مراقبت خانواده‌محور و انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر کودکان، پژوهشکده‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، پژوهشکده‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

4 استادیار، گروه پرستاری کودکان، مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر کودکان، پژوهشکده‌ی سلامت، دانشکدهی پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: انتقال ایمن بین بیمارستانی نوزاد پرخطر، بخشی از مراقبت‏های بیمارستانی است. با توجه به میزان بالای انتقال بین بیمارستانی و اهمیت حضور خانواده به عنوان عنصر اصلی در مراقبت از شیرخوار (مراقبت خانواده‌محور)، این مطالعه با هدف بررسی میزان اجرای مراقبت خانواده‌محور حین انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطر انجام شد.روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 150 نفر از والدین نوزادان منتقل شده از بیمارستان‏های استان به Neonatal intensive care unit (NICU) ی تنها مرکز فوق تخصصی کودکان در مازندران و 150 نفر از اعضای تیم انتقال این نوزادان در سال 1397 به روش غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌ی پژوهشگر ساخته در خصوص اجرای اصول مراقبت خانواده‌محور 12 گویه‌ای برای والدین و 8 گویه‌ای اعضای تیم انتقال (با پاسخ‌های دو گزینه‌ای بلی و خیر با امتیاز صفر و یک) جمع‌آوری و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: میزان اجرای مراقبت خانواده‌محور حین انتقال نوزاد از نظر 132 نفر (88 درصد) اعضای تیم انتقال و همچنین، از منظر 100 نفر (7/66 درصد) از والدین مطلوب بود که اختلاف این دو دیدگاه از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0 = P). در مقابل، 30 نفر (20 درصد) از والدین، 91 نفر (7/60 درصد) از اعضای تیم انتقال اذعان داشتند که امکان برقراری تماس پوستی حین و قبل انتقال نوزاد برای والدین وجود داشت که این عدم برابری پاسخ‌ها در گروه والدینی و تیم انتقال معنی‌دار بود (001/0 = P).نتیجه‌گیری: از دیدگاه بیشتر اعضای تیم انتقال و والدین، مراقبت خانواده‌محور حین انتقال بین بیمارستانی در حد مطلوب اجرا می‏شود، اما از منظر هر دو گروه، تماس پوستی والدین و نوزاد در حد مطلوب فراهم نمی‌گردد. از این رو، آموزش بیشتر در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family-Centered Care and the Inter-Hospital Transport of Critically Ill Neonates

نویسندگان [English]

 • Mahsa Moghaddari 1
 • Yadollah zahedpasha 2
 • Soraya Khafri 3
 • Afsaneh Arzani 4
1 Student Research Committee, MSc of Neonatal Nursing, School of Nursing and Midwifery, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2 Professor, Non-Communicable Pediatric Disease Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
3 Assistant Professor, Research Center for Reproductive Health and Infertility, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
4 Assistant Professor, Non-Communicable Pediatric Disease Research Center, Health Research Institute, School of Nursing and Midwifery, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
چکیده [English]

