه‌ی کمی (Content validity index یا CVI و Content validity ratio یا CVR) و کیفی، روایی صوری پرسش‌نامه به روش کمی و کیفی و همچنین، پایایی با محاسبه‌ی Cronbach's alpha انجام و داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید.یافته‌ها: تمامی سؤالات پرسش‌نامه به لحاظ شاخص روایی محتوای کمی (CVR و CVI) و روایی صوری کمی (Quantitative face validity) در دامنه‌ی قابل قبولی قرار داشتند و ضریب Cronbach's alpha این مطالعه برابر با 861/0 به دست آمد.نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان دادند نسخه‌ی فارسی و بومی‌سازی شده‌ی پرسش‌نامه‌ی Steelman و همکاران، از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می‌تواند برای بررسی محیط بازخورد در عرصه‌های بالینی در دانشجویان مقطع دستیاری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Feedback Environment for Medical Assistant Students in Clinical Areas: Localization, and Validity and Reliability Assessment of the Tool

نویسندگان [English]

 • Marjan Jalali 1
 • Arash Najimi 2
 • Athar Omid 2
1 Student, Department of Medical Education, Center for the Studies and Development of Medical Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Clinical education and providing feedback are the most important criteria of vocational education in order to consolidate students' learning. Since evaluation of clinical teaching environment with using a suitable tool plays an important role in enhancing students' motivation and learning, so this study aimed to provide a localized tool for examining feedback environment in clinical field in medical assistant students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran.Methods: This cross-sectional instrumental study was conducted in two phases in the academic year of 2017-2018. Firstly, the Stellman et al. Feedback Environment Scale tool which was developed for the work environment, and was the theoretical basis of this study was translated into Persian through the "forward-backward" method. Secondly, the content validity of the questionnaire was assessed quantitatively [content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) and qualitatively, the face validity of the questionnaire was assessed using quantitative and qualitative methods, and reliability was calculated by Cronbach's alpha; then, the data were analyzed using SPSS software.Findings: All the questions in the questionnaire were within acceptable range in terms of quantitative content validity index (CVR and CVI) and quantitative face validity [impact score (IS)], and Cronbach's alpha coefficient of this study was 0.861.Conclusion: The findings showed that the Persian and localized version of the Stilman et al. questionnaire had good validity and reliability, and could be used for evaluating feedback environment in clinical practice among medical assistant students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • localization
 • Feedback
 • Reproducibility of results
 • Psychometrics
 • Measures
 1. Lambert V, Glacken M. Clinical support roles: A review of the literature. Nurse Educ Pract 2004; 4(3): 177-83.
 2. Henderson A, Twentyman M, Eaton E, Creedy D, Stapleton P, Lloyd B. Creating supportive clinical learning environments: An intervention study. J Clin Nurs 2010; 19(1-2): 177-82.
 3. Rahimi M, Ehsanpour S, Haghani F. The role of feedback in clinical education: Principles, strategies, and models. J Med Educ Dev 2016; 10 (4): 264-77. [In Persian].
 4. Koh LC. Refocusing formative feedback to enhance learning in pre-registration nurse education. Nurse Educ Pract 2008; 8(4): 223-30.
 5. Hattie J, Timperley H. The power of feedback. Rev Educ Res 2007; 77(1): 81-112.
 6. Khoshgoftar Z, Ahmady S. Instruments for measuring medical education environments and scope of these applications. Strides Dev Med Educ 2014; 11(1): 75-89. [In Persian].
 7. Soemantri D, Herrera C, Riquelme A. Measuring the educational environment in health professions studies: A systematic review. Med Teach 2010; 32(12): 947-52.
 8. Miles S, Swift L, Leinster SJ. The Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM): A review of its adoption and use. Med Teach 2012; 34(9): e620-e634.
 9. Herold DM, Parsons CK. Assessing the feedback environment in work organizations: Development of the job feedback survey. J Appl Psychol 1985; 70(2): 290-305.
 10. Steelman L, Levy P, Snell A. The feedback environment scale: construct definition, measurement, and validation. Educ Psychol Meas 2004; 64(1): 165-84.
 11. Karami S, Hannani S, Sadati L, Rahimzadeh M. Psychometric evaluation and localization of STEEM tool for surgical technologists in Iran. J Med Educ Dev 2019; 13(4): 345-57. [In Persian].
 12. Bujang MA, Omar ED, Baharum NA. A review on sample size determination for Cronbach's Alpha Test: A simple guide for researchers. Malays J Med Sci 2018; 25(6): 85-99.
 13. Tayebi V, Tavakoli H, Armat M. Feedback delivery situation and related factors in clinical education of the students and staff members' points of view in North Khorasan University of Medical Sciences. J North Khorasan Univ Med Sci 2011; 3(1): 69-74. [In Persian].
 14. Ziaee S. The quantity and quality of feedback in clinical education from the viewpoint of midwifery students. Development Strategies in Medical Education 2016; 3(1): 35-47. [In Persian].