ارتباط بین طول تومور با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان مری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان مری، از شایع‌ترین سرطان‌ها در ایران می‌باشد که با بقای پایین بیماران بعد از تشخیص همراه است و تا کنون عوامل مختلفی در تعیین میزان بقای این بیماران مطرح شده‌اند. این مطالعه، با هدف تعیین ارتباط بین طول تومور با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان مری انجام شد.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، پرونده‌ی 130 بیمار مبتلا به سرطان مری که در سال‌های 97-1388 در بیمارستان‌های الزهرا (س) و سید الشهدا (ع) اصفهان تحت عمل جراحی برداشتن مری قرار گرفته‌اند، تحت بررسی قرار گرفت و تأثیر ویژگی‌های دموگرافیک و مشخصات تومور در میزان بقای بیماران بررسی گردید.یافته‌ها: از 130 بیمار مبتلا به سرطان مری، 81 نفر (3/62 درصد) زنده و 49 نفر (7/37 درصد) فوت کرده بودند. میانگین زمان بقای بیماران 67/2 ± 37/45 ماه بود. میانگین زمان بقای بیماران بر حسب جنس، نوع تومور، گرید بیماری، طول تومور، محل تومور و گرید پاتولوژیک تومور تفاوت معنی‌داری داشت.نتیجه‌گیری: طول تومور یک عامل تأثیرگذار در بقای بیماران مبتلا به سرطان مری می‌باشد، اما با توجه به تأثیر معنی‌دار عوامل دیگری همچون جنس، نوع تومور، شدت پیشرفت بیماری، تعداد گره‌های لنفی درگیر و طبقه‌ی پاتولوژیک تومور، لازم است نسبت به ارایه‌ی مدلی برای تعیین نقش عوامل خطر پیش‌گفته در بقا اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Tumor Lengths and Survival in Patients with Esophageal Cancer

نویسندگان [English]

 • Mahsa Khodadoustan 1
 • Mohammad Mehdi Falahatian 2
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Esophageal cancer is one of the most common cancers in Iran with low survival after diagnosis of hamsters. So far, various factors have been considered in determining the survival rate of this disease. The purpose of this study was to determine the relationship between tumor length and the survival in patients with esophageal cancer.Methods: In a cross-sectional study, hospital records of 130 patients with esophageal cancer who underwent esophageal resection surgery in Alzahra and Seyyed al-Shohada hospitals in Isfahan, Iran, during the years 2010-2018 were studied, and the effect of demographic and tumor characteristics in patient’s survival were evaluated.Findings: Of the 130 patients with esophageal cancer, 81 (62.3%) were alive and 49 (37.7%) died. Mean survival time was 45.37 ± 2.2.67 months. Mean survival time was significantly different according to sex, type of tumor, grade of disease, tumor length, tumor location, and pathologic grade of the tumor.Conclusion: Tumor length is an important factor in the survival of patients with esophageal cancer, but given the significant impact of other factors such as sex, tumor type, severity of the disease progresses, lymph node involvement, and pathologic grade of the tumor, it is necessary to provide a model about the role of these risk factors influencing survival.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Esophageal cancer
 • Survival
 • Tumor
 • Length
 1. Gotoda T, Trecca A. Early adenocarcinoma of Barrett’s esophagus in the east and the west: Is this an endoscopic or a surgical problem? In: Galloro G, editor. Revisiting Barrett's esophagus. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2019. p. 193-207.
 2. Caglar E, Balaban K, Atasoy D, Caglar A, Akay A. The incidences of upper gastrointestinal and colorectal malignancies in Agri city of eastern Anatolia. Cumhuriyet Medical Journal 2019; 41(3): 537-43.
 3. Obiorah C, Ray-Offor E. Epidemiology of gastrointestinal malignancies in Nigeria: Port Harcourt Cancer Registry Study. Oncology Journal of India 2020; 4(1): 1.
 4. Kubo A, Corley DA. Marked multi-ethnic variation of esophageal and gastric cardia carcinomas within the United States. Am J Gastroenterol 2004; 99(4): 582-8.
 5. DeMeester SR. Adenocarcinoma of the esophagus and cardia: A review of the disease and its treatment. Ann Surg Oncol 2006; 13(1): 12-30.
 6. Eloubeidi MA, Desmond R, Arguedas MR, Reed CE, Wilcox CM. Prognostic factors for the survival of patients with esophageal carcinoma in the U.S. Cancer 2002; 95: 1434-43.
 7. Biglarian A, Hajizadeh E, Gouhari MR, Khodabakhshi R. Survival analysis of patients with gastric adenocarcinomas and factors related. Kowsar Medical Journal 2008; 12(4): 337-47. [In Persian].
 8. Moghimi Dehkordi B, Rajaeifard AAR, Tabatabaei SHR, Zeyghami B, Safaei A, Tabeei SZAD. Estimation of survival rates and related factors in patients with stomach cancer using life-table method. Ofogh-e-Danesh 2008; 14(2): 24-31. [In Persian].
 9. Ding YB, Chen GY, Xia JG, Zang XW, Yang HY, Yang L, et al. Correlation of tumor-positive ratio and number of perigastric lymph nodes with prognosis of patients with surgically-removed gastric carcinoma. World J Gastroenterol 2004; 10(2): 182-5.
 10. Adachi Y, Tsuchihashi J, Shiraishi N, Yasuda K, Etoh T, Kitano S. AFP-producing gastric carcinoma: multivariate analysis of prognostic factors in 270 patients. Oncology 2003; 65(2): 95-101.
 11. Kleinbaum DG, Klein M. Survival Analysis. 2nd ed. New York, NY: Springer; 2005. p. 272-7.
 12. Bucchi L, Nanni O, Ravaioli A, Falcini F, Ricci R, Buiatti E, et al. Cancer mortality in a cohort of male agricultural workers from northern Italy. J Occup Environ Med 2004; 46(3): 249-56.
 13. Griffiths EA, Brummell Z, Gorthi G, Pritchard SA, Welch IM. Tumor length as a prognostic factor in esophageal malignancy: Univariate and multivariate survival analyses. J Surg Oncol 2006; 93(4): 258-67.
 14. Ghadimi MR, Mahmoodi M, Mohammad K, Hosseini M, Rasouli M. Affecting factors on survival of patients with gastric cancer using frailty model. Payesh 2011; 10(4): 513-22. [In Persian].