Background: Safe inter-hospital transfer of high-risk neonate is a part of hospital care. Due to the high rate of inter-hospital transport and the importance of family presence as a key element in infant care (family-centered care), this study aimed to determine the extent of carrying out family-centered care during the inter-facility transport of high risk neonates.Methods: In this descriptive cross-sectional study, 150 parents of neonates transferred from the hospitals of the Mazandaran Province, Iran, to neonatal intensive care unit (NICU) of the only children's subspecialty center in this province, and 150 members of the neonatal transport team were selected using non-random sampling convenient method in 2018. The data were collected using a researcher-made questionnaire about the implementation of family-centered care during the inter-facility transport with 8 questions for transport team and 12 for parents with yes or no answer, and analyzed using SPSS software.Findings: 88% of transport team members (132 case) and 66.7% of the parents (100 case) stated that family-centered care during the transport of neonates was desirable; and there was a significant difference between them (P = 0.001). In contrast, 30 parents (20%), 91 members of the transport team (60.7%) acknowledged that it was possible for the parents to make skin to skin contact during and before the transfer of the baby; the imbalance of responses in the parent group and transport team was significant, too (P = 0.001).Conclusion: Although from the viewpoint of most the members of the transport team and the parents, family-entered care during the inter-hospital transport was optimal, but both groups stated that the skin contact between the parents and the baby was not well provided; this need more education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family-centered nursing
 • Nursing care
 • Critically ill
 • Newborns
 • Intensive care units
 • Neonatal
 • Patient transfer
 1. Verklan MT, Walden M. core curriculum for neonatal intensive care nursing. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015. p. 21-42.
 2. Kliegman RM, Stanton BF, Geme JS, Schor NF. Nelson textbook of pediatrics. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015. p. 3888.
 3. Veronica RM, Gallo LL, Medina DR, Gutierrez MT, Mancilla JLS, Amezcua MM, et al. Safe neonatal transport in the state of Jalisco: Impact of the S.T.A.B.L.E. program on morbidity and mortality. Bol Med Hosp Infant Mex 2011; 68(1): 31-5.
 4. Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC. Fanaroff and Martin's neonatal-perinatal medicine: Diseases of the fetus and infant. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015.
 5. Ratnavel N. Evaluating and improving neonatal transport services. Early Hum Dev 2013; 89(11): 851-3.
 6. Kendall AB, Scott PA, Karlsen KA. The S.T.A.B.L.E.(R) Program: The evidence behind the 2012 update. J Perinat Neonatal Nurs 2012; 26(2): 147-57.
 7. Valizadeh L, Zamanzadeh V, Mohammadi E, Arzani A. Continuous and multiple waves of emotional responses: Mother's experience with a premature infant. Iran J Nurs Midwifery Res 2014; 19(4): 340-8.
 8. Bellini S. Postresuscitation care and pretransport stabilization of newborns using the principles of STABLE transport. Nurs Womens Health 2015; 19(6): 533-6.
 9. Mullaney DM, Edwards WH, DeGrazia M. Family-centered care during acute neonatal transport. Adv Neonatal Care 2014; 14(Suppl 5): S16-S23.
 10. Aagaard H, Hall EOC, Ludvigsen MS, Uhrenfeldt L, Fegran L. Parents' experiences of neonatal transfer. A meta-study of qualitative research 2000-2017. Nurs Inq 2018; 25(3): e12231.
 11. Reid S, Bredemeyer S, Chiarella M. Integrative review of parents' perspectives of the nursing role in neonatal family-centered care. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2019; 48(4): 408-17.
 12. Kleberg A, Hellstrom-Westas L, Widstrom AM. Mothers' perception of Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) as compared to conventional care. Early Hum Dev 2007; 83(6): 403-11.
 13. Rowe J, Jones L. Facilitating transitions. Nursing support for parents during the transfer of preterm infants between neonatal nurseries. J Clin Nurs 2008; 17(6): 782-9.
 14. Joyce CN, Libertin R, Bigham MT. Family-centered care in pediatric critical care transport. Air Med J 2015; 34(1): 32-6.
 15. van Manen M. Carrying: Parental experience of the hospital transfer of their baby. Qual Health Res 2012; 22(2): 199-211.
 16. Duritza K. Neonatal transport- a family support module. Newborn Infant Nurs Rev 2009; 9(4): 212-8.
 17. Serlachius A, Hames J, Juth V, Garton D, Rowley S, Petrie KJ. Parental experiences of family-centred care from admission to discharge in the neonatal intensive care unit. J Paediatr Child Health 2018; 54(11): 1227-33.
 18. Cooper LG, Gooding JS, Gallagher J, Sternesky L, Ledsky R, Berns SD. Impact of a family-centered care initiative on NICU care, staff and families. J Perinatol 2007; 27(Suppl 2): S32-S37.
 19. Cornette L. Transporting the sick neonate. Current Paediatrics 2004; 14(1): 20-5.
 20. Borimnejad L, Ansari K, Tatarpour P, Haghani H. Studying high risk newborn intra-hospital transport in neonatal intensive care unit (NICU). Iran J Crit Care Nurs 2013; 6(3): 199-206. [In Persian].
 21. Rasti M, Aliabadi FF, Shafarodi N, Rafiee F, Kalani M. Specification of the educational needs of parents with premature infants admitted to neonatal intensive care unit. J Mod Rehabil 2014; 8(4): 21-9. [In Persian].
 22. Mundy CA. Assessment of family needs in neonatal intensive care units. Am J Crit Care 2010; 19(2): 156-63.
 23. Aftyka A, Rybojad B. Specialised transport of neonates–who, when, how, and why? J Public Health Nurs Med Rescue 2016; 3: 15-9.
 24. Mosher SL. The art of supporting families faced with neonatal transport. Nurs Womens Health 2013; 17(3): 198-209.
 25. Xu XJ, Li LN, Wu WY. Importance of stabilization of the neonatal transport network in critically ill neonates. J Int Med Res 2019; 47(8): 3737-44.
 26. Mirlashari J, Brown H, Fomani FK, de SJ, Zadeh TK, Khoshkhou F. The challenges of implementing family-centered care in NICU from the perspectives of physicians and nurses. J Pediatr Nurs 2020; 50: e91-e98.
 27. Gould JB, Danielsen BH, Bollman L, Hackel A, Murphy B. Estimating the quality of neonatal transport in California. J Perinatol 2013; 33(12): 964-70.
 28. Cockcroft S. How can family centred care be improved to meet the needs of parents with a premature baby in neonatal intensive care? J Neonatal Nurs 2012; 18(3): 105-10.
 29. Amintavakol M, Nourian M, Rassooli M, Baghestani A. The study of comparison of baby care during transfer to other medical centers with favorable conditions in selected hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences. Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 2016; 2(1): 1-11. [In Persian].