بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان اردستان طی سال‌های 97-1391

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: استان اصفهان، از کانون‌های مهم لیشمانیوز جلدی می‌باشد. شهرستان اردستان با 93 کانون، یکی از مناطق آلوده‌ی این استان است. این مطالعه، به منظور بررسی روند بیماری طی هفت سال اخیر با توجه به تغییرات زیست محیطی و اکولوژی منطقه‌ی اردستان انجام شد.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، از نوع توصیفی- تحلیلی بود که آزمودنی‌های آن شامل 1278 مورد ثبت شده‌ی فرم حاد بیماری سالک طی سال‌های 97-1391 در مراکز بهداشتی اردستان بودند. اطلاعات بیماران از نظر سن، جنس، محل سکونت، شغل، محل کار، ماه بروز بیماری، مدت ابتلا، تعداد زخم، محل زخم‌ها، ملیت، نوع تشخیص و تاریخ بروز، در چک لیست‌های مربوط وارد شد.یافته‌ها: بیشترین فراوانی نسبی لیشمانیوز، در بین جوانان 29-20 ساله‌ی اردستانی با 4/38 درصد و کمترین آن در روستاهای زواره با میزان 0/5 درصد مشاهده شد. بروز لیشمانیوز جلدی در مردان نسبت به زنان، ساکنین بومی نسبت به مهاجرین و شهرنشینان نسبت به روستاییان به طور معنی‌داری بیشتر بود. از نظر شغلی نیز بیشترین فراوانی مربوط به گروه «خانه‌دار/ بی‌کار» بود. کودکان، نوجوانان و جوانان، بیشترین توزیع فراوانی ابتلا را به خود اختصاص دادند. میزان بروز در اردستان، 2/1 در هر هزار نفر گزارش شد.نتیجه‌گیری: میزان بروز لیشمانیوز جلدی در شهرستان اردستان طی سال‌های 96-1391 روند رو به کاهش داشته است که این امر، می‌تواند به دلایلی نظیر اقدامات کنترلی ناقل و مخزن این بیماری باشد. با این وجود، افزایش بروز بیماری در سال 1397 در این منطقه، نشان دهنده‌ی اهمیت این بیماری بومی از نظر بهداشت عمومی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Epidemiology of Cutaneous Leishmaniasis in Ardestan City, Iran, during the Years 2012 to 2019

نویسندگان [English]

 • Rashid Barouti-Ardestani 1
 • ُSadigheh Saberi 2
 • Neda Abrishami 3
 • Nader Pestehchian 4
1 Student, Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Medical Parasitology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Medical Parasitology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Isfahan province is one of the major foci of cutaneous leishmaniasis in Iran, and Ardestan City with 93 foci is one of the infected areas. This study aimed to examine the disease trend in the last seven years considering the environmental and ecological changes in Ardestan.Methods: The present study was a retrospective and census type. 1278 cases enrolled in the study who were diagnosed with the acute form of leishmaniasis in Ardestan during the years 2012-2019, and also had a file in Ardestan health care centers. Patients information about age, sex, residency, occupation, place of work, the month of incidence of illness, duration of illness, number of wounds, nationality and date of incidence were entered in the related checklists.Findings: The highest prevalence of leishmaniasis was observed among young Ardestanian with 20-29 years old and with a rate of 38.4%, and the lowest prevalence rate was observed in Zavareh villages with the rate of 5.0%. Moreover, the incidence of disease was significantly higher in men, natives infected compared to immigrants, and patients who live in urban areas compared to rural areas. In terms of occupation, "housewife/unemployed" had the highest prevalence. Besides, children, adolescents, and young people have the highest frequency. The incidence rate in Ardestan was also estimated 1.2 per thousand people.Conclusion: Although, the rate of incidence has been decreasing during 2012-2018 due to reasons such as carrying out programs to control vectors and reservoirs, but increasing rate of incidence of disease in 2019 in the area shows the importance of public health problem of this endemic disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leishmaniasis
 • Epidemiology
 • Incidence
 • Iran
 1. - Zahirnia A, Moradi A, Norozi NA, Bathaii SJN, Erfani H, Moradi A. Epidemiological survey of cutaneous leishmaniasis in Hamadan Province (2002-2007). Avicenna J Clin Med 2009; 16(1): 43-7. [In Persian].
 2. - Nilforoushzadeh MA, Shirani-Bidabadi L, Hosseini SM, Fadaei-Nobari R, Jaffary F. The epidemiology of cutaneous leishmaniasis in Isfahan Province, Iran, during 2001-2011. J Isfahan Med Sch 2015; 32(315): 2241-51. [In Persian].
 3. - Doroodgar A, Mahbobi S, Nemetian M, Sayyah M, Doroodgar M. An epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Kashan (2007-2008). Koomesh 2009; 10(3): 177-84. [In Persian].
 4. - Mirzaei A, Rouhani S, Parvizi P. Detection and determination of Leishmania parasite in reservoir hosts of Leishmaniasis in Isfahan province using routine laboratory methods and molecular tools. J Ilam Univ Med Sci 2014; 22(1): 7-15. [In Persian].
 5. - Nejati J, Mojadam M, Hanafi Bojd AA, Keyhani A, Habibi Nodeh F. An epidemiological study of Cutaneous leishmaniasis in Andimeshk (2005-2010). J Ilam Univ Med Sci 2014; 21(7): 94-101. [In Persian].
 6. - Zahraei Ramezani A. Assessment of cutaneous leishmaniasis in the Isfahan (vector, reservoir, gent) [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences; 1992. [In Persian].
 7. - Nilforoushzadeh MA, Shirani Bidabadi L, Hosseini S M, Fadaei Nobari R, Jaffary F. cutaneous leishmaniasis in Isfahan province, Iran, during 2001-2011. J Skin Stem Cell 2014; 1(2): e23303.
 8. - Saberi S, Hejazi SH, Jafari R, Bahadoran M, Akbari M, Soleymanifard S, et al. The cutaneous leishmaniasis reservoirs in northern Baraan Region of Isfahan, Iran. J Isfahan Med Sch 2013; 31(253): 1497-507. [In Persian].
 9. - Ahmadi N, Ghafarzadeh M, Jalali G, Hjolami P. An epidemiological study of cutaneous leishmaniasis with emphasis on incidence rate in Kashan, Isfahan Province. J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(2): 1-9. [In persian].
 10. - Jafarnezhad A, Jamshidi F, Dehghan A. Evaluation of cutaneous leishmaniasis in the City of Lamerd in 2004-2014. Med J Mashad Univ Med Sci 2017; 60(1): 376-82. [In Persian].
 11. - Saeed Firoozabadi M, Karami K. Epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Ghir and Karzin County during 2009 to 2014. J Prev Med 2017; 3(4): 16-25. [In Persian].
 12. - Namrodi J, Ajemaein V, Soleymani M, Taheri M, Hosseini SS, Moghateli M. Epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Khash city from 2008 to 2014. Pajouhan Scientific Journal 2016; 14(2): 1-7. [In Persian].
 13. - Saberi S, Zamani A, Motamedi N, Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Rahimi E, et al. The knowledge, attitude, and prevention practices of students regarding cutaneous leishmaniasis in the hyperendemic region of the Shahid Babaie Airbase. Vector Borne Zoonotic Dis 2012; 12(4): 306-9.
 14. - Arvin AA, Mozafari G, NoruzBagheri J. Investigating the relationship between leishmaniasis out break and climatic parameters in the eastern region of Isfahan. Journal of Natural Environmental Hazards 2013; 2(3): 43-60. [In Persian].
 15. - Mirzaie F, Eslami G, Yosefi MH, Pestehchian N. Molecular identification of Leishmania isolates obtained from patients suspected as having cutaneous leishmaniasis referred to reference laboratories from Yazd province in central Iran. Adv Biomed Res 2013; 2: 92.
 16. - Zabihi H. The number of patients with leishmaniasis in Ardestan. IRNA 2018 [Online]. [cited 2018 Apr 30]; Available from: URL: https://www.irna.ir/news/82902014/
 17. - Saghafipour A, Rassi Y, Abai M R. Fauna and monthly activity of sand flies at cutaneous leishmaniaisis focus in Ghanavat district, Qom province (2012). J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(3): 64-71. [In Persian].